Skip to main content

Programul pentru organizarea Târgului întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 6.000.000 lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 1.000.000 lei.

Instituția coordonatoare

Direcția Generală Antreprenoriat și Programe de Finanțare şi Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE)

Obiectivul general al programului

Obiectivul Programului îl constituie organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – TIMM 2022, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici /instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Obiectivul specific

a) câştigarea de pieţe externe noi pentru produsele și serviciile românești;
b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, ce fac obiectul brandurilor românești;
c) creşterea vizibilităţii pe piaţa internă și externă a brandurilor românești;
d) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pot beneficia de prevederile programului întreprinderile mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare care îndeplinesc, cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;

d) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;

e) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;

f) nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

g) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Prin intermediul programului se asigură participarea la târg pentru 150 de beneficiari selectaţi conform prevederilor procedurii de implementare, în urma înscrierii on-line în program. Cheltuielile privind cazarea și transportul beneficiarilor, precum și a produselor acestora la/de la eveniment în sumă forfetară de 1.500 lei/beneficiar, vor fi decontate prin program.

Activități eligibile:

  • organizarea unui târg naţional al Brandurilor naţionale sub forma unei expoziţii cu vânzare;
  • organizarea de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanţi, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă a acestor branduri naţionale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM;
  • activităţi de promovare a evenimentului, atât înainte de desfăşurare, în vederea asigurării unei prezenţe consistente a publicului şi aplicanţilor ţintă, cât şi post-eveniment, în vederea publicităţii târgului naţional.

Punctul național de contact

MAT/0219059

Sinergii și complementarități cu alte programe

– Programul Start-Up Nation (SUN)
– Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
– Programul național multianual de microindustrializare și
– Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piață
– Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Legislație

Legislația națională și europeană privind ajutoarele de minimis și Ordinul ministrului pentru aprobarea procedurii de implementare a programului.

Notificare

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260539

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre program pot fi consultate aici.

Rezultatele programului

Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 900 de beneficiari.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent