Skip to main content

Programul Național Privind Gestionarea Deșeurilor

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Bugetul total estimat alocat al ”Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului si reducerea consumului de resurse primare” este de 500.000.000 lei. Sumele se vor asigura din bugetul Fondului pentru Mediu.

Suma alocată în cadrul sesiunii de finanțare din 2021 pentru Programul privind gestionarea deșeurilor va avea 1,80 miliarde lei pentru lansarea unor sesiuni de finanțare astfel:

  • 50 milioane lei pentru închiderea unor noi depozite de deșeuri municipale neconforme, cuprinse în cauze aflate la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru care România riscă declanșarea unor proceduri de infringement;
  • 500 milioane lei pentru proiecte care au ca scop creșterea capacităților de reciclare prin realizarea instalațiilor de reciclare/tratare a deșeurilor realizate de operatorii economici; (pentru această linie de finanțare, MMAP a declanșat demersurile pentru aprobarea majorării bugetului la 1 miliard de lei);
  • 1,25 miliarde lei pentru dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă la nivel local (sisteme automatizate de colectare selectivă supra și subterane, precum și platforme de depozitare temporară a deșeurilor în vederea selectării și sortării pe categorii de deșeuri).

Instituția finanțatoare

Administrația Fondului pentru Mediu (organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor)

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU – PROGRAM PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR (afm.ro)

Obiectivul general al programului

Obiectivul „Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului si reducerea consumului de resurse primare” îl constituie acordarea de sprijin financiar operatorilor economici, în vederea realizării de investiții inițiale, în scopul reducerii la minimum a efectelor negative ale deșeurilor asupra sănătății populației și asupra mediului, reducerii consumului de resurse primare și creșterii ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate, așa cum este prevăzut in Strategia națională a deșeurilor.

Schema de sprijin va contribui implicit la dezvoltarea economică a regiunilor în care sunt realizate investițiile și, indirect, la crearea de locuri de muncă, concomitent cu îmbunătățirea calității mediului înconjurător și economisirea de materii prime și energie.

Schema de sprijin se înscrie astfel în contextul necesității integrării politicilor de mediu în elaborarea și aplicarea politicilor sectoriale și regionale și al fundamentării unei strategii de dezvoltare economică durabilă a României pe termen lung, în scopul asigurării unui echilibru între dezvoltarea socio-economică și resursele naturale.

Axe finanțare

Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici care realizează investiții inițiale în oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Potențialii beneficiari sunt persoane juridice de drept privat sau de drept public, care activează pe teritoriul României și care au, la momentul plății ajutorului, un sediu sau o sucursală în România.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin prezenta schemă se va acorda finanțare nerambursabilă în vederea efectuării de investiții necesare realizării de instalații noi pentru sortarea, tratarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor, în vederea obținerii de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare.

Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiția inițială (reprezentând o investiție referitoare la înființarea unei noi unități, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente):

– cheltuieli necesare pentru realizarea construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);

– cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului;

– cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale.

Rata de cofinanțare

Sumele (granturile) se vor asigura din bugetul Fondului pentru Mediu. Numărul maxim estimat de beneficiari (atât întreprinderi mari, cât și întreprinderi mici și mijlocii) în cadrul Schemei, este de 100, calculat la o valoare medie a finanțării per proiect de 5.000.000 lei.

Intensitatea ajutorului exprimată în echivalent (subvenție brută, fără deduceri fiscale sau alte taxe) nu depășește pragul pentru ajutoarele regionale în vigoare la data acordării ajutorului în regiunea asistată în cauză. Astfel, intensitatea ajutorului de stat acordat nu poate depăși:

  • 10% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul în care investiția se realizează în regiunea București;
  • 35% pentru regiunea de Dezvoltare Vest și județul Ilfov;
  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru celelalte regiuni de dezvoltare;
  • Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute mai sus se majorează cu pană la 20% pentru întreprinderile mici sau cu pană la 10 % pentru întreprinderile mijlocii, în cazul proiectelor de investiții ale căror cheltuieli eligibile nu depășesc 50 milioane euro (proiecte non – majore).
  • Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar fie din resurse proprii, fie din finanțare externă.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Măsurile de investiții pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sănătății populației contribuie la dezvoltarea economică durabilă a regiunilor în care sunt realizate investițiile.

Se întâlnesc astfel sinergii și complementarități cu măsurile de investiții prevăzute prin PNRR Pilonul I, cele opt POR (prioritățile 2 și 3) sau prin PODD (prioritatea 2), care vizează consolidarea economiei circulare, prin prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizarea și reciclarea, inclusiv închiderea depozitelor neconforme, sau care vizează regenerarea urbană sau dezvoltarea de orașe prietenoase cu mediul.

Se întâlnesc, de asemenea, sinergii și complementarități cu măsurile cuprinse în prioritatea 3 a POTJ, în ceea ce privește investițiile în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel local în vederea consolidării economiei circulare, în acțiunile de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și în acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora.

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei pentru infrastructura sustenabilă în domeniul Mediu și resurse ale InvestEUcare contribuie la implementarea planurilor și a programelor impuse de acquis-ul Uniunii referitor la calitatea mediului, precum investițiile în infrastructura de gestionare a deșeurilor și proiecte și acțiuni care pun în aplicare economia circulară, sunt de asemenea complementare PN Deșeuri.

PC LIFE 2021-2027, subprogramul Economia circulară și calitatea vieții prezintă sinergii cu PN Deșeuri, ambele programe contribuind la reducerea la minimum a efectelor negative ale deșeurilor asupra sănătății populației și asupra mediului.

În ceea ce privește deșeurile provenite din sectorul medical, investițiile finanțate prin PN Deșeuri sunt complementare celor prevăzute în cadrul Priorității 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii din Programul Operațional Sănătate (POS).

Măsurile prevăzute prin PN Deșeuri sunt complementare celor prevăzute în Programul național de dezvoltare locală (PNDL) și în Planul Național Strategic 2021-2027 care vizează promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale în special în agricultură și zonele rurale, contribuind împreună la stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă. De asemenea, sunt complementare celor finanțate prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (PAP), care sprijină colectarea deșeurilor din plastic și a echipamentelor de pescuit abandonate, acestea reprezentând o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate și pentru sănătatea umană, afectând totodată turismul, pescuitul și transportul maritim.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent