Skip to main content

Programul Sănătate

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Alocare din partea Uniunii Europene – 2,2 miliarde euro;

Alocare buget de stat – 3,6 miliarde euro;

Total – 5,88 miliarde euro.

Rolul Programului Sănătate

Programul Sănătate (PoS) este un program multifond (finanțare FSE+ și FEDR), cu o alocare totală de 5.880.514.603 euro, care vine în continuarea eforturilor bugetului de stat și bugetelor locale în sprijinirea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2030 prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, precum și în reziliența sistemului de sănătate, în principal în: diagnostic și tratament cancer, transplant, controlul bolilor transmisibile (inclusiv infecții asociate asistenței medicale), sistemul național de transfuzii etc.

Programul va sprijini, de asemenea, intervenții care vizează dezvoltarea de soluții de cercetare și inovare în domeniul medical și dezvoltarea și utilizarea tehnologii digitale pentru facilitarea accesului la informație și educație.

Programul Sănătate, primul de acest fel aprobat de serviciile Comisiei Europene, se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde în timp adecvat și în condiții de calitate nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.
Programul Sănătate are 7 priorități de finanțare care contribuie la realizarea a două din cele cinci obiective de politică pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv OBIECTIVUL DE POLITICĂ 1 – „O Europă mai competitivă și mai inteligentă” și OBIECTIVUL DE POLITICĂ 4 – ”O Europă mai socială și mai incluzivă”.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește rolul de Autoritate de Management, prin Direcția Generală Program Operațional Sănătate. Viitorii beneficiari ai programului vor putea utiliza un buget total de aproximativ 5,88 miliarde de euro, din care aproximativ 3,6 miliarde euro reprezintă contribuția națională și aproximativ 2,3 miliarde euro reprezintă fonduri FEDR și FSE+.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Categorii tematice

 • Spitale Regionale;
 • Tratare Cancer;
 • Screening populațional;
 • Pacient critic patologie vasculară cerebrală acută;
 • Pacient critic neonatal;
 • Institut Cantacuzino;
 • Genomică;
 • Diagnosticare precoce și tratament;
 • Boli rare neurologie pediatrică;
 • Măsuri de diagnosticare precoce și sau tratament antenatal neonatal postnatal;
 • Observatorul național pentru date în sănătate;
 • Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS.

Autoritatea de Management

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește rolul de Autoritate de Management, prin Direcția Generală Program Operațional Sănătate

 

 

Obiectivul general al programului

 • Asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru îngrijirea primară;
 • Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
 • Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor.

Obiective specifice

 • Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major;
 • Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu;
 • Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii;
 • Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii;
 • Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical;
 • Digitalizarea sistemului medical;
 • Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Construcție/ dotare spitalele regionale de urgență Iași, Cluj, Craiova (faza II);
 • Construcție/ dotare alte infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major;
 • Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune financiară a spitalelor regionale, în concordanță cu modelul operațional și managerial, tarifele noi pentru serviciile spitalicești de zi și ambulatorii, simularea/ pilotarea modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a costurilor;
 • Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale;
 • Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului;
 • Dotare / modernizare infrastructura cabinetelor medicilor de familie;
 • Dotare / modernizare infrastructura publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență medicală comunitară;
 • Dotare / modernizare infrastructura publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică;
 • Dotare / extindere / modernizare / reabilitare infrastructura publică a unităților sanitare / altor structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/acordă asistență medicală ambulatorie (inclusiv unitățile sanitare care vor implementa programe de screening / diagnosticare și tratament);
 • Dotare / extindere / modernizare / reabilitare infrastructura publică a unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi, concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu;
 • Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară;
 • Dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și a paletei de servicii de asistență medicală primară;
 • Furnizarea de servicii de asistență medicală primară;
 • Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim ambulatoriu;
 • Măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu, inclusiv prin furnizarea de modele, implementarea de proiecte pilot;
 • Implementarea de programe de sănătatea reproducerii, inclusiv stimularea natalității prin măsuri de suport al cuplurilor infertile;
 • Măsuri de sprijin destinate recuperării persoanelor cu tulburări de spectru autist;
 • Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, cât și din mediul rural;
 • Asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și dezvoltarea competențelor personalului pentru furnizarea echitabilă a serviciilor de sănătate în unități de învățământ;
 • Asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii de medicina școlară și/ sau stomatologică;
 • Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare;
 • Dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor de reabilitare/recuperare;
 • Furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare;
 • Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de îngrijire paliativă;
 • Dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea de servicii de îngrijire paliativă;
 • Furnizarea de servicii de îngrijire paliativă;
 • Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor pe termen lung;
 • Furnizarea de servicii de îngrijiri pe termen lung;
 • extindere/ modernizare/ reabilitare/dotare infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică;
 • Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile;
 • Furnizare servicii de informare/ consiliere / mobilizare si furnizare servicii medicale de monitorizare/ diagnostic si/ sau tratament (al stadiilor incipiente);
 • Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a pacientului critic neonatal/ postneonatal;
 • Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ neonatal/ postnatal;
 • Creșterea capacității de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare – neurologie pediatrică;
 • Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile și mintală);
 • Implementarea de măsuri destinate diagnosticării și tratamentului pacienților modificărilor de coloană și alte articulații (domeniu: ortopedie, ortopedie pediatrică, neurochirurgie etc);
 • Implementarea de programe/ măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului medical;
 • Măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator;
 • Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura de testare a sângelui și/ sau procesare a plasmei;
 • Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în unitățile medicale;
 • Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
 • Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii;
 • Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS;
 • Observatorul național pentru date în sănătate;
 • Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării medicale la toate nivelurile, cu accent pe cele 3 operațiuni de importanță strategică: tratament cancere, geonomică, dezvoltarea capacității Institutului Cantacuzino;
 • Măsuri pentru facilitarea implementării operațiunilor care vizează digitalizarea sistemului medical;
 • Măsuri de formare/ specializare – utilizare echipamente medicale inovative;
 • Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, tratament;
 • Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale.

Rata de cofinanțare

Rata de cofinanțare va fi de 98% (TBD)

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Horizon Europe, prin  complementariatatea cercetării inovării în domeniul sănătății și sinergiile sistemelor de sănătate, Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire, alte investiții. Investiții în  procese și servicii inovatoare pentru dezvoltarea, fabricarea și livrarea rapidă a instrumentelor și tehnologiilor din domeniul sănătății și al îngrijirii.
 • EU4Health prin sinergiile cu alte acțiuni relevante ale Uniunii, sprijinirea acțiunilor de prevenire a bolilor, de promovare a sănătății și de abordare a factorilor determinanți ai sănătății, inclusiv prin reducerea efectelor nocive asupra sănătății cauzate de consumul și dependența de droguri ilicite, sprijinirea acțiunilor de abordare a inegalităților în materie de sănătate, de îmbunătățire a alfabetizării în materie de sănătate, de îmbunătățire a drepturilor pacienților, a siguranței pacienților, a calității asistenței medicale și a asistenței medicale transfrontaliere, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a supravegherii, diagnosticării și tratamentului bolilor transmisibile și netransmisibile, în special a cancerului și a cancerului pediatric, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a sănătății.
 • PNRR prin investițiile propuse în realizarea unui sistem integrat de e-health.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 8934/30.11.2022

https://mfe.gov.ro/ps-21-27/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent