Skip to main content

Program Iluminat public

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget total

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 500 milioane lei, precum:

 • pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;
 • pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;
 • pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;
 • pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;
 • pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;
 • pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

 

 

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

(1) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.
(2) Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

 1. Activități eligibile

(1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a) este prevăzut a se realiza în intravilan, la nivelul sistemului de iluminat public deţinut/administrat de solicitant;
b) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este în proprietatea/administrarea solicitantului, pentru părţile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenţi şi/sau extinderea sistemului de iluminat;
c) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, pentru părţile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenţi şi/sau extinderea sistemului de iluminat;
d) respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public, ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat şi ale standardelor din seria SR EN 50419 privind marcarea echipamentelor electrice şi electronice, asumate prin cererea de finanţare;
e) cuprinde şi achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune aferent obiectivului de investiţie propus;
f) demonstrează economie de energie de minimum 25%, aşa cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. o);
g) prevede realizarea iluminatului stradal rutier şi/sau stradal pietonal; nu sunt acceptate la finanţare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celui menţionat mai sus;
h) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul unui operator, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate /prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din prezentul ghid, şi ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În condiţiile în care solicitantul declară, prin cererea de finanţare, că sistemul de telegestiune existent la nivelul obiectivului de investiţii propus îndeplineşte condiţiile tehnice din prezentul ghid de finanţare, este eligibil proiectul care nu îndeplineşte criteriul prevăzut la alin. (1) lit. e).

2. Categorii de cheltuieli eligibile:

Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt considerate eligibile următoarele:
a) cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic (subcap. 3.1.3 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare), proiectare şi asistenţă tehnică (cap. 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
b) cheltuielile cu consultanţa (cap. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
c) cheltuielile pentru investiţia de bază:
1. achiziţionarea şi montarea de: corpuri de iluminat LED cu eficienţă ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public, pentru modernizarea şi /sau extinderea sistemului de iluminat;
2. achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune;
3. active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how) necesare investiţiei de bază;
d) cheltuieli pentru informare şi publicitate, conform cap. 5.4 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
e) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
(2) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.
(3) Valoarea proiectului estimată prin cererea de finanţare nu este limitată, beneficiarul fiind obligat să susţină din surse proprii cheltuielile efectuate peste pragurile prevăzute la art. 7 alin. (2), ori cheltuielile declarate neeligibile.

Solicitanți eligibili

Unități administrativ-teritoriale:

 • pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;
 • pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;
 • pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;
 • pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;
 • pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;
 • pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

Informații actualizate despre program

Informații actualizate despre program pot fi consultate accesând adresa –  https://www.afm.ro/iluminat_public.php

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent