Skip to main content

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL)

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Bugetul total al PNDL pentru anul 2021 este de 1 miliard lei credite de angajament, respectiv 3,8 miliarde lei credite bugetare. Împărțirea pe etape este următoarea:

 • PNDL I:    credit de angajament: 900.000 mii lei
  –   credit bugetar: 500.00 mii lei
 • PNDL II: –  credit de angajament: 100.000 mii lei
  –   credit bugetar: 3.301.500 mii lei.

Instituția coordonatoare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL

 

Obiectivul general al programului

Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru creșterea accesabilității la resurse și a calității vieții pentru toți locuitorii României.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Obiectivele de investiții eligibile care pot fi finanțate în cadrul acestui program trebuie să vizeze unul din următoarele domenii specifice:

 • sisteme de alimentare cu apă şi stații de tratare a apei;
 • sisteme de canalizare şi stații de epurare a apelor uzate;
 • unități de învățământ preuniversitar;
 • unități sanitare;
 • drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităților;
 • poduri, podețe sau punți pietonale;
 • obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;
 • platforme de gunoi;
 • piețe publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;
 • baze sportive;
 • sedii ale instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum şi a instituțiilor publice din subordinea acestora;
 • infrastructura turistică dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local;
 • sisteme de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural;
 • rețele de distribuție a energiei electrice;
 • sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Categoriile de cheltuieli din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat și de la bugetul local sunt:

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții;

b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;

c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare;

d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;

e) cheltuieli diverse și neprevăzute.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent