Skip to main content

Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize

Loading

Apeluri

BV14B Instituirea, dezvoltarea și optimizarea sistemelor TIC pentru managementul integrat al frontierelor, inclusiv interoperabilitatea și infrastructura asociată acestora

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize

Status

Activ

Data deschiderii

29 aprilie 2024

Buget apel

69.008.236 RON

Buget

69.008.236 RON

Tip Apel

Competitiv -Perioadă continuă de depunere

BV11A Schimbul de informații și analiza integrată a riscurilor și a amenințărilor susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea frontierelor externe

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize

Status

Inactiv

Data deschiderii

31 ianuarie 2024

Buget apel

6.000.000 RON

Buget

6.000.000 RON

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

BV1A6 Dotarea Poliției de Frontieră Române pentru creșterea capacității operaționale a Frontex

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize

Status

Activ

Data deschiderii

18 decembrie 2023

Buget

257.968.265 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, fără termen limită de depunere

BV1A5 Dezvoltarea capacității Poliției de Frontieră Române pentru supravegherea frontierei RO-SRB

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize

Status

Activ

Data deschiderii

18 decembrie 2023

Buget

51.142.500 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, fără termen limită de depunere

BV1A3 Acțiuni specifice – Sprijin pentru stabilirea de copii tehnice partajate ale SIS de către statele membre și biometrie- SIS

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize

Status

Activ

Data deschiderii

28 septembrie 2023

Buget apel

4.275.000 RON

Buget

4.275.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, fără termen limită de depunere

Descriere program

Buget Total

166.000.000 EUR;

Instituția finanțatoare

Ministerul Afacerilor Interne, Direcția fonduri externe nerambursabile.

Obiectivul general al programului

Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, obiectivul de politică al instrumentului este asigurarea unei gestionări europene integrate solide și eficace a frontierelor la frontierele externe, care să garanteze, în același timp, libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii, cu respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale, contribuind astfel la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune.

Obiective specifice

● sprijinirea gestionării europene integrate eficace a frontierelor externe de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legitime a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

● sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de migrație și de securitate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

● infrastructuri, clădiri, sisteme și servicii necesare la punctele de trecere a frontierelor, în zonele hotspot și pentru supravegherea frontierelor între punctele de trecere a frontierelor în scopul de a împiedica și a combate trecerile neautorizate ale frontierei, imigrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră la frontierele externe, precum și în scopul de a garanta trecerea fără probleme a persoanelor care călătoresc în scopuri legitime;

● echipamente operaționale, inclusiv mijloace de transport, și sisteme de comunicații necesare pentru asigurarea unui control eficace și în condiții de siguranță la frontieră, în conformitate cu standardele elaborate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cazul în care există astfel de standarde;

● formare în domeniul dezvoltării gestionării europene integrate a frontierelor sau formare care contribuie la aceasta, ținând seama de nevoile operaționale și de analiza riscurilor și în deplină conformitate cu drepturile fundamentale;

● detașarea unor ofițeri de legătură comuni în țări terțe și detașarea unor polițiști de frontieră și a altor categorii relevante de experți către statele membre sau dintr-un stat membru către o țară terță, intensificarea cooperării și a capacității operaționale a rețelelor de experți sau de ofițeri de legătură, precum și schimbul de bune practici și sporirea capacității rețelelor europene de a evalua, promova, susține și dezvolta politicile Uniunii;

● studii, proiecte pilot și alte acțiuni relevante;

● acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer în alte state membre;

● activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice necesare pentru a pune în aplicare politicile privind frontierele externe, inclusiv pentru a consolida guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismului de evaluare;

● identificarea, prelevarea amprentelor digitale, înregistrarea, controalele de securitate, intervievarea în vederea culegerii de informații, furnizarea de informații, efectuarea de examene medicale și identificarea solicitanților vulnerabili și, dacă este necesar, acordarea de asistență medicală, precum și îndrumarea resortisanților țărilor terțe către procedura corespunzătoare la frontierele externe, în special în zonele hotspot;

● măsuri menite să sporească sensibilizarea cu privire la politicile și obiectivele Uniunii în rândul părților interesate și al publicului larg;

● elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici;

● sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor;

● infrastructuri și clădiri necesare pentru prelucrarea cererilor de viză și pentru cooperarea consulară, inclusiv măsuri de securitate, precum și alte acțiuni care vizează îmbunătățirea calității serviciilor destinate solicitanților de viză;

● echipamente operaționale și sisteme de comunicații necesare pentru prelucrarea cererilor de viză și pentru cooperarea consulară;

● formarea personalului consular și a personalului altor entități care contribuie la politica comună în domeniul vizelor și la cooperarea consulară;

● schimbul de bune practici și de experți;

● studii, proiecte pilot și alte acțiuni relevante, cum ar fi acțiuni care vizează îmbunătățirea cunoștințelor prin realizarea de analize, monitorizare și evaluare;

● acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer către alte state membre;

● activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice, inclusiv activități menite să consolideze guvernanța spațiului Schengen;

● activități de sporire a gradului de sensibilizare cu privire la politicile în materie de vize în rândul părților interesate și al publicului larg, inclusiv comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii;

● elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici;

● sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor;

● infrastructuri și clădiri necesare pentru găzduirea sistemelor informatice la scară largă și a componentelor infrastructurii de comunicații asociate;

● echipamente și sisteme de comunicații necesare pentru asigurarea bunei funcționări a sistemelor informatice la scară largă;

● activități de formare și comunicare în legătură cu sistemele informatice la scară largă;

● dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme informatice la scară largă;

● studii, validări de concepte, proiecte pilot și alte acțiuni relevante legate de punerea în aplicare a sistemelor informatice la scară largă, inclusiv de interoperabilitatea acestora;

● acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer către alte state membre, în special proiecte care au drept obiectiv testarea și validarea rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate de Uniune;

● elaborarea unor instrumente și metode statistice, precum și a unor indicatori statistici pentru sistemele informatice la scară largă din domeniul vizelor și al frontierelor;

● sprijin operațional pentru punerea în aplicare a sistemelor informatice la scară largă.

Rata de cofinanțare

● Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect.

● Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele puse în aplicare în cadrul acțiunilor specifice.

● Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru sprijinul operațional, inclusiv regimul special de tranzit.

● Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistența de urgență.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent