Skip to main content

Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Despre program

Schema de ajutor de minimis își propune să sprijine întreprinderile în vederea stimulării realizării unor investiții și a unor categorii de activități cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat, astfel cum sunt prevăzute în Ordonanța de Guvern nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, denumită în continuare OG nr. 27/2022.

Buget total

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane Euro.
Numărul maxim estimat al beneficiarilor schemei, denumiți în continuare beneficiari, este de 60.
Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eșalonat, în baza documentelor justificative, prevăzute în prezentul ghid.
Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro.

Instituția finanțatoare

Punctul național de contact

Categorii tematice

Schema de ajutor de minimis are ca obiectiv acordarea de granturi solicitanților în vederea tranziției către economia circulară.

Obiectivul general al programului

Sprijinirea întreprinderilor în vederea stimulării realizării unor investiții cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat, astfel cum sunt prevăzute în Ordonanța de Guvern nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, denumită în continuare OG nr. 27/2022.

Obiectivul specific

Sprijinirea întreprinderilor în sectoarele de activitate eligibile prevăzute în Anexa la OG nr.27/2022.

Prioritate

Direcțiile urmărite prin promovarea schemei de ajutor de stat de minimis în vederea tranziției către economia circulară sunt următoarele:
A. Decuplarea creșterii economice de consumul de resurse naturale prin refolosirea și reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri;
B. Scăderea emisiilor GES conform obiectivelor europene si internaționale stabilite;
C. Eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite;
D. Extinderea activității de reciclare;
E. Instituirea de instrumente economice de promovare a reutilizării și de stimulare a simbiozei industriale și a produselor ecologice.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

ART. 18 – OG nr. 27/2022
Categoriile de activităţi finanţate de la bugetul de stat în cadrul schemei sunt următoarele:
a) transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deşeuri şi reducerea acestora, precum şi utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare şi reciclare;
b) dezvoltarea activităţilor de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor şi serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;
c) înfiinţarea şi/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele şi produsele rezultate din activităţi de economie circulară, precum şi acreditarea acestora, după caz;
d) înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor în vederea reutilizării deşeurilor şi reparării bunurilor;
e) extinderea activităţilor de reciclare a deşeurilor;
f) crearea unei platforme electronice, unice la nivel naţional, care, pe baza informaţilor introduse de utilizatori, face automat legătura între vânzător şi cumpărător;
g) realizarea de centre de colectare şi valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;
h) reciclarea/reutilizarea şi/sau valorificarea deşeurilor industriale generatee sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deşeului din care provin;
i) modernizarea instalaţiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră – denumite în continuare GES, cu cel puţin 30% mai mici, precum şi reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanţi în raport cu linia tehnologică existentă;
j) introducerea/extinderea producţiei produselor care nu conţin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosinţă;
k) introducerea/extinderea producţiei de ambalaje care nu conţin plastic. Art. 17 – OG nr.27/2022.

(1) În baza prezentei scheme sunt considerate costuri eligibile următoarele:
a) costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale;
b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma investiţiei realizate, după caz.

(2) Activele achiziţionate trebuie să fie noi.

(3) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt utilizate exclusiv de către beneficiar la locul realizării investiţiei;
b) sunt amortizabile;
c) sunt achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
d) sunt incluse în activele beneficiarului şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de minimis pe o perioadă de minimum trei ani.

(4) TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă şi aferentă unui cost eligibil în temeiul alin. (1).

Rata de cofinanțare

ART 25 – OG nr. 27/2022 – Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o cofinanţare de 15% din surse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Rezultatele programului

Cereri de Finanțare depuse în cadrul sesiunii de depunere 19.12.2022 – 21.01.2023 – 94

Cereri de Finanțare care se încadrează în limita bugetului schemei, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute- 47

Legislație

Ordonanța 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară;

Ordinul ministrului economiei nr. 1436/04.11.2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară;

Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre programul „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale” pot fi consultate aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent