Skip to main content

17 august 2023

Schema de minimis pentru investițiile în infrastructura de reîncărcare pentru vehicule electrice – stații/puncte de reîncărcare electrică

Loading

La nivelul ADR Centru, în data de 16 august, a fost aprobată Schema de minimis pentru investițiile în infrastructura de reîncărcare pentru vehicule electrice – stații/puncte de reîncărcare electrică. 

Beneficiarii definiți în art. 7, alin. 5 ai aceste Scheme de minimis sunt:

  1. Unitate administrativ – teritorială municipiu (definită prin Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare) sau unitate administrativ – teritorială lider de parteneriat în cazul parteneriatelor între unitatea administrativ-teritorială municipiu și UAT județ/orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (Z.F.U)/ zona metropolitană (ZM) a municipiului, care primește ajutor în cadrul prezentei scheme, în baza unui contract de finanțare încheiat cu AMPR Centru 2021-2027, din cadrul ADR Centru;
  2. Unitate administrativ – teritorială oraș sau unitate administrativ – teritorială lider de parteneriat în cazul parteneriatelor între unitatea administrativ-teritorială oraș și UAT județ (în care orașul/comunele partenere sunt situate) / orașe /comune din zona funcțională urbană (Z.F.U) care primește ajutor în cadrul prezentei scheme, în baza unui contract de finanțare încheiat cu AMPR Centru 2021-2027, din cadrul ADR Centru; în înțelesul prezentei scheme de minimis, beneficiarul este considerat întreprindere.

 

Cheltuieli eligibile:

  • achiziția de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice;
  • cheltuieli cu lucrări de construcții și montaj al stațiilor de reîncărcare;
  • cheltuieli aferente instalațiilor electrice, cu excepția cheltuielilor aferente instalației de racordare până la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidențiate separat în cadrul devizului general;
  • taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condițiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

 

Bugetul total estimat al schemei este de 5.188.235,3 euro, din care 4.500.000 euro reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea ajutorului de minimis ce poate fi acordat în baza prezentei scheme este cuprinsă între 40.000 euro și 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă maxim 98% din totalul cheltuielilor eligibile necesare achiziționării și instalării stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride. Cofinanțarea ce trebuie asigurată din surse proprii de către beneficiar este minim 2%.  Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși plafonul de minimis, respectiv echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, per întreprindere unică, calculat la cursul InforEuro valabil la data acordării ajutorului de minimis.

Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. 190/04.08.2023 și anexa cuprinzând schema de ajutor de minimis pot fi accesate aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent