Skip to main content

FORMARE JUDICIARĂ

Programul Justice

Loading

Apeluri

Apel de propuneri pentru granturi de acțiune pentru sprijinirea proiectelor transnaționale în domeniile e – justiției , victime

Program de finanţare

FORMARE JUDICIARĂ

COOPERARE JUDICIARĂ

ACCES LA JUSTIȚIE

Programul Justice

Status

Activ

Tipul de acţiune

JUST Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

04 mai 2023

Data limită

04 octombrie 2023 17:00 CET

Eticheta de calitate Ajutor umanitar – Procedura completă

Program de finanţare

Participarea tinerilor la activități de solidaritate pentru ajutor umanitar

Participarea tinerilor la activități de solidaritate

Programul Corpul European de Solidaritate

FORMARE JUDICIARĂ

Status

Activ

Tipul de acţiune

ESC Quality Label

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

10 iunie 2021

Data limită

24 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

305  mil. EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Justiție și Consumatori / DG Justice and Consumers

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

Sprijinirea și promovarea formării judiciare în vederea dezvoltării unei culturi juridice și judiciare comune, precum și a unei culturi bazate pe statul de drept, și sprijinirea și promovarea aplicării consecvente și efective a instrumentelor juridice ale Uniunii care sunt relevante în contextul programului.

Obiective specifice

 • Îmbunătățirea cunoștințelor privind legislația și politicile Uniunii; Cunoașterea sporită a instrumentelor UE în materie de drept civil, penal, precum și drepturi fundamentale, în rândul practicienilor în domeniul dreptului.
 • Îmbunătățirea încrederii reciproce între practicienii în domeniul dreptului în cadrul cooperării judiciare transfrontaliere.
 • Creșterea nivelului de cooperare în rândul furnizorilor de formare din diferite profesii juridice.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Acțiuni de sensibilizare și diseminarea de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor Uniunii și a dreptului Uniunii, inclusiv a dreptului material și procedural, a instrumentelor de cooperare judiciară, a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și a dreptului comparat și a standardelor europene și internaționale, inclusiv înțelegerea interacțiunii dintre diferitele domenii de drept.
 • Învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă a dreptului civil și penal și a sistemelor juridice și judiciare ale statelor membre, inclusiv în ceea ce privește statul de drept și accesul la justiție, și pentru consolidarea încrederii reciproce.
 • Activități analitice și de monitorizare pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a potențialelor obstacole în calea bunei funcționări a unui spațiu european de justiție și pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a dreptului și a politicilor Uniunii în statele membre, cum ar fi activități care includ colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.
 • Formarea părților interesate relevante pentru o mai bună cunoaștere a dreptului și a politicilor Uniunii, inclusiv a dreptului material și procedural, a drepturilor fundamentale, a utilizării instrumentelor de cooperare judiciară ale Uniunii, a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a limbajului juridic și a dreptului comparat.
 • Dezvoltarea și întreținerea instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), precum și ale e-justiției, ținând cont de protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, pentru îmbunătățirea eficienței sistemelor judiciare și a cooperării acestora prin intermediul TIC, inclusiv a interoperabilității transfrontaliere a sistemelor și aplicațiilor.
 • Dezvoltarea capacităților rețelelor-cheie la nivel european și ale rețelelor judiciare europene, inclusiv ale rețelelor instituite prin dreptul Uniunii pentru a asigura aplicarea efectivă și respectarea dreptului Uniunii, pentru a promova și a dezvolta în continuare dreptul Uniunii, valorile, obiectivele și strategiile de politică ale Uniunii în domeniile programului.
 • Sprijinirea organizațiilor societății civile și a părților interesate fără scop lucrativ active în domeniile vizate de program pentru a spori capacitatea acestora de a reacționa și de a promova, precum și de a asigura accesul adecvat al tuturor cetățenilor la serviciile lor, la activități de consiliere și la activități de sprijin, contribuind astfel la consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.
 • Îmbunătățirea cunoașterii programului și a diseminării, a transparenței și a posibilității de a transfera rezultatele sale și promovarea informării cetățenilor, inclusiv prin organizarea unor forumuri de discuție pentru părțile interesate.

Rezultatele programului

Creșterea numărului magistraților și al membrilor personalului din justiție care au participat la activități de formare (inclusiv schimburi de personal, vizite de studiu, ateliere și seminare) finanțate de program, inclusiv prin grantul de funcționare al EJTN, precum și al numărului de persoane de persoane care au beneficiat de: activități de învățare reciprocă, schimb de bune practici, activități legate de sensibilizare și informare, precum și diseminarea informațiilor.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: formarea părților interesate relevante pentru a îmbunătăți cunoștințele despre politicile și drepturile din domeniile vizate de program.
 • Digital Europe: sinergiile privind digitalizarea și interconectarea sistemelor informatice, dezvoltarea competențelor digitale avansate.
 • Erasmus+: mobilități în domeniul formării.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea aplicării conceptelor juridice europene.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: formarea profesională a practicienilor din domeniul dreptului.

Legislatie

REGULAMENTUL (UE) 2021/693 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriservOJ.L_.2021.156.01.0021.01.ENG&toc=OJL2021156TOC

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent