Skip to main content

Program Stații de reîncărcare cu putere normală

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget total

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 500 milioane lei. Aplicația informatică permite înscrierea solicitanților până la momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat sesiunii.

Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:

 • Instituţie publică, inclusiv unitatea de învăţământ de stat – maximum 400.000 lei;
 • UAT – municipiul Bucureşti – maximum 10.000.000 lei;
 • subdiviziune a municipiului Bucureşti – maximum 9.000.000 lei;
 • UAT – municipiu de rang I – maximum 5.000.000 lei;
 • UAT – municipiu de rang II – maximum 4.000.000 lei;
 • UAT – oraş – maximum 2.000.000 lei;
 • UAT – comună – maximum 1.000.000 lei;
 • UAT – judeţ – maximum 4.000.000 lei;
 • UAT atestată staţiune turistică de interes naţional – maximum 3.000.000 lei;
 • UAT atestată staţiune turistică de interes local – maximum 2.700.000 lei.

În cazul localităţilor care nu sunt UAT şi sunt atestate staţiuni turistice, finanţarea se poate acorda după cum urmează:

 • localitate atestată ca staţiune turistică de interes naţional – maximum 3.000.000 lei;
 • localitate atestată ca staţiune turistică de interes local – maximum 2.700.000 lei.

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

(1) Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.
(2) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

 1. Activități eligibile

Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a) staţiile de reîncărcare sunt în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
b) staţiile de reîncărcare sunt echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ;
c) staţiile de reîncărcare dispun de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferată. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;
d) asigură un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare prevăzut la lit. g). Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;
e) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus este întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să cuprindă şi:
1. detalierea costurilor pentru fiecare amplasament;
2. elementele de identificare a imobilelor şi staţiilor de reîncărcare pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt descrise în cererea de finanţare;
3. motivarea, în cazul în care se consideră că nu sunt necesare studiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. certificatul de urbanism, acorduri şi avize conforme, prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;
g) prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu, potrivit panoului*) prezentat cu titlu de exemplu: *) Panoul este reprodus în facsimil.

Categorii de cheltuieli eligibile:

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
b) lucrări de construcţii, instalaţii şi montaj aferente staţiilor de reîncărcare;
c) lucrări pentru asigurarea cu energie electrică necesară funcţionării obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţeaua de energie electrică;
d) realizarea şi instalarea panourilor de informare;
e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale;
f) active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how) necesare funcţionării staţiilor de reîncărcare;
g) achiziţia şi montajul sistemului de panouri fotovoltaice ca soluţie alternativă de alimentare cu energie electrică a staţiilor de reîncărcare;
h) proiectare, asistenţă tehnică şi studii, respectiv poziţiile 3.1, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; acestea sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
i) consultanţă în procent de maximum 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiţiei de bază“ (cap. 3.7 din devizul general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare);
j) taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire, poziţiile 3.2 şi 5.2.5 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 laHotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanţare.
(3) În cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului depăşesc sumele maxime prevăzute la art. 7, diferenţa este susţinută de solicitant.
(4) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

Solicitanți eligibili

(1) Finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi. Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi este de:
a) 20.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere de minimum 3,7 kW şi maximum 7,3 kW;
b) 60.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere de minimum 7,4 kW şi maximum 22 kW.
(2) Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 1, după cum urmează:
a) instituţie publică, inclusiv unitatea de învăţământ de stat – maximum 400.000 lei;
b) UAT – municipiul Bucureşti – maximum 10.000.000 lei;
c) subdiviziune a municipiului Bucureşti – maximum 9.000.000 lei;
d) UAT – municipiu de rang I – maximum 5.000.000 lei;
e) UAT – municipiu de rang II – maximum 4.000.000 lei;
f) UAT – oraş – maximum 2.000.000 lei;
g) UAT – comună – maximum 1.000.000 lei;
h) UAT – judeţ – maximum 4.000.000 lei;
i) UAT atestată staţiune turistică de interes naţional, conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 , cu modificările şi completările ulterioare – maximum 3.000.000 lei;
j) UAT atestată staţiune turistică de interes local, conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare – maximum 2.700.000 lei.
(3) În cazul solicitanţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 2, respectiv localităţi care nu sunt UAT şi sunt atestate staţiuni turistice, finanţarea se poate acorda după cum urmează:
a) localitate atestată ca staţiune turistică de interes naţional potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852 /2008, cu modificările şi completările ulterioare – maximum 3.000.000 lei;
b) localitate atestată ca staţiune turistică de interes local potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852 /2008, cu modificările şi completările ulterioare – maximum 2.700.000 lei.
(4) Finanţarea aprobată unui solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, nu poate depăşi valoarea aferentă categoriei din care face parte acesta.
(5) În cazul solicitanţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 3, finanţarea care poate fi acordată este valoarea cumulată a sumelor maxime care pot fi finanţate membrilor pentru care ADI solicită finanţare, conform categoriilor prevăzute la alin. (2) şi (3).
(6) La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat sesiunii, aplicaţia informatică nu va mai permite înscrierea solicitanţilor.

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre program pot fi consultate accesând adresa – https://www.afm.ro/statii_putere_normala_ghid_finantare.php

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent