Skip to main content

Copernicus

Programul Spațial

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

5,421 miliarde euro

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA)

Parteneri: Comisia Europeană și Agenția Spațială Europeană (ESA)

European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) | Uniunea Europeană (europa.eu)

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Industria Apărării și Spațiul (DEFIS)

Defence Industry and Space | Comisia Europeană (europa.eu)

Punctul Național de Contact

Agenția Spațială Română (ROSA)

Home (rosa.ro)

Categorii tematice

Inovare,  Întreprinderi,  Formare,  Tehnologie performantă,  Tehnologii și servicii digitale

Obiectivul general al programului

Să maximizeze beneficiile socioeconomice, în special prin încurajarea dezvoltării unor sectoare europene inovatoare și competitive, în amonte și în aval, inclusiv a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate, facilitând astfel creșterea și crearea de locuri de muncă în Uniune și promovând pe scară cât mai largă adoptarea și utilizarea datelor, informațiilor și serviciilor furnizate de componentele programului, atât în Uniune, cât și în afara ei, asigurând, totodată, sinergii și complementaritate cu activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Uniunii.

Obiective specifice

Să furnizeze, pe termen lung și în mod sustenabil, date, informații și servicii de observare a Pământului precise și fiabile, care integrează alte surse de date, pentru a sprijini elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii și ale statelor sale membre și acțiunile bazate pe cerințele utilizatorilor.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități eligibile pentru componenta Copernicus:

  • Pregătirea înlocuirii pe termen lung a sateliților ajunși la sfârșitul duratei lor de viață, precum și inițierea de noi misiuni vizând în special sisteme noi de observare care să sprijine acțiunile de răspuns la provocarea globală a schimbărilor climatice, precum monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră.
  • Extinderea acoperirii globale a monitorizării pentru a integra regiunile polare și sprijinirea asigurării conformității de mediu, monitorizării și raportării obligatorii în domeniul mediului și aplicațiile inovatoare legate de mediu din agricultură, silvicultură, gestionarea apelor și a resurselor marine și patrimoniul cultural, pentru monitorizarea culturilor, gospodărirea apelor și monitorizarea mai bună a incendiilor.

Art. 18 din Regulamentul (UE) 2021/696 stabilește că Uniunea Europeană poate să acopere până la 100 % din costurile eligibile, fără a aduce atingere principiului cofinanțării.

Pot fi declarate costuri indirecte sub forma unei sume forfetare sau a unor costuri unitare, dacă acest lucru este prevăzut în programul de lucru menționat la art. 100 din Regulamentul (UE) 2021/696.

Atunci când aplică rate forfetare, ordonatorul de credite responsabil poate autoriza sau impune finanțarea costurilor indirecte ale beneficiarului până la cel mult 25 % din totalul costurilor directe eligibile ale acțiunii.

Cuantumul maxim al sprijinului financiar care poate fi plătit unei părți terțe nu poate depăși 200. 000EUR.

Rata de cofinanțare

Art. 18 din Regulamentul (UE) 2021/696 stabilește că Uniunea Europeană poate să acopere până la 100 % din costurile eligibile, fără a aduce atingere principiului cofinanțării.

Pot fi declarate costuri indirecte sub forma unei sume forfetare sau a unor costuri unitare, dacă acest lucru este prevăzut în programul de lucru menționat la art. 100 din Regulamentul (UE) 2021/696.

Atunci când aplică rate forfetare, ordonatorul de credite responsabil poate autoriza sau impune finanțarea costurilor indirecte ale beneficiarului până la cel mult 25 % din totalul costurilor directe eligibile ale acțiunii.

Cuantumul maxim al sprijinului financiar care poate fi plătit unei părți terțe nu poate depăși 200.000EUR.

Rezultatele programului

Intensificarea activităților de monitorizare a Pământului, ținând seama de tendințele recente în cercetare, de progresele tehnologice și de inovațiile cu impact asupra domeniului observării Pământului, precum și de evoluțiile în ceea ce privește analiza volumelor mari de date și inteligența artificială și de strategiile și inițiativele legate de acestea de la nivelul Uniunii.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Sinergii cu Orizont Europa

Orizont Europa, prin clusterul „Dezvoltarea digital, industria și spațiul” va urmări consolidarea capacităților și asigurarea suveranității Europei în domeniul tehnologiilor generice esențiale pentru digitalizare și producție, precum și în ceea ce privește tehnologia spațială, de-a lungul întregului lanț valoric; pentru a construi o industrie competitivă, digitală, cu emisii reduse de carbon și circulară; asigurarea aprovizionării durabile cu materii prime; dezvoltarea de materiale avansate și oferirea unei baze pentru progrese și inovare cu privire la provocările societale globale.

Domeniile de intervenție ale clusterului sunt: tehnologiile de producție; tehnologiile digitale esențiale, inclusiv tehnologiile cuantice; tehnologiile generice emergente; materialele avansate; inteligența artificială și robotica; internetul de nouă generație; tehnica de calcul avansat și volumele mari de date (Big Data); industriile circulare; industriile curate și cu emisii scăzute de dioxid de carbon; spațiul, inclusiv observarea Pământului.

Sinergii cu Fondul Social European Plus (FSE +)

FSE + poate integra și extinde curricula inovatoare susținute de program, prin programe naționale sau regionale, pentru a dota oamenii cu abilitățile și competențele necesare pentru locurile de muncă din viitor. Aranjamentele pentru finanțarea complementară din FSE + pot fi utilizate pentru a sprijini activitățile care promovează dezvoltarea capitalului uman în cercetare și inovare, cu scopul consolidării Spațiului european de cercetare;

Sinergii cu fondul InvestEU vor asigura că:

  • Programul furnizează din propriul buget finanțare mixtă Orizont Europa și EIC pentru inovatori, caracterizată printr-un nivel ridicat de risc și pentru care piața nu oferă finanțare viabilă și durabilă relevantă și, în același timp, va asigura o coordonare adecvată în sprijinul livrării și gestionării eficiente a părții de finanțare privată a finanțelor mixte prin fonduri și intermediari susținuți de InvestEU;
  • Instrumentele financiare pentru cercetare și inovare și IMM-urile sunt grupate în cadrul Fondului InvestEU, în special printr-o fereastră tematică dedicată cercetării și dezvoltării și prin produsele desfășurate în cadrul ferestrei IMM-urilor care vizează companiile inovatoare, contribuind în acest mod și la realizarea obiectivelor program.

Sinergii cu ERASMUS 

O bază de cunoștințe pentru consultanța în materie de investiții și de politici, în special în ceea ce privește educația și formarea profesională, în vederea dobândirii de competențe cu valoare adăugată ridicată, a productivității, a mobilității sociale, a creșterii, a inovării sociale și a creării de locuri de muncă. Rolul educației și al formării profesionale în abordarea inegalităților;

Istoria, evoluția și eficacitatea democrațiilor, la diferite niveluri și sub diferite forme; aspecte legate de digitalizare, efectele comunicării prin intermediul rețelelor sociale și rolul educației și al politicilor de tineret ca pietre de temelie ale cetățeniei democratice;

Sinergii cu DIGITAL EUROPE

  • Tehnologii de-a lungul lanțului valoric digital (de la componente sigure pentru criptografie, la software și rețele cu capacitate de autoregenerare);
  • Tehnologii pentru abordarea amenințărilor actuale la adresa securității cibernetice, anticipând nevoile viitoare și sprijinind competitivitatea industriei;
  • O rețea și un centru european de competență în domeniul securității cibernetice.

Sinergii cu POEO – Sisteme de educație și formare profesională care să promoveze și să utilizeze în mod optim transformarea digitală din UE și care, în plus, să poată gestiona riscurile generate de interconectarea globală și de inovațiile  tehnologice, în special riscurile emergente online, preocupările legate de etică, inegalitățile socioeconomice și schimbările radicale din cadrul piețelor;

Sinergii cu POR – Modernizarea autorităților publice, astfel încât acestea să răspundă așteptărilor cetățenilor legate de furnizarea serviciilor, transparența, deschiderea, răspunderea și orientarea către utilizator.

Sinergii cu POJT  – Sustenabilitatea socială dincolo de indicatorii exclusivi ai PIB-ului, în special noi modele economice și de afaceri și noi tehnologii financiare;

Instrumente statistice și alte instrumente economice în scopul unei mai bune înțelegeri a creșterii și a inovării, în contextul unei creșteri lente a productivității;

Securitatea cibernetică a infrastructurilor spațiale europene, atât la sol, cât și în spațiu, este esențială pentru a asigura continuitatea funcționării sistemelor și a serviciilor. Prin urmare, necesitatea protejării sistemelor și a serviciilor lor împotriva atacurilor cibernetice, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii, ar trebui luată în considerare în mod corespunzător la stabilirea cerințelor de securitate.

Sistemele fiscale și de prestații sociale, împreună cu politicile privind securitatea socială și investițiile sociale, în vederea eliminării inegalităților și a combaterii efectelor negative ale tehnologiei, demografiei și diversității;

Sinergii cu PROGRAMME STATEMENT HERCULE III

Abordări și tehnologii inovatoare pentru specialiștii din domeniul securității (precum forțele de poliție, poliția de frontieră și garda de coastă, birourile vamale), pentru practicienii din domeniul sănătății publice, operatorii de infrastructură și cei care gestionează spații deschise;

Dimensiunile umane și sociale ale criminalității și ale radicalizării violente, în legătură cu persoanele implicate sau potențial implicate în astfel de comportamente, precum și cu cele afectate sau care ar putea fi afectate;

Mentalitățile cetățenilor, autorităților publice și industriei, în vederea prevenirii apariției de noi riscuri de securitate și a reducerii riscurilor existente, inclusiv a celor generate de noile tehnologii, precum inteligența artificială;

Strategii de abordare a populismului, extremismului, radicalizării și terorismului, precum și de includere și implicare a cetățenilor nemulțumiți și marginalizați;

O mai bună înțelegere a rolului standardelor jurnalistice și a conținutului generat de utilizatori într-o societate hiperconectată și dezvoltarea de instrumente pentru combaterea dezinformării;

Impactul progreselor tehnologice și științifice, inclusiv al datelor masive, al rețelelor sociale online și al inteligenței artificiale, asupra democrației

Eficiența sistemelor de justiție și îmbunătățirea accesului la justiție pe baza independenței sistemului judiciar și a principiilor statului de drept, prin metode procedurale echitabile, eficiente și transparente, atât în materie civilă, cât și în materie penală.

Sinergii cu SINGLE MARKET – Abordări inovatoare pentru a sprijini transparența, capacitatea de adaptare, răspunderea, eficacitatea și legitimitatea guvernanței democratice, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a statului de drept;

Sinergii cu PNRR – Democrația deliberativă și participativă și cetățenia activă și favorabilă incluziunii, inclusiv dimensiunea digitală;

Impactul inegalităților economice și sociale asupra participării politice și a democrațiilor, demonstrând modul în care reducerea inegalităților și combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv a celei de gen, poate sprijini democrația.

Accesul la patrimoniul cultural și partajarea acestuia, cu ajutorul unor modele și utilizări inovatoare și al unor modele de gestionare participativă;

Crearea de legături între patrimoniul cultural și sectoarele creative emergente;

Contribuția patrimoniului cultural la dezvoltarea durabilă, prin conservarea, protejarea și regenerarea peisajelor culturale și prin transformarea UE într-un laborator pentru inovarea bazată pe patrimoniu și pentru turismul cultural;

Conservarea, protejarea, consolidarea și reabilitarea patrimoniului cultural și lingvistic cu ajutorul tehnologiilor de vârf, inclusiv digitale;

Influența tradițiilor, a modelelor comportamentale, a percepțiilor și a convingerilor asupra valorilor și asupra sentimentului de apartenență.

Apeluri lansate

Legislație

Regulamentul (UE) 2021/696 al Parlamentului European și al Csonsiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent