Skip to main content

COOPERARE JUDICIARĂ

Programul Justice

Loading

Apeluri

Apel de propuneri pentru granturi de acțiune pentru sprijinirea proiectelor transnaționale în domeniile e – justiției , victime

Program de finanţare

FORMARE JUDICIARĂ

COOPERARE JUDICIARĂ

ACCES LA JUSTIȚIE

Programul Justice

Status

Activ

Tipul de acţiune

JUST Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

04 mai 2023

Data limită

04 octombrie 2023 17:00 CET

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

305  mil. EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Justiție și Consumatori / DG Justice and Consumers

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

Facilitarea și sprijinirea cooperării judiciare în materie civilă și penală și promovarea statului de drept și a independenței și imparțialității justiției, inclusiv prin sprijinirea eforturilor de îmbunătățire a eficacității sistemelor naționale de justiție și a executării efective a deciziilor.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Acțiuni de sensibilizare și diseminarea de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor Uniunii și a dreptului Uniunii, inclusiv a dreptului material și procedural, a instrumentelor de cooperare judiciară, a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și a dreptului comparat și a standardelor europene și internaționale, inclusiv înțelegerea interacțiunii dintre diferitele domenii de drept.
 • Învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă a dreptului civil și penal și a sistemelor juridice și judiciare ale statelor membre, inclusiv în ceea ce privește statul de drept și accesul la justiție, și pentru consolidarea încrederii reciproce.
 • Activități analitice și de monitorizare pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a potențialelor obstacole în calea bunei funcționări a unui spațiu european de justiție și pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a dreptului și a politicilor Uniunii în statele membre, cum ar fi activități care includ colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.
 • Formarea părților interesate relevante pentru o mai bună cunoaștere a dreptului și a politicilor Uniunii, inclusiv a dreptului material și procedural, a drepturilor fundamentale, a utilizării instrumentelor de cooperare judiciară ale Uniunii, a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a limbajului juridic și a dreptului comparat.
 • Dezvoltarea și întreținerea instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), precum și ale e-justiției, ținând cont de protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, pentru îmbunătățirea eficienței sistemelor judiciare și a cooperării acestora prin intermediul TIC, inclusiv a interoperabilității transfrontaliere a sistemelor și aplicațiilor.
 • Dezvoltarea capacităților rețelelor-cheie la nivel european și ale rețelelor judiciare europene, inclusiv ale rețelelor instituite prin dreptul Uniunii pentru a asigura aplicarea efectivă și respectarea dreptului Uniunii, pentru a promova și a dezvolta în continuare dreptul Uniunii, valorile, obiectivele și strategiile de politică ale Uniunii în domeniile programului.
 • Sprijinirea organizațiilor societății civile și a părților interesate fără scop lucrativ active în domeniile vizate de program pentru a spori capacitatea acestora de a reacționa și de a promova, precum și de a asigura accesul adecvat al tuturor cetățenilor la serviciile lor, la activități de consiliere și la activități de sprijin, contribuind astfel la consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.
 • Îmbunătățirea cunoașterii programului și a diseminării, a transparenței și a posibilității de a transfera rezultatele sale și promovarea informării cetățenilor, inclusiv prin organizarea unor forumuri de discuție pentru părțile interesate.

Rata de cofinanțare

Finanțare cumulativă și alternativă

Rezultatele programului

 • Capacitatea sporită a practicienilor și a autorităților de a aborda aspecte legate de cooperarea judiciară și de aplicare a instrumentelor Uniunii.
 • Cooperarea consolidată și schimbul de informații între autoritățile naționale competente în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie civilă și penală, inclusiv jurisprudența relevantă prevăzută de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
 • Creșterea nivelului de conștientizare a importanței cooperării transfrontaliere în rândul practicienilor în domeniul dreptului și a factorilor de decizie politică.
 • Digitalizarea procedurilor judiciare transfrontaliere ale UE.
 • Extinderea interconectării bazelor de date și registrelor naționale, precum și a interoperabilității transfrontaliere a sistemelor și aplicațiilor judiciare.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: protejarea și promovarea drepturilor și valorilor prin dezvoltarea spațiului de justiție al Uniunii Europene;
 • Programul privind Piața Unică: dezvoltarea unui spațiu european de justiție ca sursă de eficacitate a sistemelor judiciare naționale, esențial pentru o economie europeană echitabilă și rentabilă, punerea în aplicare a politicii de protecție a consumatorilor;
 • Digital Europe: sinergiile privind digitalizarea și interconectarea sistemelor informatice;
 • LIFE: sprijinirea măsurilor care vizează combaterea criminalității ecologice și, printre altele, contribuie la punerea în aplicare a Directivei privind infracțiunile împotriva mediului;
 • InvestEU: proiecte colaborative de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării;
 • Horizon Europe: susținerea cooperării internaționale, cercetarea în domeniul apărării;
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea aplicării conceptelor juridice europene.

Legislatie

REGULAMENTUL (UE) 2021/693 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriservOJ.L_.2021.156.01.0021.01.ENG&toc=OJL2021156TOC

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent