Skip to main content

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului „Condiții Specifice pentru transmiterea prin sistemul MySMIS2021+ a proiectelor etapizate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locala plasată sub Responsabilitatea Comunității pentru orașele și municipiile cu peste 20.000 locuitori”

Program de finanţare

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Status

Activ

Data deschiderii

11 iulie 2024

Buget

4.115.560 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru cuplurile mamă – nou-născut defavorizate”

Program de finanţare

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Status

Activ

Data deschiderii

11 iulie 2024

Buget

24.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

Ghidul Solicitantului „Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii”

Program de finanţare

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Status

Activ

Data deschiderii

17 iunie 2024

Buget

111.257.658 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială”

Program de finanţare

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Status

Activ

Data deschiderii

27 mai 2024

Buget

243.780.163,53 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces”

Program de finanţare

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Status

Inactiv

Data deschiderii

17 mai 2024

Buget

44.314.647 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Descriere program

Rolul Programului Incluziune și Demnitate Socială

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) reprezintă un ansamblu de măsuri integrate care sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale pentru a contribui în mod direct la susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socială, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Arhitectura intervențiilor a fost realizată astfel încât să fie asigurată implementarea acțiunilor în mod integrat, coerent și eficient. La nivel de program, prioritățile sprijină grupuri vulnerabile distincte, dar cuprind măsuri integrate și interconectate, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a intervențiilor.

Sprijinul financiar este direcționat către priorități de finanțare specifice, respectiv dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – DLRC în mediul urban și rural, protejarea dreptului la demnitate socială – reglementarea așezărilor informale și furnizarea de locuințe sociale, economie socială în mediul rural, sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale, reducerea disparităților dintre copiii în risc de sărăcie, suport pentru persoane vârstnice, sprijin pentru persoanele cu dizabilități și pentru alte persoane vulnerabile, inovarea socială precum și pentru ajutorarea persoanelor defavorizate aflate în deprivare materială.

Buget Total

4,1 miliarde euro, din care:

 • 3,3 miliarde euro alocare din partea UE;
 • 786 milioane euro alocare de la bugetul de stat.

Instituția finanțatoare

 • Comisia Europeană

Obiectivul general al programului

Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.

Astfel, obiectivele PIDS 2021 – 2027 sunt:

 • Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local;
 • Creșterea calității si capacității serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin asigurarea de personal de specialitate bine pregătit la nivel local si infrastructura adecvată;
 • Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de sprijin și servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate;
 • Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate.

Obiective specifice

Pentru a încuraja comunitățile locale să dezvolte abordări integrate de jos în sus, programul finanțează strategiile de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC):

 • sunt sprijinite comunitățile cu provocări locale specifice;
 • stimulează capacitatea de schimbare prin încurajarea dezvoltării și descoperirii potențialului neexploatat din comunități,
 • promovează dezvoltarea integrată în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane;
 • sprijină infrastructura de valorificare și promovare a patrimoniului cultural local, activitate care poate contribui la activarea comunităților urbane și la generarea de venituri pentru bugetele locale;
 • crește participarea și implicarea în construirea comunității.  Programul își propune să lase la dispoziția GAL (Grupuri de Acțiune Locală) deciziile referitoare la mărimea grupului țintă și obiectivele de atins (în linie cu obiectivele de politică FSE+), fie că doresc să creeze mai multe locuri de muncă, să înființeze un centru comunitar sau să dezvolte comunitatea. Dacă din punctul de vedere al intervențiilor tip FSE+, strategiile DLRC se vor prezenta foarte divers, elementele comune vor fi date de componenta FEDR, respectiv toate vor prezenta o investiție în turism (mapare turistică, mici reabilitări etc), în considerarea potențialului turistic ridicat, dar insuficient exploatat și investiție în infrastructura socială.

Priorități

Prioritatea 1:Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC urban)

Alocare financiară:

 • FSE +: 160 milioane euro
 • FEDR: 50 milioane euro
 • contribuție națională: 22,98 milioane euro

 Rata de cofinanțare:

 • FEDR: regiuni dezvoltate – 50% și regiuni mai puțin dezvoltate – 95%
 • FSE+ : regiuni dezvoltate – 50% și regiuni mai puțin dezvoltate – 95%
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 50% și regiuni mai puțin dezvoltate 5%

Obiective specifice:

1. Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii;

2. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;

3. Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități;

4. Infrastructură de educație și formare;

5. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

Tipuri de activități eligibile:

 • Acțiuni care vizează abordarea integrată a scoaterii copiilor din sărăcie;
 • Acțiuni destinate persoanelor vârstnice vulnerabile;
 • Acțiuni care contribuie la incluziunea cetățenilor români de etnie romă (conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de etnie romă);
 • Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor locale urbane/actori, pentru funcționarea, managementul și evaluarea GAL-urilor urbane;
 • Locuințe sociale individuale/centre de zi și servicii sociale în funcție de nevoia identificată la nivelul comunității și furnizarea de servicii.

Beneficiari eligibili:

 • Copii în risc de abandon școlar;
 • Persoane vârstnice în situație de vulnerabilitate;
 • Persoane vulnerabile de etnie Romă;
 • GAL-uri urbane;
 • Persoanele din grupurile marginalizate.

Prioritatea 2: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală

Alocare financiară:

 •  FSE +: 150 milioane euro/ contribuție națională: 10,74 milioane euro

 Rata de cofinanțare: 

 • FSE+- regiuni dezvoltate – 50% și regiuni mai puțin dezvoltate – 95%;
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 50% și regiuni mai puțin dezvoltate 5%.

Obiective specifice:

 • Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a celor mai defavorizate persoane și a copiilor

Tipuri de activități eligibile:

 • Sprijin pentru copiii vulnerabili și familiile acestora, din mediul rural

Beneficiari eligibili:

 • Copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv minoritatea roma;
 • Copiii rămași în țară, cu cel puțin un părinte care lucrează în străinătate;
 • Copii care revin în țară, după ce au însoțit părinții care au lucrat în străinătate;
 • Copii orfani/ în plasament;
 • Copiii migraților sau solicitanților de azil stabiliți pe teritoriul GAL rural;
 • Părinți / părinți singuri / bunici / aparținătorii copiilor vulnerabili din mediul rural;
 • Personalul care sprijină în implementarea măsurilor (pedagogi, profesori, terapeuți, asistenți personali etc).

Prioritatea 3: Protejarea dreptului la demnitate socială

Alocare financiară:

 • FSE +: 128,5 milioane euro;
 • FEDR: 100 milioane euro;
 • Contribuție națională: 64,09 milioane euro;

Rata de cofinanțare: 

 • FEDR – regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 80%;
 • FSE+- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 85%;
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 60% și regiuni mai puțin dezvoltate 20%.

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale;
 • Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

Tipuri de activități eligibile:

 • Locuințe sociale si reglementarea situației așezărilor informale
 • Economia socială – rural

Beneficiari eligibili:

 • Persoanele din grupurile marginalizate, cum ar fi romii, migranții, persoanele cu dizabilități și alte nevoi speciale, persoanele în vârstă, persoanele fără adăpost sau cu acces redus la o locuință decentă;
 • Persoane vulnerabile din mediul rural;
 • Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul rural.

Prioritatea 4: Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale

Alocare financiară:

 • FSE +: 661,5 milioane euro;
 • FEDR: 16,15 milioane euro;
 • Contribuție națională: 137,40 milioane euro.

Rata de cofinanțare: 

 • FEDR- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 85%
 • FSE+- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 85%
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 60% și regiuni mai puțin dezvoltate 15%

 Obiective specifice:

 • Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate
 • Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

Tipuri de activități eligibile:

 • Sprijin pentru identificarea nevoilor locale și evaluarea dezvoltării serviciilor sociale în cadrul fiecărei autorități locale rurale;
 • Dezvoltarea serviciilor sociale primare pe modelul comunitar în comunitățile rurale;
 • Investiții în infrastructură și dotări care vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară integrate cu activitatea de asistență socială și educațională;
 • Creșterea accesului profesioniștilor la programul de formare continuă.

 Beneficiari eligibili:

 • UAT –uri;
 • Vârstnici;
 • Populația de etnie romă;
 • Copii;
 • Tineri;
 • Persoane cu dizabilități;
 • Familiile/aparținători;
 • Profesioniști care lucrează în cadrul serviciilor care se adresează grupului țintă.

Prioritatea 5: Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Alocare financiară:

 • FSE +: 368,75 milioane euro;
 • FEDR: 51,40 milioane euro;
 • Contribuție națională: 140,54 milioane euro.

Rata de cofinanțare: 

 • FEDR- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 85%;
 • FSE+- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 85%;
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 60% și regiuni mai puțin dezvoltate 15%.

Obiective specifice:

 • Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • – Promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața muncii, condiții de muncă egale și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la prețuri abordabile;
 • – Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

Tipuri de activități eligibile:

 • Dezvoltare/înființare servicii specializate pentru copii cu tulburări de comportament;
 • Centre multifuncționale/sport/cultură;
 • Sprijinirea tinerilor care părăsesc/au părăsit sistemul de protecție specială;
 • Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării;
 • Sprijin familii monoparentale;
 • Creșterea accesului profesioniștilor la formare.

Beneficiari eligibili:

 • Copii cu tulburări de comportament;
 • Copiii în situație de vulnerabilitate;
 • Copii și tineri din sistemul de protecție specială;
 • Copiii în situație de vulnerabilitate;
 • Părinți singuri care au grijă de copii;
 • Profesioniști în domeniu.

Prioritatea 6: Servicii de suport pentru persoane vârstnice

Alocare financiară:

 • FSE +:150 milioane euro;
 • FEDR: 40 milioane euro;
 • Contribuție națională: 50,99 milioane euro.

Rata de cofinanțare: 

 • FEDR- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 80%;
 • FSE+- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 85%;
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 60% și regiuni mai puțin dezvoltate 15%.

Obiective specifice:

 •  Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

Tipuri de activități eligibile:

 • Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;
 • Servicii de sprijin vârstnici vulnerabili afectați de probleme locative;
 • Îmbunătățirea accesului specialiștilor/îngrijitorilor informali care lucrează cu vârstnici la programe de formare continuă.

Beneficiari eligibili:

 • Persoane vârstnice vulnerabile;
 • Persoane vârstnice afectate de probleme locative;
 • Specialiști/îngrijitori informali care lucrează cu persoane vârstnici.

Prioritatea 7: Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Alocare financiară:

 • FSE +: 297,15 milioane euro;
 • FEDR: 90,80 milioane euro;
 • Contribuție națională: 146,79 milioane euro.

Rata de cofinanțare: 

 • FEDR- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 80%;
 • FSE+- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 80%;
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 60% și regiuni mai puțin dezvoltate 20%.

Obiective specifice:

 • Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Favorizarea incluziunii active în vederea promovării egalității de șanse, a nediscriminării și a participării active, precum și în vederea îmbunătățirii capacității de inserție profesională, în special în rândul grupurilor defavorizate;
 • Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

 Tipuri de activități eligibile:

 • Angajarea și menținerea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii;
 • Dezvoltarea serviciilor în comunitate prin intermediul serviciilor sociale specifice persoanelor adulte cu dizabilități;
 • Servicii de îngrijire de zi terapii psihologice – copiii cu dizabilități;
 • Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, dispozitive și tehnologii asistive;
 • Servicii de viață independentă pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc sistemul instituționalizat;
 • Formarea și asigurarea salarizării APP la nivel național și crearea și dezvoltarea la nivel național a unei baze de date relevante pentru rețeaua de APP și personalul specializat din sistem;
 • Măsuri de formare continuă a personalului care lucrează cu și pentru persoanele cu dizabilități.

Beneficiari eligibili:

 • Persoane cu dizabilități în căutarea unui loc de muncă;
 • Persoane cu dizabilități care doresc să activeze în cadrul unei unități protejate autorizate (UPA);
 • Persoane cu dizabilități (copii și adulți);
 • Profesionişti care lucrează în serviciile destinate persoanelor cu dizabilităţi;
 • Familiile și îngrijitorii persoanelor cu dizabilități;
 • Persoane cu dizabilități (copii și adulți);
 • Profesionişti care lucrează în serviciile destinate persoanelor cu dizabilităţi;
 • Familiile și îngrijitorii persoanelor cu dizabilități;

Prioritatea 8: Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile

Alocare financiară:

 • FSE +: 132 milioane euro;
 • FEDR: 22,25 milioane euro;
 • Contribuție națională: 43,93 milioane euro.

Rata de cofinanțare: 

 • FEDR- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 85%;
 • FSE+- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 85%;
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 60% și regiuni mai puțin dezvoltate 15%.

Obiective specifice:

 • Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe, inclusiv a migranților;
 • Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale;
 • Promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe, inclusiv a migranților, prin acțiuni integrate care să includă locuințele și serviciile sociale.

 Tipuri de activități eligibile:

 • Serviciile integrate pentru migranți;
 • Servicii integrate pentru alte categorii de grupuri vulnerabil;
 • Formarea profesională a specialiștilor care lucrează cu grupuri vulnerabile.

Beneficiari eligibili:

 • Migranți și resortisanți ai țărilor terțe;
 • Victimele violenței domestice;
 • Victime ale traficului de persoane;
 • Persoanele care se confruntă cu dependențe și familiile lor;
 • Persoane eliberate din închisoare;
 • Persoane fără adăpost;
 • Familiile sau rudele persoanelor vulnerabile;
 • Specialiștii care lucrează cu persoanele din grupurile țintă.

Prioritatea 9: Inovare socială

Alocare financiară:

 • FSE +:15 milioane euro;
 • Contribuție națională: 2,48 milioane euro.

Rata de cofinanțare: 

 • FSE+- regiuni dezvoltate – 50% și regiuni mai puțin dezvoltate – 95%;
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 50% și regiuni mai puțin dezvoltate 5%.

Obiectiv specific:

 • Favorizarea incluziunii active în vederea promovării egalității de șanse, a nediscriminării și a participării active, precum și în vederea îmbunătățirii capacității de inserție profesională, în special în rândul grupurilor defavorizate.

Tipuri de activități eligibile:

 • Cluster de inovare și incluziune – platformă pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități cu obiectivul de a valorifica sfera digitalizării și tehnologiilor asistive.

Beneficiari eligibili:

 • Organizații private, universități, instituții de cercetare, unități protejate

Prioritatea 10: Ajutorarea persoanelor defavorizate

 Alocare financiară:

 • FSE +: 887,54 milioane euro;
 • Contribuție națională: 98,6 milioane euro.

Rata de cofinanțare: 

 • FSE+- regiuni dezvoltate – 90% și regiuni mai puțin dezvoltate – 90%;
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 10% și regiuni mai puțin dezvoltate 10%.

Obiective specifice:

 • Reducerea deprivării materiale

Tipuri de activități eligibile:

 • Sprijin pentru preșcolarii și elevii din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial), proveniți din familii defavorizate;
 • Sprijin pentru cuplurile mamă – nou-născut, din grupurile defavorizate;
 • Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde.

 Beneficiari eligibili:

 • Elevi dezavantajați din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial);
 • Cupluri mamă-nou născut defavorizate;
 • Pensionari în plată, beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari cu vârsta de minim 65 de ani;
 • Persoane cu dizabilități (copii si adulți) neinstituționalizați, cu handicap grav, accentuat și mediu (cu venituri reduse);
 • Persoane vulnerabile beneficiare de ajutor social (venit minim garantat).

Prioritatea 11: Asistență tehnică

Alocare financiară:

 • FSE +: 45 milioane euro;
 • Contribuție națională: 67,5 milioane euro.

Rata de cofinanțare: 

 • FSE+- regiuni dezvoltate – 40% și regiuni mai puțin dezvoltate – 40%;
 • Contribuție națională: regiuni dezvoltate – 60% și  regiuni mai puțin dezvoltate 60%.

Tipuri de activități eligibile:

 • Asigurarea funcționării sistemului de coordonare, management și control al fondurilor;
 • Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității programului.

 Beneficiari eligibili:

 • Structuri cu responsabilități în aria de implementarea a programului (AM / OI și alte organisme relevante)

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și servicii turistice conexe;
 • protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor culturale;
 • protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului.

Rata de cofinanțare

85% FEDR, 15% bugetul de stat

Sinergii și complementarități cu alte programe

Punând accentul pe îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, acest program este în sinergie cu Programele Europa Creativă, Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori și Piața Unică și este în complementaritate cu POCIDIF (P. 8). Complementaritatea acestui program cu PNRR va fi asigurată prin Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială. Componenta 2. Turism și cultură care va susține turismul de destinație și va pune în valoare noi obiective: 10 muzee construite/reabilitate care utilizează noi tehnologii, 30 de castele, 95 de biserici și mănăstiri, 15 cule, 20 de curii, 20 de fortificații romane, 20 de sate cu arhitectură tradițională, 30 de obiective gastronomice și multe altele. De asemenea, există complementarități și cu Granturile SEE și norvegiene și Programul INTERREG VI C.

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 9635/14.12.2022

https://mfe.gov.ro/pids-21-27/

Instrucțiuni

Instrucțiunea nr. 1/23.02.2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027

Instrucțiunea DGPECU nr. 2/22.04.2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027.

Instrucțiunea nr. 3/2024, prin care se aprobă Manualul Beneficiarului pentru proiectele finanțate prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 și prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Manualul beneficiarului PEO și PoIDS – Word

Instrucțiunea nr. 4/29.05.2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent