Skip to main content

ACCES LA JUSTIȚIE

Programul Justice

Loading

Apeluri

Apel de propuneri pentru granturi de acțiune pentru promovarea cooperării judiciare în materie civilă și penală

Program de finanţare

FORMARE JUDICIARĂ

ACCES LA JUSTIȚIE

Programul Justice

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

JUST Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

19 decembrie 2023

Data limită

18 aprilie 2024 17:00 CET

Apel de propuneri pentru granturi de acțiune pentru sprijinirea proiectelor transnaționale de formare a profesioniștilor în justiție care acoperă dreptul civil, dreptul penal sau drepturile fundamentale

Program de finanţare

FORMARE JUDICIARĂ

ACCES LA JUSTIȚIE

Programul Justice

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

JUST Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

19 decembrie 2023

Data limită

21 martie 2024 17:00 CET

Apel de propuneri pentru granturi de acțiune pentru promovarea cooperării judiciare în materie civilă și penală

Program de finanţare

FORMARE JUDICIARĂ

ACCES LA JUSTIȚIE

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

JUST Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

19 decembrie 2023

Data limită

18 aprilie 2024 17:00 CET

Apel de propuneri pentru granturi de acțiune pentru sprijinirea proiectelor transnaționale de formare a profesioniștilor în justiție care acoperă dreptul civil, dreptul penal sau drepturile fundamentale

Program de finanţare

FORMARE JUDICIARĂ

ACCES LA JUSTIȚIE

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

JUST Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

19 decembrie 2023

Data limită

21 martie 2024 17:00 CET

Apel de propuneri pentru granturi de acțiune pentru sprijinirea proiectelor transnaționale de formare a profesioniștilor în justiție care acoperă dreptul civil, dreptul penal sau drepturile fundamentale

Program de finanţare

FORMARE JUDICIARĂ

COOPERARE JUDICIARĂ

ACCES LA JUSTIȚIE

Programul Justice

Status

Urmează

Tipul de acţiune

JUST Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

12 decembrie 2023

Data limită

21 martie 2024 17:00 CET

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

305  mil. EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Justiție și Consumatori / DG Justice and Consumers

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

Facilitarea accesului efectiv și nediscriminatoriu al tuturor la justiție, precum și posibilitatea obținerii unor măsuri reparatorii eficiente, inclusiv prin mijloace electronice (e-justiție), prin promovarea unor proceduri civile și penale eficiente și prin promovarea și sprijinirea drepturilor tuturor victimelor infracțiunilor, precum și a drepturilor procedurale ale suspecților și ale inculpaților în cadrul procedurilor penale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Acțiuni de sensibilizare și diseminarea de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor Uniunii și a dreptului Uniunii, inclusiv a dreptului material și procedural, a instrumentelor de cooperare judiciară, a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și a dreptului comparat și a standardelor europene și internaționale, inclusiv înțelegerea interacțiunii dintre diferitele domenii de drept.
 • Învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă a dreptului civil și penal și a sistemelor juridice și judiciare ale statelor membre, inclusiv în ceea ce privește statul de drept și accesul la justiție, și pentru consolidarea încrederii reciproce.
 • Activități analitice și de monitorizare pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a potențialelor obstacole în calea bunei funcționări a unui spațiu european de justiție și pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a dreptului și a politicilor Uniunii în statele membre, cum ar fi activități care includ colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.
 • Formarea părților interesate relevante pentru o mai bună cunoaștere a dreptului și a politicilor Uniunii, inclusiv a dreptului material și procedural, a drepturilor fundamentale, a utilizării instrumentelor de cooperare judiciară ale Uniunii, a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a limbajului juridic și a dreptului comparat.
 • Dezvoltarea și întreținerea instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), precum și ale e-justiției, ținând cont de protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, pentru îmbunătățirea eficienței sistemelor judiciare și a cooperării acestora prin intermediul TIC, inclusiv a interoperabilității transfrontaliere a sistemelor și aplicațiilor.
 • Dezvoltarea capacităților rețelelor-cheie la nivel european și ale rețelelor judiciare europene, inclusiv ale rețelelor instituite prin dreptul Uniunii pentru a asigura aplicarea efectivă și respectarea dreptului Uniunii, pentru a promova și a dezvolta în continuare dreptul Uniunii, valorile, obiectivele și strategiile de politică ale Uniunii în domeniile programului.
 • Sprijinirea organizațiilor societății civile și a părților interesate fără scop lucrativ active în domeniile vizate de program pentru a spori capacitatea acestora de a reacționa și de a promova, precum și de a asigura accesul adecvat al tuturor cetățenilor la serviciile lor, la activități de consiliere și la activități de sprijin, contribuind astfel la consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.
 • Îmbunătățirea cunoașterii programului și a diseminării, a transparenței și a posibilității de a transfera rezultatele sale și promovarea informării cetățenilor, inclusiv prin organizarea unor forumuri de discuție pentru părțile interesate.

Rata de cofinanțare

Finanțare cumulativă și alternativă

Rezultatele programului

 • Acces îmbunătățit la justiție pentru cetățeni, inclusiv prin mijloace electronice.
 • Îmbunătățirea conținutului informațional disponibil pe E-Justice Portal.
 • Digitalizarea procedurilor judiciare transfrontaliere ale UE.
 • Extinderea interconectării bazelor de date și registrelor naționale, precum și a interoperabilității transfrontaliere a sistemelor și aplicațiilor judiciare.
 • Sprijinirea dezvoltării inițiativelor „Legal Tech”.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: promovarea accesului egal și nediscriminatoriu la justiție, promovarea și sprijinirea drepturilor victimelor.
 • Programul privind Piața Unică: facilitarea prevenirii și înlăturării obstacolelor discriminatorii, nejustificate sau disproporționate și sprijinirea procesului de elaborare, punere în aplicare și asigurare a respectării dreptului Uniunii în domenii precum piața internă a bunurilor și serviciilor, a normelor privind combaterea spălării banilor etc.
 • Digital Europe: sinergiile privind digitalizarea și interconectarea sistemelor informatice, securitate cibernetică.
 • InvestEU: dezvoltarea, utilizarea și expansiunea tehnologiilor și serviciilor digitale, infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile, îmbunătățirea aplicării conceptelor juridice europene.

Legislatie

REGULAMENTUL (UE) 2021/693 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriservOJ.L_.2021.156.01.0021.01.ENG&toc=OJL2021156TOC

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent