Skip to main content

Programul Life

Loading

Apeluri

Asistență Tehnică – Replicare – Natură și Biodiversitate și Economie Circulară și Calitatea Vieții

Program de finanţare

Programul Life

Status

Activ

Tipul de acţiune

LIFE Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Asistență tehnică pregătirea SIP-urilor ENV

Program de finanţare

Programul Life

Status

Activ

Tipul de acţiune

LIFE Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Asistență tehnică pregătirea SIP-urilor CLIMA

Program de finanţare

Programul Life

Status

Activ

Tipul de acţiune

LIFE Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Guvernarea naturii

Program de finanţare

Programul Life

Status

Activ

Tipul de acţiune

LIFE Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 aprilie 2024

Data limită

19 septembrie 2024 17:00 CET

Asistență tehnică pregătirea SNAP-urilor

Program de finanţare

Programul Life

Status

Activ

Tipul de acţiune

LIFE Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

Pachetul financiar pentru implementarea programului LIFE pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027 este de 5.432.000.000 EURO (prețuri curente), repartizați astfel:

 • 3.488.000.000 EURO pentru domeniul Mediu, din care:
  • 2.143.000.000 EURO pentru subprogramul Natură și biodiversitate;
  • 1.345.000.000 EURO pentru subprogramul Economia circulară și calitatea vieții.
 • 1.944.000.000 EURO pentru domeniul Politici climatice, din care:
  • 947.000.000 EURO pentru subprogramul Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;
  • 997.000.000 EURO pentru subprogramul Tranziția către energia curată.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Directoratul General Environment – DG ENV (Mediu | Comisia Europeană (europa.eu)) și Directoratul General CLIMA – DG CLIMA (Ce facem | Politici climatice (europa.eu)) gestionează programul comunitar LIFE 2021-2027.

Punctul Național de Contact

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Lifeprogram

Autoritatea de Management

Obiectivul general al programului

Programul Comunitar LIFE este singurul fond UE gestionat direct de CE dedicat exclusiv obiectivelor de mediu și climă.

Obiectivul general al programului este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, inclusiv prin tranziția către energia curată, precum și la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă.

Obiective specifice

Programul LIFE 2021-2027 are următoarele obiective specifice:

(a) să dezvolte, să demonstreze și să promoveze tehnici și abordări inovatoare pentru realizarea obiectivelor legislației și ale politicilor Uniunii din domeniul mediului și al climei, inclusiv tranziția către energia curată și să contribuie la aplicarea celor mai bune practici în ceea ce privește natura și biodiversitatea, inclusiv prin sprijinirea rețelei Natura 2000;

(b) să sprijine elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și asigurarea respectării legislației și a politicilor relevante ale Uniunii, inclusiv prin îmbunătățirea guvernanței prin consolidarea capacităților actorilor din sectoarele public și privat și prin implicarea societății civile;

(c) să catalizeze utilizarea pe scară largă a soluțiilor tehnice și de strategie politică eficiente pentru a pune în aplicare legislația și politicile relevante ale Uniunii prin replicarea rezultatelor, integrarea obiectivelor conexe în alte politici și în practicile sectoarelor public și privat, mobilizarea investițiilor și îmbunătățirea accesului la finanțare.

Axe finanțare

Sunt eligibile entitățile juridice stabilite într-un stat membru sau o țară sau un teritoriu de peste mări care ține de acesta sau stabilite într-o țară terță asociată la program.

Entitățile juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni, astfel încât să se asigure eficacitatea intervențiilor desfășurate în Uniune.

Entitățile juridice care participă la consorții de cel puțin trei entități independente, stabilite în diferite state membre sau țări sau teritorii de peste mări legate de aceste state sau țări terțe asociate programului sau alte țări terțe sunt eligibile.

Persoanele fizice nu sunt eligibile.

Organisme cărora li se pot acorda granturi fără a se apela la procedura cererii de propuneri:

1. Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului (IMPEL);

2. Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu (European network of Prosecutors for the Environment – ENPE);

3. Forumul Judecătorilor Uniunii Europene pentru Mediu (European Union Forum of Judges for the Environment – EUFJE).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • proiecte strategice de protejare a naturii;
 • proiecte strategice integrate;
 • proiecte de asistență tehnică;
 • proiecte de acțiune standard;
 • acțiuni de coordonare și de susținere care vizează consolidarea capacităților, difuzarea informațiilor și a cunoștințelor, precum și acțiuni de conștientizare pentru a sprijini tranziția la energie din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice;
 • proiectele din cadrul subprogramului „Natură și biodiversitate”;
 • proiectele de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților legate de activitățile autorităților statelor membre;
 • activitățile puse în aplicare de Comisie pentru a sprijini pregătirea, punerea în aplicare și integrarea legislației și a politicilor relevante ale Uniunii din domeniul mediului, al climei și al energiei.

Indicatori de performanță

Indicatorii (de realizări și de rezultat) necesari pentru elaborarea rapoartelor privind progresele înregistrate de program în direcția îndeplinirii obiectivelor programului sunt enumerați în Anexa II din Regulamentul programului.

Rata de cofinanțare

Rata de cofinanțare este de maximum 60 % din costurile eligibile și de maximum 75 % pentru proiectele finanțate în cadrul subprogramului „Natură și biodiversitate”.

Entităților non-profit care contribuie la elaborarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației și a politicilor Uniunii și care își desfășoară activitatea în conformitate cu obiectivele programului LIFE beneficiază de o rată maximă de cofinanțare de 70 % din costurile eligibile.

Pentru proiectele de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților legate de activitățile autorităților statelor membre în vederea îmbunătățirii participării efective la programul LIFE ratele maxime de cofinanțare sunt de maximum 95 % din costurile eligibile în timpul primului program de lucru multianual; pentru al doilea program de lucru multianual și sub rezerva confirmării în programul de lucru respectiv, rata de cofinanțare este de 75 % din costurile eligibile (Suma maximă alocată pentru granturi pentru acestea este de 15 milioane EUR).

Rezultatele programului

La nivel de program, programele de lucru multianuale stabilesc prioritățile tematice specifice pentru durata acestora, precum și ținte specifice, inclusiv realizările scontate (și anume, numărul estimat de proiecte integrate strategic, acoperirea rețelei Natura 2000 prin proiectele LIFE, acoperirea districtului hidrografic prin proiectele LIFE). La sfârșitul fiecărei cereri anuale de propuneri, Comisia analizează dacă a fost finanțat un număr suficient de proiecte pentru un anumit domeniu de acțiune și va face ajustările necesare pentru a realiza obiectivele specifice intermediare.

La nivel de proiect, propunerile trebuie să indice rezultatele așteptate, care vor reprezenta baza pentru monitorizarea progresului înregistrat de proiect; acești indicatori sunt validați de către echipa de monitorizare din partea UE și de către responsabilul de proiect și vor fi actualizați în mod periodic, iar valorile estimate sunt comparate cu valorile reale în raportul la jumătatea perioadei și în raportul final.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Comisia facilitează implementarea în mod consecvent a programului LIFE. Împreună cu statele membre, Comisia facilitează coordonarea și asigură coerența cu Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european+, instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) (denumit în continuare „Fondul social european+”), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (37) și cu Programul InvestEU, instituit prin Regulamentul (UE) 2021/523, astfel încât să creeze sinergii, în special în ceea ce privește proiectele strategice de protejare a naturii și proiectele strategice integrate, precum și să sprijine preluarea și replicarea soluțiilor dezvoltate în cadrul programului LIFE. Comisia și statele membre urmăresc să asigure această complementaritate la toate nivelurile.

Apeluri lansate

Toate cererile de propuneri LIFE vor fi publicate pe site-ul web al CINEA LIFE – Calls for proposals (europa.eu) precum și portalul de finanțare și licitații al Comisiei Europene, Funding & tenders (europa.eu)

Propunerile pot fi trimise numai electronic prin intermediul portalului de finanțare și licitații Funding & tenders (europa.eu).

Informații, inclusiv legislația și regulile de participare, șabloane pentru propuneri, evaluări și raportarea proiectelor pot fi accesate pe portalul de finanțare și licitații Funding & tenders (europa.eu).

Alte link-uri utile:

Legislație

Regulamentul (UE) 2021/783 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=EN

Componente ale Programului

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent