Skip to main content

Program Realizarea pistelor pentru biciclete

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget total

Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500 de milioane de lei.

Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:
UAT – Municipiul Bucureşti – maximum 75.000.000 lei;
subdiviziunea municipiului Bucureşti – maximum 45.000.000 lei;
UAT – municipiu de rang I – maximum 37.000.000 lei;
UAT – municipiu de rang II – maximum 30.000.000 lei;
UAT – oraş – maximum 22.000.000 lei;
comună cu mai puţin de 5.000 de locuitori – maximum 3.700.000 lei;
comună cu mai mult de 5.001 de locuitori – maximum 7.500.000 lei;
UAT – judeţ – maximum 22.000.000 lei.
Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 150% din bugetul alocat Programului.

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

Dezvoltarea infrastructurii velo în România.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

  1. Activități eligibile

a) realizarea de piste pentru biciclişti pe partea carosabilă sau acostament;
b) realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasament nou, altul decât drum carosabil, acostament sau trotuar;
c) realizarea de piste pentru biciclişti în cadrul trotuarelor.
(2) Pistele de biciclete prevăzute la alin. (1) şi care trebuie să asigure deplasarea dus-întors în cadrul unui traseu pot fi:
a) cu un singur sens, care se amenajează pe ambele părţi ale străzii, câte una pentru fiecare sens de circulaţie, pe toată lungimea traseului;
b) cu două sensuri, care se amenajează pe o singură parte a străzii, pe toată lungimea traseului.

 

2. Cheltuieli eligibile:

Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) cheltuielile privind investiţia de bază (cap. 4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare): lucrări de construcţie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/ piste pentru biciclete, inclusiv pasaje şi poduri de-a lungul acestora, şanţuri dalate pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale, culoare pentru biciclete, lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de protecţie, lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de semnalizare, achiziţia şi montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori şi alte echipamente de monitorizare a utilizării traseelor pentru biciclişti, lucrări pentru amenajarea terenului, achiziţia echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de semnalizare;
b) cheltuielile privind lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier (cap. 5 subcap. 5.1 pct. 5.1.1 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare);
c) cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente cap. 3 subcap. 3.5, 3.8 şi cap. 4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
d) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu“.

Solicitanți eligibili

(1) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. a), care:
a) acţionează în nume propriu;
b) sunt proprietari/administratori ai terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, iar acesta este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare; în cazul în care terenul pe care se realizează proiectul nu este în proprietatea/administrarea solicitantului, acesta este eligibil dacă deţine acordul/avizul proprietarului/administratorului terenului, cu privire la utilizarea terenului pentru implementarea proiectului, precum şi cu privire la îndeplinirea obligaţiilor pe perioada de implementare şi de monitorizare a acestuia, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
c) nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
d) nu sunt înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
e) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
g) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
h) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
(2) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. b), care:
a) acţionează în nume propriu;
b) deţin un mandat acordat, în condiţiile legii, să exercite, în numele şi pe seama UAT membre, toate drepturile şi obligaţiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanţare în cadrul Programului;
c) nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
d) nu sunt înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
e) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
g) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
h) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
(3) În cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului depăşesc sumele maxime prevăzute la art. 8 alin. (2), diferenţa este susţinută de solicitant.

Calendar estimativ privind lansarea apelurilor

Perioada de depunere a proiectelor este 04 noiembrie 2022, ora 10.00 – 09 decembrie 2022, ora 14.00 sau până la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finanțare.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent