Skip to main content
IMM

Programul IMM PLUS

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Despre program

Ministerul Finanțelor continuă măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri din România și propune un act normativ pentru instituirea Programului IMM PLUS.

Proiectul asigură, până la 30 iunie 2024, accesul la finanțare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiții și pentru continuarea activității. Bugetul propus este de maximum 12,5 miliarde lei și se pot acorda garanții în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 beneficiari. Actul normativ este publicat în consultare AICI.

Valorile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate de la 2.000.000 euro la 2.250.000 euro per întreprindere/UAT, respectiv de la 250.000 euro la 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii primare și de la 300.000 euro la 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii.

Elaborarea actului normativ este fundamentată de situația în care schemele de ajutor de stat elaborate în temeiul Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01) și-au încetat valabilitatea la data de 30 iunie 2022, iar cele elaborate în temeiul Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C131/01) la data de 31 decembrie 2023.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Finanțelor, iar atribuțiile de administrare sunt delegate, prin efectul legii, astfel:
a) Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS;
b) F.N.G.C.I.M.M. și Fondului de Garantare a Creditului Rural – S.A. – IFN, denumit în continuare F.G.C.R., pentru componenta AGRO PLUS;
c) F.N.G.C.I.M.M., pentru componenta IMM PROD PLUS;
d) F.N.G.C.I.M.M. și Fondului Român de Contragarantare – S.A., denumit în continuare F.R.C., pentru componenta CONSTRUCT PLUS;
e) F.R.C., pentru componenta INNOVATION PLUS;
f) F.G.C.R., pentru componenta RURAL PLUS.

Componentele programului

Componenta IMM ROMÂNIA PLUS facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta AGRO PLUS este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Componenta CONSTRUCT PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de:

  • IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură;
  • Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Componenta RURAL PLUS are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Componenta INNOVATION PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

Ajutor de stat

În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile secțiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză și de tranziție, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru
finanțarea capitalului de lucru. Valoarea creditului garantat de stat și/sau procentul de garantare a creditului va putea fi ajustat în vederea încadrãrii în plafoanele menționate la art. 6 alin. (1), dupã caz.

(2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele
agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.
(3) Durata maximă a finanțărilor prevăzute la alin. (2) este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de 10 prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
(4) Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.
(5) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.
(6) În completarea garanțiilor de stat pot fi acordate garanții financiare proprii de către alte instituții financiare bancare și nebancare, conform normelor și procedurilor proprii ale acestora.
(7) Pentru garanțiile acordate beneficiarilor schemei de ajutor de stat se percep comisioane de risc, , astfel:
a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 – 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat;
b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a UAT-urilor: la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 – 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat.
Art. 5 – (1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiții și/sau credite/linii de credit garantate conform art. 4 alin. (2), beneficiază de un ajutor de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o
perioadă de maximum 12 luni.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate și nu beneficiază de dobândă finanțată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.
Art. 6 – (1) Ajutoarele de stat prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) sau alin. (2), după caz, se cumulează și se acordă în limita echivalentului în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăși echivalentul în lei a 2.250.000 de euro/per UAT.
(4) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.
(5) Ajutoarele de stat vor fi acordate cu respectarea prevederilor secțiunii 2.1 din Cadrul Temporar de criză și de tranziție, respectiv:
a) ajutorul total nu depășește 2.250.000 de euro pe întreprindere în orice moment;
toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe; plafonul se aplică tuturor întreprinderilor active în sectoarele/domeniile eligibile 11 la finanțare în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția sectoarelor agriculturii
primare, pisciculturii și acvaculturii, unde se aplică prevederile lit. e);
b) ajutorul se acordă cel târziu la data de 30 iunie 2024;
c) ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză;
d) se poate acorda ajutor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării și comercializării de produse agricole, cu condiția ca acest ajutor să nu fie transferat parțial sau total către producători primari; cuantumul ajutorului nu se stabilește pe baza prețului sau a cantității de produse introduse pe piață de întreprinderile în cauză sau achiziționate de la producători primari, cu excepția cazului în care, în acest din urmă caz, produsele fie nu au fost introduse pe piață, fie au fost utilizate în scopuri nealimentare, cum
ar fi distilarea, metanizarea sau compostarea de către întreprinderile în cauză;

e) pentru sectoarele agriculturii primare, pisciculturii și acvaculturii, pe lângă criteriile prevăzute la lit. b), respectiv c), se aplică următoarele condiții:
i) ajutorul nu depășește 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii primare, respectiv 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii;

toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a
altor taxe;
ii) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a
cantității produselor introduse pe piață;
iii) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;
f) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, potrivit lit. a), respectiv lit. e), întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cuantumul maxim total de 2.250.000 de euro pe întreprindere, cu excepția întreprinderilor care își
desfășoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 de euro, respectiv sectoarele pescuitului și acvaculturii, caz în care nu se va depăși cuantumul maxim total de 335.000 de euro pe întreprindere.
(6) Pentru creditele prevăzute la art. 4 alin. (2), cu excepția creditelor acordate beneficiarilor componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, Ministerul Finanțelor finanțează grantul pentru dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și creditelor pentru investiții în procent de 100% pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, din bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri” alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.
(7) Perioada pentru care se acordă ajutorul de stat pentru plata dobânzii este de maximum 12 luni de la data acordării creditului. În situația în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă de plătit depășește cuantumul nominal prevăzut pentru componenta de dobândă prin acordul de finanțare, valoarea ajutorului de stat efectiv plătit este plafonat la acest nivel, iar beneficiarul are obligația de a plăti diferența.
(8) Pentru toți beneficiarii eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor finanțează valoarea comisionului de risc și a comisionului de administrare din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri” alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat.
(9) Ajutorul de stat prevăzut la art. 5 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, și se virează trimestrial în contul F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise lunar de instituțiile de credit pe propria răspundere. Ministerul Finanțelor virează sumele aferente ajutorului de stat sub forma grantului trimestrial, în prima lună a trimestrului pentru sumele aferente trimestrului anterior.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent