Skip to main content

Programul Național Privind Gestionarea Deșeurilor

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget alocat

Buget alocat
Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în baza art. 13 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Bugetul alocat programului pentru solicitanți unități administrativ-teritoriale – județele, inclusiv municipiul București, este de până la 15.000.000 lei. În cadrul programului se alocă finanțare de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile/proiect pentru:
a) realizarea și distribuirea materialelor de informare sub formă de afișe și pliante pentru conștientizarea cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor municipale, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a deșeurilor voluminoase; materialele de informare sunt considerate eligibile dacă sunt sub forma de pliante — cele împărțite gospodăriilor individuale și dacă sunt sub formă de afișe — cele postate Ia avizierele asociațiilor de proprietari.
b) achiziționarea de saci biodegradabili menajeri personalizați, utilizați Ia acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor;
c) promovarea proiectului, reprezentând cheltuieli cu organizarea de conferințe, salarizarea trainerilor participanți, cheltuieli de transport și diurnă/zi pentru persoanele implicate în proiect; valoarea cheltuielilor de transport și diurnă va fi de maximum 10% din bugetul alocat proiectului, iar valoarea cheltuielilor cu organizarea de conferințe, salarizarea trainerilor participanți va fi de maximum 15% din bugetul alocat proiectului;
d) TVA, cu condiția ca aceasta să nu fie recuperată, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare.
(2) Suma totală prevăzută la alin. (1) va fi repartizată în funcție de populația fiecărui județ, conform informațiilor publicate pe pagina de internet a Autorității, la momentul demarării programului.
(3) În cazul în care suma solicitată prin cererea de finanțare nerambursabilă depășește pragul maxim permis aferent numărului de locuitori, diferența rezultată va fi considerată neeligibilă.
(4) Contribuția proprie a solicitantului și cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii.
(5) Conceptul campaniei de promovare, integrat Ia nivel național, ce face obiectul proiectului va fi comunicat de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin publicarea pe pagina proprie de internet și a Autorității.

 

Instituția finanțatoare

Administrația Fondului pentru Mediu (organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor)

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU – PROGRAM PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR (afm.ro)

Scopul și obiectivul programului

Scopul programului este de a conștientiza publicul cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), deșeurilor voluminoase, deșeurilor provenite din construcții și demolări, cu privire la drepturile și obligațiile ce revin persoanelor fizice în circuitul gestionării deșeurilor, precum și cu privire la posibilitățile de colectare existente la nivel local.

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea proiectelor de conștientizare a publicului cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), deșeurilor voluminoase, deșeurilor provenite din construcții și demolări, cu privire la drepturile și obligațiile ce revin persoanelor fizice în circuitul gestionării deșeurilor, precum și cu privire la posibilitățile de colectare existente la nivel local

Obiectivul programului este realizarea unor campanii de informare a publicului cu privire la scopul programului, prin realizarea de materiale cu caracter informativ și difuzarea, transmiterea, publicarea, afișarea acestora etc.

Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate
Unitatea administrativ-teritorială — județul, inclusiv municipiul București, este eligibilă pentru a participa în program dacă îndeplinește criterii specifice.

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este eligibilă pentru a participa în program dacă îndeplinește următoarele criterii specifice:
a) acționează în nume propriu;
b) nu se află în stare de insolvență sau într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situatie similară;
c) nu este înregistrată cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația fiscală;
e) nu a beneficiat/ nu beneficiază de finanțare nerambursabilă din altă sursă pentru aceleași cheltuieli eligibile pentru care solicită finanțare prin proiect.
Proiectul este eligibil pentru a participa în program dacă îndeplinește următoarele criterii specifice:
a) obiectivele și activitățile propuse sunt specifice scopului programului, conform descrierii din anexa nr. 2 Ia ghid;
b) rezultatele proiectului contribuie la atingerea scopului programului, conform descrierii din anexa nr. 2 Ia ghid;
c) spoturile TV și campaniile online respectă obiectivul programului, conform descrierii din anexa nr. 2 Ia ghid;
d) în anexa nr.2 la ghid sunt descrise și justificate cheltuielile pe activități și estimate costurile proiectului;
e) sunt prezentate temele și detaliate conținutul sporturilor TV și campaniile online;
f) materialele de informare conțin informațiile obligatorii conform ghidului;
g) este precizat grupul-țintă.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Măsurile de investiții pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sănătății populației contribuie la dezvoltarea economică durabilă a regiunilor în care sunt realizate investițiile.

Se întâlnesc astfel sinergii și complementarități cu măsurile de investiții prevăzute prin PNRR Pilonul I, cele opt POR (prioritățile 2 și 3) sau prin PODD (prioritatea 2), care vizează consolidarea economiei circulare, prin prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizarea și reciclarea, inclusiv închiderea depozitelor neconforme, sau care vizează regenerarea urbană sau dezvoltarea de orașe prietenoase cu mediul.

Se întâlnesc, de asemenea, sinergii și complementarități cu măsurile cuprinse în prioritatea 3 a POTJ, în ceea ce privește investițiile în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel local în vederea consolidării economiei circulare, în acțiunile de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și în acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora.

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei pentru infrastructura sustenabilă în domeniul Mediu și resurse ale InvestEUcare contribuie la implementarea planurilor și a programelor impuse de acquis-ul Uniunii referitor la calitatea mediului, precum investițiile în infrastructura de gestionare a deșeurilor și proiecte și acțiuni care pun în aplicare economia circulară, sunt de asemenea complementare PN Deșeuri.

PC LIFE 2021-2027, subprogramul Economia circulară și calitatea vieții prezintă sinergii cu PN Deșeuri, ambele programe contribuind la reducerea la minimum a efectelor negative ale deșeurilor asupra sănătății populației și asupra mediului.

În ceea ce privește deșeurile provenite din sectorul medical, investițiile finanțate prin PN Deșeuri sunt complementare celor prevăzute în cadrul Priorității 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii din Programul Operațional Sănătate (POS).

Măsurile prevăzute prin PN Deșeuri sunt complementare celor prevăzute în Programul național de dezvoltare locală (PNDL) și în Planul Național Strategic 2021-2027 care vizează promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale în special în agricultură și zonele rurale, contribuind împreună la stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă. De asemenea, sunt complementare celor finanțate prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (PAP), care sprijină colectarea deșeurilor din plastic și a echipamentelor de pescuit abandonate, acestea reprezentând o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate și pentru sănătatea umană, afectând totodată turismul, pescuitul și transportul maritim.

Informații actualizate despre program

https://www.afm.ro/constientizare_public_gestionare_deseuri.php

 

Ghid de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor

https://www.afm.ro/constientizare_public_gestionare_deseuri_ghid_finantare.php

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent