Skip to main content

Programul Pericles IV

Loading

Apeluri

Protecția monedei euro împotriva contrafacerii

Program de finanţare

Programul Pericles IV

Status

Activ

Tipul de acţiune

PERI Project Grants

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

22 februarie 2024

Data limită

19 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

6,193 mil. EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Obiectivul general al programului

Prevenirea și combaterea falsificării și a fraudelor asociate și păstrarea integrității bancnotelor și a monedelor euro, consolidând astfel încrederea cetățenilor și a agenților economici în autenticitatea acestor bancnote și monede și, prin urmare, sporind încrederea în economia Uniunii, asigurând totodată sustenabilitatea finanțelor publice.

Obiective specifice

Protecția bancnotelor și a monedelor euro împotriva falsificării și fraudelor asociate prin sprijinirea și completarea măsurilor întreprinse de statele membre și prin acordarea de asistență autorităților competente naționale și ale Uniunii în eforturile lor de a stabili o cooperare strânsă și periodică între ele și cu Comisia și un schimb de bune practici, incluzând, după caz, țările terțe și organizațiile internaționale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Programul furnizează sprijin financiar pentru următoarele acțiuni, în condițiile prevăzute în programele anuale de lucru:

 • schimbul și diseminarea de informații, în special prin organizarea de ateliere, reuniuni și seminare, inclusiv a unor sesiuni de formare, plasamente punctuale și schimburi de personal între autoritățile naționale competente și alte acțiuni similare. Schimbul de informații se axează, printre altele, pe:
  • metodologiile pentru monitorizarea și analiza impactului economic și financiar al falsificării;
  • funcționarea bazelor de date și a sistemelor de avertizare timpurie;
  • utilizarea instrumentelor de detectare asistate de calculator;
  • metodele de anchetă și investigare;
  • asistența științifică, inclusiv monitorizarea noilor evoluții;
  • protecția monedei euro în afara Uniunii;
  • acțiuni de cercetare;
  • furnizarea de expertiză operațională specializată.
 • asistența tehnică, științifică și operațională considerată necesară în cadrul programului, inclusiv, în special:
  • orice măsură adecvată care permite constituirea la nivelul Uniunii a unor resurse pedagogice, de exemplu o culegere de legislație a Uniunii, buletine de informare, manuale cu instrucțiuni practice, glosare și lexicoane, baze de date, în special în domeniul asistenței științifice și a supravegherii tehnologice sau a aplicațiilor de asistență informatice, cum ar fi programele informatice;
  • studii relevante cu o dimensiune multidisciplinară și transnațională, inclusiv cercetarea cu privire la elemente inovatoare în materie de securitate;
  • dezvoltarea de instrumente și metode de asistență tehnică pentru a facilita desfășurarea acțiunilor de detectare la nivelul Uniunii;
  • sprijin financiar pentru cooperare în operațiuni în care sunt implicate cel puțin două state, atunci când acest sprijin nu este disponibil din partea altor programe ale instituțiilor și organismelor europene.
 • achiziționarea de echipamente care urmează a fi utilizate de către autoritățile specializate în combaterea falsificării din țările terțe pentru protecția monedei euro împotriva falsificării.

Indicatori de performanță

Programul va fi monitorizat îndeaproape pe baza unui set de indicatori care au scopul de a măsura gradul în care au fost îndeplinite obiectivele generale și specifice ale programului și de a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor colecta date cu privire la următorul set de indicatori principali:

(a) numărul de monede și bancnote euro falsificate detectate;

(b) numărul de ateliere clandestine desființate;

(c) numărul de autorități competente care solicită participarea la programul Pericles IV;

(d) gradul de satisfacție al participanților la acțiunile finanțate prin programul Pericles IV;

(e) reacția participanților care au participat deja la acțiuni Pericles anterioare cu privire la impactul programului Pericles IV asupra activităților lor de protejare a monedei euro împotriva falsificării.

Rata de cofinanțare

Rata de cofinanțare pentru granturile acordate în cadrul programului nu depășește 75 % din costurile eligibile. În cazuri excepționale și motivate corespunzător, definite în programele anuale de lucru menționate la articolul 10, rata de cofinanțare nu depășește 90 % din costurile eligibile.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 1 din Single Market pe aplicarea dreptului Uniunii și supravegherea pieței prin prevenirea și combaterea fraudei și a corupției, sprijinirea raportării neregulilor, facilitarea schimbului de informații și a acordării de sprijin operațional;
 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 3 din Digital Europe pe îmbunătățirea mijloacelor de prevenire și combatere a fraudei și a corupției prin mijloace cibernetice, inclusiv a fraudelor legate de gestiunea partajată și de fondurile de asistență pentru preaderare din bugetul Uniunii;
 • Complementaritate cu Programul UE de luptă antifraudă pe finanțarea acțiunilor de prevenire și combatere a fraudei și a corupției prin îmbunătățirea calității actului de prevenire a celor două infracțiuni și în domeniul monetar;
 • Sinergie cu Programul UE de luptă antifraudă pe creșterea eficienței acțiunilor de prevenire și combatere a fraudei și a corupției, inclusiv a fraudelor legate de gestiunea partajată și de fondurile de asistență pentru preaderare din bugetul Uniunii;
 • Fondul pentru securitate internă (FSI Poliție) al DG HOME vizează prevenirea și combaterea criminalității în general, dar include numai eforturi (indirecte) pentru prevenirea sau combaterea falsificării euro (sau a falsificării de monedă) dacă este legată de alte tipuri de infracțiuni tratate cu prioritate de instrument (și anume terorismul, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică și infracțiunile împotriva mediului);
 • Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX) al DG NEAR sprijină activitățile legate de falsificarea monedei euro, dar aceste activități au o amploare, durată și natură diferite față de acțiunile Pericles 2020 și vin adesea în sprijinul negocierilor de aderare.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1696 AL CONSILIULUI din 21 septembrie 2021 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) 2021/840 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1696&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent