Skip to main content

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare

Loading

Apeluri

AM41B – Consolidarea solidarității și cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, prin relocare/alte căi legale de protecție în Uniune (misiuni de selecție/specifice, instruire, identificarea și analizare căi legale complementare de admisie)

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare

Status

Activ

Data deschiderii

20 iunie 2024

Buget

4.000.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, fără termen limită de depunere

AM2A1B – Tranzitia de la asistenta de urgenta la includerea sociala si sustenabila si autonoma a refugiatilor ucraineni in societatea romaneasca – componentele 2 si 3

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare

Status

Inactiv

Data deschiderii

21 mai 2024

Buget apel

1.222.650 RON

Buget

11.003.850 RON

Tip Apel

Competitiv -Perioadă continuă de depunere

AM4CS4– Solidaritatea cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, relocare

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare

Status

Activ

Data deschiderii

16 mai 2024

Buget apel

2.487.950 RON

Buget

2.487.950 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, fără termen limită de depunere

AM4CS5 – Solidaritatea cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, transfer

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare

Status

Inactiv

Data deschiderii

16 mai 2024

Buget apel

1.691.806 RON

Buget

1.691.806 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

AM4CS3 – Solidaritatea cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, relocare

Program de finanţare

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare

Status

Inactiv

Data deschiderii

27 martie 2024

Buget

9.936.600 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Descriere program

Buget Total

47.000.000 EUR

Obiectivul general al programului

 • Obiectivul de politică al fondului este contribuția la gestionarea eficace a fluxurilor migratorii și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune în domeniul azilului și a politicii comune în domeniul imigrației, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumente internaționale la care sunt parte.

Obiective specifice

 • consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;
 • consolidarea și dezvoltarea migrației legale către statele membre în conformitate cu nevoile economice și sociale ale acestora și promovarea și contribuția la integrarea efectivă și incluziunea socială a resortisanților țărilor terțe;
 • contribuția la combaterea migrației ilegale, la asigurarea returnării și readmisiei mai eficace, mai sigure și mai demne și promovarea și contribuția la reintegrarea inițială efectivă în țările terțe;
 • sporirea solidarității și a distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, în special în ceea ce privește statele membre cele mai afectate de provocările legate de migrație și azil, inclusiv prin cooperare practică.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • stabilirea și dezvoltarea unor strategii naționale, regionale și locale în materie de azil, migrație legală, integrare, returnare și migrație ilegală, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii;
 • crearea unor structuri, instrumente și sisteme administrative, inclusiv sisteme TIC, și formarea personalului, inclusiv a personalului autorităților locale și a altor părți interesate relevante, în cooperare cu agențiile descentralizate relevante, după caz;
 • înființarea de puncte de contact la nivel național, regional și local pentru a oferi potențialilor beneficiari și entităților eligibile orientări imparțiale, informații practice și asistență cu privire la toate aspectele fondului;
 • elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și a procedurilor, inclusiv colectarea, schimbul de informații și de date și analizarea acestora; diseminarea de date și statistici calitative și cantitative privind migrația și protecția internațională; și dezvoltarea și aplicarea unor instrumente, metode și indicatori statistici comuni pentru măsurarea progreselor și evaluarea evoluțiilor politicilor;
 • schimbul de informații, bune practici și strategii; învățarea reciprocă, studiile și cercetarea; dezvoltarea și punerea în aplicare a unor acțiuni și operațiuni comune și înființarea de rețele transnaționale de cooperare;
 • serviciile de asistență și sprijin furnizate într-un mod care ține seama de dimensiunea de gen și care corespund statutului și nevoilor persoanelor în cauză, în special ale persoanelor vulnerabile;
 • acțiunile care vizează protecția eficace a copiilor migranți, inclusiv punerea în aplicare a evaluărilor interesului superior al copilului, consolidarea sistemelor de tutelă, precum și elaborarea, monitorizarea și evaluarea unor politici și proceduri de protecție a copilului;
 • acțiunile menite să sporească gradul de conștientizare al părților interesate și al publicului larg cu privire la politicile în materie de azil, integrare, migrație legală și returnare, cu o atenție deosebită pentru persoanele vulnerabile, inclusiv minorii;
 • furnizarea de ajutor material, inclusiv de asistență la frontieră;
 • desfășurarea procedurilor de azil în conformitate cu acquis-ul din domeniul azilului, inclusiv furnizarea de servicii de sprijin precum traducerea și interpretarea, asistența juridică, regăsirea familiei și alte servicii care sunt compatibile cu statutul persoanei în cauză;
 • identificarea solicitanților cu nevoi speciale în materie de procedură sau de primire, inclusiv identificarea timpurie a victimelor traficului de persoane, în vederea trimiterii lor către serviciile specializate, precum serviciile psihosociale și de reabilitare;
 • furnizarea de servicii specializate, cum ar fi servicii psihosociale și de reabilitare calificate pentru solicitanții cu nevoi speciale în materie de procedură sau de primire;
 • crearea sau îmbunătățirea infrastructurii de cazare de la primire, cum ar fi infrastructura la scară mică care răspunde nevoilor familiilor cu minori, inclusiv infrastructura furnizată de autoritățile locale și regionale și inclusiv posibila utilizare comună a acestor spații de către mai mult de un stat membru;
 • consolidarea capacității statelor membre de a colecta, a analiza și pune la dispoziție în rândul autorităților lor competente informații privind țara de origine;
 • acțiunile legate de programele de relocare ale Uniunii sau de mecanismele naționale de relocare și admisie umanitară, inclusiv desfășurarea de proceduri pentru punerea lor în aplicare;
 • consolidarea capacităților țărilor terțe de a îmbunătăți protecția persoanelor care au nevoie de protecție, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării unor sisteme de protecție a copiilor migranți;
 • crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea unor alternative eficace la custodia publică, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile și incluzând, după caz, îngrijirea neinstituționalizată integrată în sistemele naționale de protecție a copilului;
 • pachete informative și campanii de sensibilizare cu privire la căile legale de migrație către Uniune, inclusiv cu privire la acquis-ul Uniunii în materie de migrație legală;
 • dezvoltarea de programe de mobilitate către Uniune, cum ar fi sistemele de migrație circulară sau temporară, inclusiv formarea în scopul creșterii capacității de inserție profesională;
 • cooperarea dintre țările terțe și agențiile de recrutare, serviciile de ocupare a forței de muncă și serviciile de imigrație din statele membre;
 • evaluarea și recunoașterea aptitudinilor și a calificărilor, inclusiv a experienței profesionale, dobândite într-o țară terță, precum și transparența și echivalența acestora cu aptitudinile și calificările dintr-un stat membru;
 • asistența în contextul cererilor de reîntregire a familiei pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a Directivei 2003/86/CE a Consiliului (1);
 • asistența, inclusiv asistența juridică și reprezentarea, în ceea ce privește o modificare a statutului resortisanților țărilor terțe aflați deja în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, în special în ceea ce privește obținerea unui statut de rezident legal astfel cum este definit la nivelul Uniunii;
 • asistența acordată resortisanților țărilor terțe care doresc să își exercite drepturile, în special cele legate de mobilitate, în temeiul instrumentelor Uniunii privind migrația legală;
 • măsuri de integrare, cum ar fi sprijin adaptat la nevoile resortisanților țărilor terțe și programe de integrare axate pe consiliere, educație, cursuri de limbă și alte cursuri, cum ar fi cursuri de orientare civică, precum și de orientare profesională;
 • acțiuni care promovează egalitatea în ceea ce privește accesul la servicii publice și private al resortisanților țărilor terțe și furnizarea de astfel de servicii resortisanților țărilor terțe, inclusiv accesul la educație, la sistemul de sănătate și la sprijinul psihosocial și adaptarea acestor servicii la nevoile grupului-țintă;
 • cooperarea dintre organismele guvernamentale și neguvernamentale, în mod integrat, inclusiv prin intermediul centrelor coordonate de sprijin pentru integrare, cum ar fi ghișeele unice;
 • acțiuni care permit și sprijină integrarea resortisanților țărilor terțe și participarea activă a acestora în societatea-gazdă și acțiuni de promovare a acceptării lor de către aceasta;
 • promovarea schimburilor și a dialogului între resortisanții țărilor terțe, societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin consultarea resortisanților țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și interreligios;
 • consolidarea capacității serviciilor de integrare furnizate de autoritățile locale și de alte părți interesate relevante;
 • crearea sau îmbunătățirea infrastructurii deschise de primire sau de custodie publică, inclusiv posibila utilizare comună a acestor spații de către mai mult de un stat membru;
 • introducerea, dezvoltarea, punerea în aplicare și îmbunătățirea unor măsuri alternative eficace la luarea în custodie publică, inclusiv gestionarea comunitară a cazurilor, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile;
 • introducerea și consolidarea unor sisteme independente și eficace de monitorizare a returnărilor forțate, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE;
 • contracararea factorilor care stimulează migrația ilegală, inclusiv angajarea migranților în situație ilegală, prin efectuarea unor inspecții eficace și adecvate, bazate pe evaluarea riscurilor, formarea personalului, instituirea și punerea în aplicare a unor mecanisme prin care migranții în situație ilegală să poată solicita plata sumelor restante și să poată depune plângeri împotriva angajatorilor lor și informații și campanii de sensibilizare menite să informeze angajatorii și migranții în situație ilegală cu privire la drepturile și obligațiile lor în temeiul Directivei 2009/52/CE;
 • pregătirea returnărilor, inclusiv a măsurilor care conduc la emiterea de decizii de returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe, eliberarea de documente de călătorie și regăsirea familiei;
 • cooperarea cu autoritățile consulare și cu serviciile de imigrare sau alte autorități și servicii competente din țările terțe în vederea obținerii de documente de călătorie, a facilitării returnărilor și a asigurării readmisiei, inclusiv prin detașarea de ofițeri de legătură din țări terțe;
 • asistența pentru returnare, în special pentru returnarea voluntară asistată, și informații cu privire la programele de returnare voluntară asistată, inclusiv prin furnizarea de orientări specifice pentru copiii supuși procedurilor de returnare;
 • operațiuni de îndepărtare, inclusiv măsuri aferente, în conformitate cu standardele stabilite în dreptul Uniunii, cu excepția sprijinului pentru echipamentul coercitiv;
 • măsuri de sprijinire a returnării și reintegrării durabile a persoanelor returnate, inclusiv stimulente financiare, formare, asistență pentru plasarea pe piața forței de muncă și pentru angajare, precum și sprijin în vederea demarării unor activități economice;
 • facilități și servicii de sprijin în țări terțe pentru a asigura cazarea temporară corespunzătoare și primirea la sosire și, după caz, o tranziție rapidă către cazarea comunitară;
 • cooperarea cu țările terțe în materie de combatere a migrației ilegale și privind returnarea și readmisia eficace a migranților;
 • măsuri destinate sensibilizării cu privire la canalele legale adecvate de migrație și la riscurile imigrației ilegale;
 • acordarea de asistență țărilor terțe și organizarea de acțiuni în aceste țări, care să contribuie la o cooperare mai eficace între țările terțe și Uniune și statele sale membre privind returnarea și readmisia și să sprijine reintegrarea în societatea de origine.
 • punerea în practică a transferurilor voluntare dintr-un stat membru în altul fie ale solicitanților de protecție internațională, fie ale beneficiarilor de protecție internațională;
 • acordarea de sprijin operațional, sub formă de personal detașat sau de asistență financiară, de către un stat membru unui alt stat membru afectat de provocări legate de migrație, inclusiv sprijin acordat de EASO;
 • punerea în aplicare voluntară a mecanismelor naționale de relocare sau de admisie umanitară;
 • acordarea de sprijin de către un stat membru unui alt stat membru afectat de provocări legate de migrație, în ceea ce privește instituirea sau îmbunătățirea infrastructurii de primire.

Rata de cofinanțare

 • Contribuția din bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect.
 • Contribuția din bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele puse în aplicare în cadrul acțiunilor specifice.
 • Contribuția din bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru acțiunile enumerate în anexa IV.
 • Contribuția din bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru sprijinul operațional.
 • Contribuția din bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistența de urgență astfel cum se menționează la articolul 31.
 • Contribuția din bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistență tehnică la inițiativa statelor membre, în limitele stabilite la articolul 36 alineatul (5) litera (b) punctul (vi) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent