Skip to main content

Timbrul Monumentelor Istorice 2023

Loading

Apeluri

Ministerul Culturii – Apel de proiecte pentru intervenții asupra monumentelor istorice

Program de finanţare

Timbrul Monumentelor Istorice 2023

Status

Inactiv

Data deschiderii

17 noiembrie 2023

Buget apel

3.000.000 RON

Descriere program

Despre program

La selecţia de finanţare au putut participa, potrivit Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 1502 / 2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin HG nr. 691 / 2019, Anexa nr. 5, art. 6, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Proiectele participante la selecţie – obiectiv monumente istorice:

– grupa A – de valoare naţională şi universală (MI-A);
sau

– grupa B – reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B).

Noţiunea de monument istoric poate desemna (conf. L. 422/2001, art. 1 şi 3) monumente individuale, ansambluri şi situri.
Au fost eligibile pentru finanţare imobile care aparţin oricăreia dintre cele trei categorii de monumente istorice. În cazul monumentelor istorice din categoria I – arheologie, lucrările pentru care se solicită finanţare trebuie să aibă ca obiect monumentul istoric; construcţiile aflate pe suprafaţa sitului, dar care nu fac parte din el, nu sunt eligibile.

Solicitanţii au putut depune în cadrul sesiunii de finanţare un singur proiect.
Nu au putut solicita finanţare nerambursabilă dezmembrămintele fără personalitate juridică ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.

Principiile care au guvernat selecţia de proiecte:

a) principiul promovării competitivităţii şi a unui sistem concurenţial deschis: acordarea finanţărilor se face prin selecţia nediscriminatorie a proiectelor;

b) principiul încurajării iniţiativei private în domeniul protejării patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egală vor avea prioritate cele iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept privat;

c) principiul primordialităţii valorii artistice şi istorice: în procesul de selecţie se ţine seama de semnificaţia artistică şi istorică a monumentelor istorice;

d) principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional: solicitanţii de finanţări sunt încurajaţi să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice;

e) principiul publicităţii şi transparenţei: informaţiile referitoare la finanţările acordate de INP sunt aduse la cunoştinţa publicului;

f) principiul tratamentului egal: toţi deţinătorii de monumente istorice pot participa la selecţiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;

g) principiul confidenţialităţii: informaţiile care conform legii nu pot fi aduse la cunoştinţă publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislaţia în vigoare permite acest lucru;

h) principiul cofinanţării: acordarea finanţărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanţare;

i) principiul profesionalismului: realizarea acţiunilor sau lucrărilor finanţate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural;

j) principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanţări pentru lucrări de reconstrucţie, renovare, înnoire sau reabilitare;

k) principiul calităţii acţiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare şi detaliate privind asigurarea calităţii lucrărilor prin parametri expliciţi şi măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor;
l) principiul necesităţii: nu se finanţează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului şi scenariul de utilizare;

m) principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităţilor patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităţilor în care se află monumentele istorice;

n) principiul informării şi educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activităţi de informare, conştientizare şi educare a publicului, referitoare la valoarea şi semnificaţia monumentelor istorice.

Proiectele care au fost declarate eligibile din punct de vedere administrativ de către secretariatul comisiei de selecţie din cadrul INP au fost transmise comisiei de selecţie, care le-a evaluat şi le-a notat conform grilei de evaluare corespunzătoare, disponibile pe site-ul INP, la secţiunea Timbru.

 

 

Buget Total

3.000.000 lei

Rata de cofinanțare

Finanţarea nerambursabilă va fi acordată numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 250.000 lei.

În cadrul subprogramului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice se primesc propuneri pentru:
• proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, DTAC, PT şi DE, PFU);
• proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
• proiecte pentru care există DALI avizat şi se elaborează fazele de proiectare DTAC, PT şi DE;
• proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice

Punctul național de contact

str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Sector 4, Bucureşti 040157
Mail: secretariat@patrimoniu.ro
Telefon: 021-336-6073
Fax: 021-336-9904

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

Alocarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice pentru destinaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din Legea 422/2001, va fi stabilită anual de către Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional al Patrimoniului.

Proiectele pentru care se va putea obţine finanţare fac parte din următoarele subprograme: * cercetare aplicată, studii şi investigaţii pentru restaurarea monumentelor istorice * reparaţii curente şi întreţinere * intervenţii de urgenţă – ante şi post dezastru * punere în valoare – interpretare şi prezentare – a monumentelor istorice * acţiuni tematice * restaurare * elaborare a documentaţiei tehnice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice * educaţie şi formare. Institutul Naţional al Patrimoniului va acorda finanţări nerambursabile pentru două tipuri de investiţii: * elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice; * amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum şi pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.

Pentru elaborarea de reglementări tehnico – economice, de norme şi metodologii în domeniul protejării monumentelor istorice, Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional al Patrimoniului va stabili un procent din fondurile disponibile din aplicarea timbrului monumentelor istorice, pe baza necesarului anual de reglementare în domeniul monumentelor istorice.

Criterii de eligibilitate specifice (ex. crearea unui număr de locuri de muncă în urma obţinerii fondurilor, obligativitatea monumentului de a fi într-un circuit oficial socio-cultural sau de a fi semi-public/ semi-privat etc).
Nu sunt prevăzute criterii specifice precum crearea unui număr minim de locuri de muncă. În ceea ce priveşte includerea monumentului într-un circuit oficial socio-cultural sau prevederea unor spaţii semi-publice/ semi-private în incinta monumentului – acestea nu sunt menţionate în mod expres, dar pot constitui modalităţi de a răspunde cerinţei privitoare la consultarea şi implicarea comunităţii locale – inclusiv în ce priveşte determinarea utilizării monumentului pe termen lung. Solicitantul trebuie să îndeplinească criteriile specificate în Ghidul de solicitantului, respectiv să abordeze priorităţile detaliate în Grila de evaluare.

Pentru anul 2023 Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) a acordat prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi decembrie 2023.

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, stabilite de către Consiliul de administraţie pentru anul 2023, sunt următoarele:
• punerea în siguranţă a monumentelor istorice aflate în pericol;
• angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice;
• contribuţia la programe naţionale şi internaţionale dedicate patrimoniului cultural.

Obiectivul general al programului

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară obligatorie pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi generatoare de venituri din vânzări de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice. TMI a fost instituit pentru a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale legate de monumentele istorice. Programul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice. Anul acesta, programul național susține subprograme de: intervenţii de urgenţă (1.500.000 lei), de  proiectare –elaborare documentaţii tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale (1.000.000 lei), de acţiuni tematice – Timişoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, (1.000.000 lei) și acţiuni tematice – Reşiţa, 250 de ani de siderurgie, pentru protejarea patrimoniului industrial-lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (1.000.000 lei).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Subprogramul acțiuni tematice – Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente – (TMI 2021) finanțează:

– lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemele de colectare şi evacuare a apelor pluviale (jgheaburi, burlane, rigole etc.);

– lucrări pentru instalarea de sisteme paratrăsnet;

– lucrări la finisajele exterioare şi interioare (coridoare, curţi interioare etc.), inclusiv pavaje/pardoseli şi lucrări de conservare a componentelor artistice integrate în aparatul decorativ al faţadelor;

– lucrări de întreţinere şi reparaţii la componente tehnice istorice (ascensoare);

– lucrări la tâmplăriile exterioare (porţi, ferestre, vitrine, obloane);

– instalarea de elemente de signaletică exterioară (semnalizare de monument istoric/casă memorială/element al unui circuit cultural) şi interioară (ghidaj, evacuare, numerotare şi denumire spaţii);

– lucrări dedicate monumentelor de for public, inclusiv amenajarea spaţiului adiacent.

Rata de cofinanțare

1.000.000 lei

Sinergii și complementarități cu alte programe

Acest program național este în sinergie cu Programele comunitare Europa Creativă, Piața unică și Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori cu legături strânse în domeniile identității europene, valorilor și patrimoniului cultural.

Sunt sinergii și cu turismul, care cuprinde o dimensiune culturală și care poate fi considerat drept o modalitate de îmbunătățire a cooperării între cetățeni. Sinergiile cu Programul Orizont Europa prin Clusterul Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii vor pune în comun resursele în scopul aplicării celor mai recente tehnologii și al stimulării de noi abordări științifice pentru a îmbunătăți substanțial conservarea patrimoniului cultural. Complementaritatea  cu PNRR va fi asigurată prin Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială. Componenta 2. Turism și cultură care va pune în valoare patrimoniul cultural tradițional. De asemenea, există complementarități cu Granturile SEE și norvegiene și cu Programul INTERREG VI C.

Legislatie

Legea privind protejarea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) instituie cadrul general, legislativ ce guvernează domeniul protecţiei Monumentelor Istorice).

Punerea în aplicare a prevederilor Legii 422/2001 se face în conformitate cu Hotărârea de guvern 1502/2007 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
Aceasta, a fost completată prin Hotărârea de Guvern 691 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1502/2007 reglementează şi detaliază atât mecanismul de colectare cât şi alocarea fondurilor colectate prin intermediul TMI.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 691 / 12 septembrie 2019, ce clarifică şi detaliază cadrul legal cu privire la utilizarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, finanţările din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice vor fi acordate în urma unei selecţii de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent