Skip to main content

Programul Spațial

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

  • Pachetul financiar pentru implementarea programului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021și 31 decembrie 2027 și pentru acoperirea riscurilor asociate, este de 14,880 miliarde EUR în prețuri curente.

Instituția finanțatoare

  • Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Agenția Spațială Română (ROSA)

Home (rosa.ro)

Categorii tematice

  • Inovare, întreprinderi,  formare,  tehnologie performantă,  tehnologii și servicii digitale,  schimbări climatice, inovare tehnologică, tehnologie spațială, date și comunicații prin satelit

Obiectivul general al programului

  1. să furnizeze sau să contribuie la furnizarea de date, de informații și de servicii legate de spațiu de înaltă calitate și de actualitate, securizate atunci când este cazul, fără întreruperi și, ori de câte ori este posibil, la nivel mondial, care să răspundă nevoilor prezente și viitoare și să poată sprijini prioritățile politice și capacitatea aferentă a Uniunii de a lua decizii independent și pe bază de date concrete, printre altele în ceea ce privește schimbările climatice, transporturile și securitatea;
  2. să maximizeze beneficiile socioeconomice, în special prin încurajarea dezvoltării unor sectoare europene inovatoare și competitive, în amonte și în aval, inclusiv a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate, facilitând astfel creșterea și crearea de locuri de muncă în Uniune și promovând pe scară cât mai largă adoptarea și utilizarea datelor, informațiilor și serviciilor furnizate de componentele programului, atât în Uniune, cât și în afara ei, asigurând, totodată, sinergii și complementaritate cu activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Uniunii desfășurate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/695;
  3. să sporească siguranța și securitatea Uniunii și a statelor sale membre și să consolideze autonomia Uniunii, în special în ceea ce privește tehnologia;
  4. să promoveze rolul de actor global al Uniunii în sectorul spațial, să încurajeze cooperarea internațională, să consolideze diplomația spațială europeană, inclusiv prin promovarea principiilor reciprocității și concurenței loiale, și să îi sporească rolul în abordarea provocărilor globale, în sprijinirea inițiativelor globale, inclusiv în legătură cu dezvoltarea durabilă, și în sensibilizarea cu privire la dimensiunea spațiului privit ca patrimoniu comun al umanității;
  5. să îmbunătățească siguranța, securitatea și sustenabilitatea tuturor activităților spațiale legate de proliferarea obiectelor și a deșeurilor spațiale, precum și de mediul spațial, prin punerea în aplicare a unor măsuri adecvate, inclusiv dezvoltarea și implementarea de tehnologii pentru eliminarea vehiculelor spațiale la sfârșitul duratei de viață operaționale și pentru eliminarea deșeurilor spațiale.

Obiective specifice

(a) pentru Galileo și EGNOS: să furnizeze, pe termen lung, servicii de poziționare, de navigație și de determinare a timpului de ultimă generație și securizate, asigurând totodată continuitatea și fiabilitatea serviciilor;

(b) pentru Copernicus: să furnizeze, pe termen lung și în mod sustenabil, date, informații și servicii de observare a Pământului precise și fiabile, care integrează alte surse de date, pentru a sprijini elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii și ale statelor sale membre și acțiunile bazate pe cerințele utilizatorilor;

(c) pentru SSA: să sporească capacitățile de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor spațiale și a deșeurilor spațiale, cu scopul de a spori și mai mult performanța și autonomia capacităților în cadrul subcomponentei SST la nivelul Uniunii, de a furniza servicii SWE și de a cartografia și a lega în rețea capacitățile statelor membre în cadrul subcomponentei NEO;

(d) pentru GOVSATCOM: să asigure disponibilitatea pe termen lung a unor servicii de comunicații prin satelit fiabile, securizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru utilizatorii GOVSATCOM;

(e) să susțină o capacitate de acces la spațiu autonomă, securizată și eficientă din punctul de vedere al costurilor, ținând seama de interesele esențiale de securitate ale Uniunii;

(f) să promoveze dezvoltarea unei economii spațiale puternice a Uniunii, inclusiv prin sprijinirea ecosistemului spațial și prin consolidarea competitivității, a inovării, a spiritului antreprenorial, a competențelor și a capacității în toate statele membre și în regiunile Uniunii, în special în ceea ce privește IMM-urile și întreprinderile nou-înființate sau persoanele fizice și juridice din Uniune care activează sau doresc să activeze în acest sector.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Exploatarea Galileo și EGNOS cuprinde următoarele acțiuni eligibile:

(a) gestionarea, exploatarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii spațiale, inclusiv modernizările și gestionarea uzurii morale;

(b) gestionarea, exploatarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii terestre, în special a centrelor și stațiilor terestre menționate în Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/413 sau în Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1406 a Comisiei(45), a rețelelor, inclusiv modernizările și gestionarea uzurii morale;

(c) dezvoltarea generațiilor viitoare ale sistemelor și evoluția serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS, inclusiv ținând seama de nevoile părților interesate relevante; acest lucru nu aduce atingere viitoarelor decizii privind perspectivele financiare ale Uniunii;

(d) sprijinirea dezvoltării de aplicații în avalul programelor Galileo și EGNOS și a dezvoltării și evoluției elementelor tehnologice fundamentale, cum ar fi chipseturile și receptoarele compatibile cu Galileo;

(e) sprijinirea activităților de certificare și de standardizare legate de Galileo și de EGNOS, în special în sectorul transporturilor;

(f) punerea permanentă la dispoziție a serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS și, în complementaritate cu inițiativele statelor membre și cu inițiativele din sectorul privat, dezvoltarea pieței serviciilor respective, în special, în vederea maximizării beneficiilor socioeconomice menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b);

(g) cooperarea cu alte sisteme regionale sau globale de navigație prin satelit, inclusiv pentru facilitarea compatibilității și a interoperabilității;

(h) elementele pentru monitorizarea fiabilității sistemelor și a exploatării lor, precum și a performanței serviciilor;

(i) activitățile legate de furnizarea serviciilor și de coordonarea extinderii acoperirii lor.

Rata de cofinanțare

Programul poate să acopere până la 100 % din costurile eligibile, fără a aduce atingere principiului cofinanțării.

Rezultatele programului

Programul sprijină achiziționarea și agregarea de servicii de lansare pentru necesitățile programului și, la cererea acestora, agregarea pentru statele membre și organizațiile internaționale.

În sinergie cu alte programe și scheme de finanțare ale Uniunii, fără a aduce atingere activităților ESA în domeniul accesului la spațiu, programul poate sprijini:

(a) adaptările, inclusiv dezvoltarea tehnologică, la sistemele de lansare spațială care sunt necesare pentru lansarea sateliților, inclusiv tehnologiile alternative și sistemele inovatoare de acces la spațiu, în vederea implementării componentelor programului;

(b) adaptările infrastructurii spațiale de la sol, inclusiv noile evoluții, care sunt necesare pentru implementarea programului.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Programul are obiective similare cu alte programe ale Uniunii, în special cu Orizont Europa instituit prin Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Programul InvestEU instituit prin Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Fondul european de apărare instituit prin Regulamentul (UE) 2021/697 al Parlamentului European și al Consiliului și cu fondurile reglementate de Regulamentul (UE) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și politica de vize. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea finanțării cumulative prin programele respective, cu condiția ca ele să nu acopere aceleași elemente de cost, în special prin mecanisme de finanțare complementară din partea programelor Uniunii, acolo unde modalitățile de gestionare permit acest lucru, fie secvențial, prin alternare, fie prin combinarea fondurilor, inclusiv pentru finanțarea comună a acțiunilor, permițând, acolo unde se poate, parteneriate pentru inovare și operațiuni de finanțare mixtă. Așadar, pe durata implementării programului, Comisia ar trebui să promoveze sinergiile cu alte programe și instrumente financiare înrudite ale Uniunii, ceea ce ar permite, acolo unde este posibil, utilizarea accesului la finanțarea de risc, la parteneriate pentru inovare și la finanțare cumulativă sau mixtă. Comisia ar trebui să asigure sinergii și coerență între soluțiile dezvoltate în cadrul acestor programe, în special Orizont Europa, și soluțiile dezvoltate în cadrul programului.

Legislatie

Regulamentul (UE) 2021/696 al Parlamentului European și al Csonsiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent