Skip to main content

Programul National de Restaurare a Monumentelor – 2023

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Instituția coordonatoare

Categorii tematice

Institutul Național al Patrimoniului (INP) finanțează anual lucrări de restaurare ale monumentelor istorice incluse în Programul Național de Restaurare, program ce se derulează conform reglementărilor prevăzute de Ordinul nr. 2978/2019, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și derularea PNR, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și gestionat de INP. Aceste norme stabilesc metoda de aplicare, condițiile de eligibilitate, criteriile de prioritizare și procedura de evaluare a obiectivelor incluse în Programul Național de Restaurare.

Contractarea lucrărilor de restaurare împreună cu supravegherea tehnică a șantierelor, contractarea studiilor, cercetărilor și proiectelor de consolidare, restaurare, conservare și punere în valoarea a monumentelor istorice, inclusiv componente artistice și de arheologie se face pe baza avizelor emise de Direcția Patrimoniu Cultural și de Consiliul Tehnico-Economic din cadrul INP sau, după caz, al Ministerului Culturii.

Institutul Național al Patrimoniului este responsabil de fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. Acest program are ca sursă de finanțare sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale. În cadrul fundamentării, elaborării și derulării Programului Național de Restaurare, Institutul Național al Patrimoniului urmărește utilizarea în condiții de eficiență economică a fondurilor provenite de la Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Obiectivul general al programului

Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice pornește de la premisa că patrimoniul cultural este o resursă esențială pentru identitatea României și pentru dezvoltarea unei societăți prospere, bazate pe incluziune socială și participativitate, o resursă strategică ce trebuie să adauge comunității plusvaloare economică, socială și culturală, printr-o gestionare modernă și eficientă.

Obiectivul specific

Această nouă abordare strategică asupra monumentelor istorice și a patrimoniului cultural imobil ( MI și PCI) răspunde nevoilor identificate în practică, inclusiv prin corelare cu obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă elaborate de Organizația Națiunilor Uniteși cu Agenda Uniunii Europene pentru Cultură 2021- 2027 și are ca scop:

– redefinirea cadrului general de înțelegere a monumentelor istorice și a patrimoniului cultural imobil, în contextul restructurării legislației din domeniul protecției patrimoniului, prin elaborarea Codului patrimoniului cultural;
– recunoașterea patrimoniului cultural ca obiectiv strategic național, definitoriu pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului construit;
– actualizarea abordării privind protecția și valorificarea monumentelor istorice și a patrimoniului cultural imobil , prin analiza evoluției conceptelor, măsurilor legislative și a direcțiilor strategice de la nivel european și internațional;
– facilitarea înțelegerii monumentelor istorice și a patrimoniului cultural imobil ca motor de dezvoltare locală și ca resursă neregenerabilă esențială în combaterea schimbărilor climatice;
– promovarea bunelor practici în protecția și valorificarea patrimoniului cultural ca soluții sustenabile și urmărirea prelungirii duratei de viață a monumentelor istorice.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

Sunt eligibile monumentele istorice aflate în proprietatea statului, a unităților administrativteritoriale, normele metodologice din 2019 extinzând eligibilitatea și la monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice de drept privat.

 

Rezultatele programului

Crearea și dezvoltarea de strategii de comunicare și promovare a rezultatelor cercetării, către autorități, specialiști, sectorul economic și publicului larg Susținerea formării de rețele de cunoaștere și inovare specializată, cu impact în domeniului patrimoniului construit.
Realizarea de evenimente, publicații și campanii de diseminare a rezultatelor cercetării în scopul conștientizării rolului MI și PCI pentru identitatea și dezvoltarea.
Dezvoltarea programelor naționale de cercetare în acord cu prioritățile identificate de instituțiile cu responsabilit ăți în domeniul culturii și care reflectă nevoile MI și PC.

Legislație

O.M.C. nr. 3765/2016, modificat prin O.M.C.I.N. nr. 2978/2019; fondurile P.N.R. sunt destinate cercetării, consolidării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent