Skip to main content

Patrimoniu

Programul Piaţa Unică

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

4.088,580 mil. Euro

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri

Punctul Național de Contact

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului  – Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (DAPIMM).

Antreprenoriat si Programe pentru IMM – MEEMA – Mediul de Afaceri (gov.ro)

Obiective specifice

 • Optimizarea funcționării pieței interne,
 • îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor,
 • creșterea standardizării,
 • promovarea intereselor consumatorilor,
 • creșterea nivelului sănătății umane, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar,
 • elaborarea și comunicarea de statistici de înaltă calitate privind Europa.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Crearea condițiilor pentru susținerea tuturor actorilor de pe piața internă, prin campanii de sensibilizare, schimburi de bune practici și organizarea de cursuri de formare,
 • coordonarea unor acțiuni comune între statele membre și între autoritățile competente ale statelor membre și între autoritățile competente ale statelor membre și Comisie, agențiile descentralizate ale Uniunii și autoritățile din țări terțe,
 • sprijinirea implementării și modernizării cadrului juridic al Uniunii,
 • sprijinirea IMM-urilor,
 • facilitarea accesului IMM-urilor la piețe, sprijinirea acestora în abordarea provocărilor globale și societale și internaționalizarea întreprinderilor, precum și consolidarea poziției de lider în industrie deținută de Uniune în cadrul lanțurilor valorice globale, inclusiv Rețeaua întreprinderilor europene,
 • abordarea problemelor legate de barierele de pe piață, sarcina administrativă și crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru a le permite IMM-urilor să profite de avantajele pieței interne,
 • facilitarea creșterii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea competențelor, și a transformării industriale în sectoarele de producție și de servicii (de turism),
 • sprijinirea competitivității întreprinderilor și a unor sectoare întregi ale economiei, precum și sprijinirea adoptării de către IMM-uri a inovării și a colaborării de-a lungul lanțului valoric prin conectarea strategică a ecosistemelor și a clusterelor, inclusiv inițiativa comună privind clusterele,
 • promovarea unui mediu de afaceri antreprenorial și a culturii antreprenoriale.

Rata de cofinanțare

100%

Excepție: în domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale s-a convenit asupra unei rate fixe de cofinanțare de 50%, care poate fi majorată în mod excepțional la 75% și la 100% în anumite condiții.

Rezultatele programului

 • Capacitarea cetățenilor și a consumatorilor, a întreprinderilor (în special, IMM-uri) și a administrațiilor publice în vederea obținerii accesului deplin la oportunitățile oferite de piața internă,
 • consolidarea cooperării administrative între statele membre, precum și între statele membre și Comisie, prin intermediul schimbului de informații, de bune practici și al consolidării capacităților,
 • sprijinirea procesului de reglementare, a stabilirii de standarde, inclusiv la nivel internațional, precum și a măsurilor de aplicare la nivelul Uniunii prin finanțarea colectării de date și analiză.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Prin sinergiile cu Programul Orizont Europa se va sprijini inovarea inițiată de întreprinderi pentru crearea de piețe  deschizătoare de drumuri prin punerea în comun a instrumentelor financiare gestionate la nivel central în UE în cadrul Fondului InvestEU, inclusiv a instrumentelor financiare de împrumut și de capitaluri proprii pentru IMM-uri.

Cooperarea autorităților publice depinde, de asemenea, de eficacitatea Programului Europa Digitală, care va asigura interoperabilitatea digitală și infrastructurile de care au nevoie programele. Inteligența artificială, analiza volumelor mari de date, accesul la surse de date și alte aspecte legate de IT constituie un element esențial al programului privind concurența. Programul ar trebui să contribuie la creșterea economică (turism digital) și să consolideze legăturile cu centrele de inovare (digitală) și cu investițiile Uniunii realizate în cadrul politicii de coeziune și al Programului Orizont Europa. Complementaritatea cu programele operaționale este asigurată de POR (axele prioritare 1 și 7) și POTJ (P. 1).

Complementaritatea cu PNRR va fi asigurată prin Pilonul IV. Coeziune socială și teritorialăComponenta 2Turism și cultură care vor pune în valoare patrimoniul cultural. De asemenea, există complementarități cu Granturile SEE și norvegiene și Programul INTERREG VI CComplementaritatea este susținută și de Programul național Start Up Nation 2021.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/690 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&qid=1625575055351&from=RO

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent