Skip to main content

Sănătatea oamenilor, animalelor și plantelor

Programul Piaţa Unică

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Buget total: 4.208 mil. EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

DG GROW (Direcția Generală Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri)

Obiective specifice

 • Să contribuie la atingerea unui nivel ridicat de sănătate și siguranță pentru oameni, animale și plante în domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale, printre altele prin prevenirea, depistarea și eradicarea bolilor animalelor și a organismelor dăunătoare plantelor, inclusiv prin intermediul unor măsuri de urgență care sunt luate în situații de criză la scară largă și în cazul unor evenimente neprevăzute care afectează sănătatea plantelor sau a animalelor, și prin sprijinirea creșterii nivelului de bunăstare a animalelor, a combaterii rezistenței la antimicrobiene și a dezvoltării unor modele durabile de producție și de consum de alimente, precum și prin stimularea schimbului de bune practici între părțile interesate în aceste domenii;

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Măsuri de urgență în domeniul veterinar și fitosanitar

1.1. Măsuri de urgență în domeniul veterinar și fitosanitar, care trebuie adoptate ca urmare a confirmării apariției uneia dintre bolile animalelor sau zoonozele enumerate în anexa III sau a confirmării prezenței unuia sau mai multor organisme dăunătoare sau în cazul în care există o amenințare directă la adresa stării de sănătate umană, a animalelor și a plantelor din Uniune.

1.2. În ceea ce privește urgențele fitosanitare, următoarele măsuri luate de statele membre pentru combaterea primului focar de organisme dăunătoare dintr-o anumită zonă:

(a) măsurile de eradicare a unui organism dăunător de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului 1 sau în temeiul măsurilor Uniunii adoptate în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din respectivul regulament;

(b) măsurile de eradicare a unui organism dăunător, care nu figurează pe lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care pot fi calificate drept organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune în conformitate cu criteriile menționate la articolul respectiv sau la articolul 30 alineatul (1) din respectivul regulament;

(c) măsurile de protecție suplimentare luate împotriva răspândirii organismului dăunător, împotriva căruia au fost adoptate măsuri de către Uniune în temeiul articolului 28 alineatul (1) și al articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, altele decât măsurile de eradicare menționate la litera (a) de la prezentul punct și măsurile de izolare menționate la litera (b) de la prezentul punct, în cazul în care aceste măsuri sunt esențiale pentru a proteja Uniunea împotriva răspândirii organismului dăunător și în alte zone.

1.3. Finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată, de asemenea, pentru următoarele măsuri:

1.3.1. Măsurile de protecție luate în cazul unei amenințări directe la adresa stării de sănătate a Uniunii ca urmare a apariției sau evoluției, pe teritoriul unei țări terțe, al unui stat membru sau al țările și teritoriile de peste mări, a uneia dintre bolile animalelor și zoonozele enumerate în anexa III, precum și în privința măsurilor de protecție, sau a altor activități relevante, luate în sprijinul stării de sănătate a plantelor în Uniune;

1.3.2. Măsurile menționate în prezenta anexă luate de două sau mai multe state membre care colaborează îndeaproape pentru a controla epidemia;

1.3.3. Constituirea de stocuri de produse biologice destinate controlului bolilor animalelor și al zoonozelor enumerate în anexa III, în cazul în care Comisia, la cererea unui stat membru, consideră că stabilirea unor astfel de stocuri este necesară în statul membru respectiv;

1.3.4. Constituirea de stocuri de produse biologice sau achiziționarea de doze de vaccin în cazul în care apariția sau evoluția într-o țară terță sau într-un stat membru a uneia dintre bolile animalelor și zoonozele enumerate în anexa III ar putea constitui o amenințare pentru Uniune.

 1. Programe veterinare și fitosanitare anuale și multianuale

2.1. Programele veterinare și fitosanitare anuale și multianuale pentru eradicarea, controlul și supravegherea bolilor animalelor și a zoonozelor enumerate în anexa III și a organismelor dăunătoare plantelor trebuie puse în aplicare în conformitate cu dispozițiile prevăzute în dreptul Uniunii relevant.

2.2. În cazul în care apariția sau evoluția uneia dintre bolile animalelor sau zoonozele enumerate în anexa III este susceptibilă să constituie o amenințare la adresa stării de sănătate a Uniunii și pentru a proteja Uniunea de introducerea uneia dintre respectivele boli sau zoonoze sau dacă este nevoie de măsuri de protecție pentru a veni în sprijinul stării de sănătate a plantelor din Uniune, statele membre pot include în programele lor naționale măsuri care urmează să fie puse în aplicare pe teritoriile unor țări terțe în cooperare cu autoritățile din țările respective. În aceleași condiții și pentru același obiectiv, finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată direct autorităților competente din țări terțe.

2.3. În ceea ce privește programele fitosanitare, finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată statelor membre pentru următoarele măsuri:

(a) anchetele desfășurate pe perioade date în vederea verificării cel puțin a prezenței oricărui organism dăunător de carantină pentru Uniune și a unor semne sau simptome ale organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau al măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 alineatul (1) din respectivul regulament;

(b) anchetele desfășurate pe perioade date în vederea verificării cel puțin a prezenței oricăror organisme dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare menționate la litera (a), care ar putea reprezenta un risc emergent pentru Uniune, și a căror pătrundere sau răspândire ar putea avea un impact semnificativ pentru agricultura sau fondul forestier al Uniunii;

(c) măsurile de eradicare a unui organism dăunător de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau în temeiul măsurilor Uniunii adoptate în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din respectivul regulament;

(d) măsurile de eradicare a unui organism dăunător, care nu figurează pe lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care pot fi calificate drept organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune în conformitate cu criteriile menționate la articolul respectiv sau la articolul 30 alineatul (1) din respectivul regulament;

(e) măsurile de protecție suplimentare luate împotriva răspândirii organismului dăunător, împotriva căruia au fost adoptate măsuri de către Uniune în temeiul articolului 28 alineatul (1) și al articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, altele decât măsurile de eradicare menționate la litera (c) de la prezentul punct și măsurile de izolare menționate la litera (d) de la prezentul punct, în cazul în care aceste măsuri sunt esențiale pentru a proteja Uniunea împotriva răspândirii organismului dăunător și în alte zone.

(f) măsurile menite să izoleze organismul dăunător, împotriva căruia au fost luate măsuri de izolare la nivelul Uniunii, în temeiul articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau al articolului 30 alineatul (3) din regulamentul respectiv, într-o zonă infestată din care organismul dăunător respectiv nu poate fi eradicat, în cazul în care respectivele măsuri sunt esențiale pentru a proteja Uniunea împotriva răspândirii organismului dăunător și în alte zone.

 1. Activități de sprijinire a îmbunătățirii bunăstării animalelor.
 2. Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și centrele de referință ale Uniunii Europene, menționate la articolele 92, 95 și 97 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului 2 .
 3. Programe de control coordonate și culegerea de informații și date, menționate la articolul 112 din Regulamentul (UE) 2017/625.
 4. Activități de prevenire a deșeurilor alimentare și de combatere a fraudelor din sectorul alimentar.
 5. Activități de sprijinire a producerii și consumului de alimente sustenabile.
 6. Bazele de date și sistemele informatizate de gestionare a informațiilor necesare pentru punerea în aplicare eficace și eficientă a legislației legate de obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) și având o valoare adăugată demonstrată pentru ansamblul Uniunii.
 7. Formarea personalului autorităților competente responsabil cu controalele oficiale și a altor părți implicate în gestionarea și/sau prevenirea unor boli ale animalelor sau a unor organisme dăunătoare plantelor, astfel cum sunt menționate la articolul 130 din Regulamentul (UE) 2017/625.
 8. Cheltuielile de deplasare, de cazare și de diurnă ale experților din statele membre care au fost numiți de Comisie să acorde asistență experților săi, astfel cum se prevede la articolul 116 alineatul (4) și la articolul 120 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 2017/625.
 9. Activități tehnice și științifice, inclusiv studii și activități de coordonare, necesare pentru a asigura punerea în aplicare corectă a normelor în domeniul legat de obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) și adaptarea legislației respective la evoluțiile științifice, tehnologice și societale.
 10. Activități desfășurate de statele membre sau de organizațiile internaționale care își desfășoară activitatea cu scopul de a atinge obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) în sprijinul elaborării și punerii în aplicare a normelor aferente obiectivului respectiv.
 11. Proiecte organizate de către unul sau mai multe state membre, cu scopul de a îmbunătăți, prin utilizarea de tehnici și protocoale inovatoare, punerea în aplicare eficientă a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e).
 12. Sprijin acordat inițiativelor de informare și de sensibilizare ale Uniunii și ale statelor membre menite să asigure producerea și consumul îmbunătățit, conform și sustenabil de alimente, inclusiv activități de prevenire a risipei de alimente și a fraudei în sectorul alimentar, în cadrul punerii în aplicare a normelor în ceea ce privește obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e).
 13. Măsuri întreprinse pentru a proteja sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și bunăstarea animalelor, puse în aplicare în cazul animalelor, al produselor de origine animală, al plantelor și al produselor vegetale provenind din țări terțe care sosesc la o frontieră a Uniunii.

Rata de cofinanțare

50% – 100%

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/690 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&qid=1625575055351&from=RO

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent