Skip to main content

Statistici de înaltă calitate

Programul Piaţa Unică

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Buget total: 4.208 mil. EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

DG GROW (Direcția Generală Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri)

Obiective specifice

Să dezvolte, să elaboreze, să difuzeze și să comunice statistici europene de înaltă calitate, în conformitate cu criteriile de calitate stabilite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, în timp util, în mod imparțial și mod eficient din punctul de vedere al costurilor, prin consolidarea Sistemului statistic european menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, precum și a parteneriatelor atât din cadrul sistemului respectiv, cât și cu toate părțile externe relevante, utilizând surse de date multiple, metode avansate de analiză a datelor, sisteme inteligente și tehnologii digitale și asigurând o defalcare națională și, acolo unde este posibil, o defalcare regională.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Uniunea economică și monetară, globalizare și comerț

 • furnizarea de statistici de înaltă calitate care stau la baza procedurii aplicabile deficitelor excesive, Programului de sprijin pentru reforme și ciclului anual al Uniunii de monitorizare și orientare economică;
 • furnizarea și, acolo unde este necesar, consolidarea principalilor indicatori economici europeni (PIEE);
 • furnizarea de statistici și de orientări metodologice cu privire la tratamentul statistic al instrumentelor bugetare și de investiții în sprijinul convergenței economice, al stabilității financiare și al creării de locuri de muncă;
 • furnizarea de statistici în scopul resurselor proprii și al remunerațiilor și pensiilor personalului UE;
 • acțiuni de îmbunătățire a cuantificării schimburilor comerciale în domeniul serviciilor, a investițiilor străine directe, a lanțurilor valorice globale și a impactului globalizării asupra economiilor Uniunii.

 Piața unică, inovarea și mediul digital

 • furnizarea de statistici de înaltă calitate și fiabile pentru piața unică, Planul de acțiune european în domeniul apărării și principalele domenii de inovare și cercetare;
 • furnizarea în timp util de statistici cuprinzătoare privind economia colaborativă și impactul digitalizării asupra întreprinderilor europene și asupra cetățenilor.

 Dimensiunea socială a Europei

 • furnizarea în timp util de statistici de înaltă calitate și fiabile pentru a sprijini Pilonul european al drepturilor sociale și politica Uniunii în materie de competențe, inclusiv de statistici privind piața muncii, ocuparea forței de muncă, educația și formarea, veniturile, condițiile de viață, sărăcia, inegalitatea, protecția socială, munca nedeclarată și conturile satelit privind competențele;
 • furnizarea de statistici referitoare la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;
 • îmbogățirea statisticilor privind migrația, în special cu privire la situația și integrarea migranților și necesitățile educaționale și nivelurile de calificare ale solicitanților de azil;
 • elaborarea de programe de recensământ al populației și al locuințelor și de statistici demografice modernizate pentru perioada de după 2021;
 • furnizarea de previziuni demografice și actualizări anuale ale acestora.

 Dezvoltare durabilă, resurse naturale și mediu

 • monitorizarea progreselor în ceea ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD);
 • elaborarea de noi statistici pentru a sprijini strategia energetică, economia circulară și strategia privind materialele plastice;
 • furnizarea de statistici și indicatori de mediu esențiali, inclusiv privind deșeurile, apa, biodiversitatea, pădurile, utilizarea și ocuparea terenurilor, precum și de statistici legate de climă și de conturile economice de mediu;
 • furnizarea de statistici privind transportul de mărfuri și de călători pentru a sprijini politicile Uniunii și
 • elaborarea de noi indicatori pentru a monitoriza intermodalitatea și transferul modal către moduri de transport mai ecologice;
 • furnizarea în timp util de date relevante pentru acoperirea necesităților politicii agricole comune, ale politicii comune în domeniul pescuitului și ale politicilor privind mediul, siguranța alimentară și bunăstarea animalelor.

 Coeziune economică, socială și teritorială

 • furnizarea în timp util de indicatori statistici cuprinzători privind regiunile, inclusiv regiunile ultraperiferice, orașele și zonele rurale ale Uniunii, pentru a monitoriza și a evalua eficacitatea politicilor de dezvoltare teritorială, precum și pentru a evalua impactul teritorial al politicilor sectoriale;
 • sprijinirea elaborării unor indicatori privind lupta împotriva spălării banilor și lupta împotriva finanțării terorismului; precum și elaborarea de statistici privind forțele de poliție și securitatea;
 • utilizarea din ce în ce mai mult a datelor geospațiale și integrarea sistematică, în toate domeniile de producție statistică, a gestionării informațiilor geospațiale.

 O mai bună comunicare a statisticilor europene și promovarea lor drept sursă fiabilă în ceea ce privește lupta împotriva dezinformării online

 • promovarea sistematică a statisticilor europene drept o sursă fiabilă de probe și facilitarea recursului la acestea al verificatorilor veridicității informațiilor, al cercetătorilor și al autorităților publice în lupta împotriva dezinformării online;
 • facilitarea pentru utilizatori a accesului la statistici și a înțelegerii acestora, inclusiv prin intermediul unor vizualizări atractive și interactive, a unor servicii mai personalizate, precum date statistice la cerere și analize în sistem self-service;
 • dezvoltarea în continuare și monitorizarea cadrului pentru asigurarea calității statisticilor europene, inclusiv prin evaluări inter pares referitoare la respectarea de către statele membre a Codului de bune practici al statisticilor europene;
 • furnizarea accesului la microdate în scopuri de cercetare, respectând în același timp cele mai înalte standarde în ceea ce privește protecția datelor și confidențialitatea statistică.

 Valorificarea beneficiilor aduse de revoluția datelor și trecerea la statistici inteligente fiabil

 • intensificarea exploatării de noi surse de date digitale și stabilirea fundamentelor unor statistici inteligente fiabile pentru producerea de noi statistici aproape în timp real cu ajutorul unor algoritmi de încredere;
 • dezvoltarea de noi abordări pentru utilizarea datelor deținute în sisteme private, prin adoptarea de calcule care păstrează confidențialitatea (privacy-preserving computation) și de metode de calcul securizat multipărți (secure multiparty computation);
 • promovarea cercetării și inovării de vârf în domeniul statisticilor oficiale, inclusiv prin utilizarea rețelelor colaborative, precum și furnizarea de programe europene de formare statistică.

 Lărgirea parteneriatelor și cooperarea pe probleme statistice

 • consolidarea parteneriatului privind Sistemul Statistic European (SSE) și cooperarea cu Sistemul European al Băncilor Centrale;
 • promovarea parteneriatelor cu deținătorii de date din sectorul public și privat și cu sectorul tehnologic, pentru a facilita accesul la date în scopuri statistice, integrarea datelor provenite din surse multiple și utilizarea celor mai noi tehnologii;
 • consolidarea cooperării cu mediul academic și de cercetare, în special în ceea ce privește utilizarea de noi surse de date, a analizei datelor, precum și promovarea culturii statistice;
 • cooperarea cu organizațiile internaționale și cu țările terțe în beneficiul statisticilor globale oficiale.

Rata de cofinanțare

50% – 100%

Rezultatele programului

Impactul statisticilor publicate pe internet: numărul menționărilor pe web și al avizelor pozitive/negative.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/690 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&qid=1625575055351&from=RO

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent