Skip to main content

Pilonul III – O Europă inovatoare

Programul Horizon Europe

Loading

Apeluri

Connect & Experience UK

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

14 iunie 2024

Data limită

13 august 2024 17:00 CET

Conectați-vă și experimentați SV: Bridging Ecosystems 2024

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

09 iunie 2024

Data limită

18 august 2024 17:00 CET

CORTEX2 Open Call #2

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Programul Horizon Europe

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

13 iunie 2024

Data limită

15 august 2024 17:00 CET

Model de implicare viitor pentru Federația EOSC

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Programul Horizon Europe

Status

Activ

Tipul de acţiune

HORIZON Coordination and Support Actions

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

13 iunie 2024

Data limită

19 septembrie 2024 17:00 CET

Evaluarea stării infrastructurilor de cercetare din Ucraina

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Programul Horizon Europe

Status

Activ

Tipul de acţiune

HORIZON Coordination and Support Actions

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

13 iunie 2024

Data limită

19 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

13,59 mld EUR

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării :: www.research.gov.ro

Obiectivul general al programului

Noul pilon al programului Orizont Europa, «O Europă inovatoare», va situa Europa pe poziția de lider mondial în materie de inovare prin mobilizarea întreprinderilor noastre nou-înființate și a inovatorilor noștri remarcabili, precum și prin valorificarea unui ecosistem paneuropean de inovare prosper.

Prin pilonul III, „O Europă inovatoare”, programul se va axa pe sprijinirea dezvoltării de inovații disruptive și creatoare de piețe și pe consolidarea ecosistemelor europene de inovare.

Obiective specifice

Consiliul European pentru Inovare (CEI) oferă sprijin financiar sub formă de granturi și investiții de capital, alături de servicii de accelerare a dezvoltării de întreprinderi. Obiectivele sale sunt: identificarea și sprijinirea inovațiilor cu grad înalt de risc care au potențialul de a crea noi piețe sau de a contribui la abordarea provocărilor societale, în cazul în care riscul, indiferent dacă este de natură financiară, tehnologică/științifică sau normativă, nu poate fi suportat doar de piață; sprijinirea cercetătorilor și antreprenorilor inovatori în ceea ce privește dezvoltarea rapidă a tehnologiilor și extinderea întreprinderilor (întreprinderi nou-înființate, întreprinderi de tip spin-out, IMM-uri) pentru a-și aduce ideile pe piață.

Ecosistemele europene de inovare se axează pe construirea unui ecosistem de inovare interconectat și favorabil incluziunii care să cuprindă inițiative europene, naționale, regionale și locale, precum și actori și teritorii subreprezentate, consolidând totodată capacitatea de inovare a ecosistemelor.

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) oferă soluții de vârf, talent antreprenorial și un mediu propice pentru dezvoltarea inovării. Prin intermediul rețelei sale multidisciplinare, EIT oferă oportunități studenților, inovatorilor și antreprenorilor din întreaga Europă: cursuri de educație antreprenorială, proiecte de cercetare bazate pe inovare, crearea de întreprinderi și servicii de incubare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul următoarelor activități acest pilon promovează toate formele de inovare, inclusiv inovarea netehnologică, în special în interiorul IMM-urilor, inclusiv al întreprinderilor nou-înființate, prin facilitarea dezvoltării, a activităților demonstrative și a transferului de cunoștințe în domeniul tehnologic, și consolidează implementarea soluțiilor inovatoare.

1. CEI (Consiliul European pentru Inovare)

Buget: 10,1 mld EUR

CEI este implementat, în principal, prin două instrumente: Pathfinder, pus în aplicare în principal prin cercetare colaborativă, și Accelerator.

Axarea în principal pe inovarea revoluționară și disruptivă, care vizează în special inovarea creatoare de piețe, sprijinind, în același timp, toate tipurile de inovare, inclusiv inovarea progresivă.

Domenii de intervenție: instrumentul Pathfinder pentru cercetarea avansată, pentru sprijinirea tehnologiilor revoluționare viitoare și emergente, creatoare de piețe și/sau deep tech; instrumentul Accelerator pentru reducerea decalajului de finanțare dintre fazele înaintate ale activităților de C&I și penetrarea pe piață, pentru a permite implementarea eficace a inovării revoluționare creatoare de piețe și extinderea societăților atunci când piața nu oferă o finanțare viabilă; activități suplimentare CEI, cum ar fi premiile și bursele, precum și serviciile cu valoare adăugată pentru întreprinderi.

Instrumentul Accelerator

Instrumentul Accelerator este un instrument unic de finanțare al UE. El sprijină dezvoltarea inovațiilor revoluționare prin atragerea investitorilor privați și oferirea de servicii de sprijin pentru extindere. Instrumentul va conduce Europa în avangarda inovării și a noilor tehnologii și ne va ajuta să abordăm provocările legate de sănătate, mediu și societate cu care ne confruntăm.

Instrumentul Accelerator se concentrează asupra descoperirilor științifice sau a progreselor tehnologice, care necesită o finanțare semnificativă pe o perioadă mai lungă de timp înainte de a putea genera beneficii. Astfel de inovații se confruntă adesea cu dificultăți în atragerea de finanțare, deoarece riscurile și perioada de timp pe care le implică sunt, în general, prea ridicate. Această finanțare le permite inovatorilor să atragă toate sumele de investiții care sunt necesare pentru a crește într-un interval de timp mai scurt. Potrivit reprezentanților Executivului comunitar, „instrumentul Accelerator al CEI acționează ca un catalizator pentru atragerea altor investitori necesari pentru amplificarea dimensiunii inovațiilor”.

Pe lângă sprijinul financiar, toate proiectele beneficiază de o serie de servicii de accelerare a dezvoltării de întreprinderi care oferă acces la expertiză, societăți și investitori de prim-plan și la actori importanți din domeniul ecosistemului.

Beneficiarul instrumentului Accelerator este o entitate juridică care îndeplinește criteriile pentru a fi considerată o întreprindere nou-înființată, o IMM sau, în situații excepționale, o întreprindere cu capitalizare medie de mici dimensiuni care intenționează să se extindă, stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată.

Instrumentul Accelerator oferă următoarele tipuri de sprijin:

(a) sprijin prin finanțare mixtă pentru IMM-urile, inclusiv pentru întreprinderile nou-înființate și, în cazuri excepționale pentru întreprinderile cu capitalizare medie de mici dimensiuni, care realizează inovații radicale sau disruptive nebancabile;

(b) sprijin exclusiv sub formă de granturi pentru IMM-urile, inclusiv întreprinderile nou-înființate, care realizează orice tip de inovare, de la inovare progresivă la cea radicală sau disruptivă, urmărind extinderea pe viitor;

(c) sprijin exclusiv sub formă de capital propriu IMM-urilor nebancabile, inclusiv întreprinderilor nou-înființate, care au primit deja un sprijin exclusiv sub formă de granturi.

Instrumentul Pathfinder 

Instrumentul Pathfinder acordă granturi pentru proiecte de vârf cu grad ridicat de risc, implementate de consorții sau de beneficiari unici, vizând realizarea unor inovații radicale și crearea unor noi oportunități de piață. Instrumentul Pathfinder oferă sprijin în etapele incipiente ale cercetării și dezvoltării științifice, tehnologice sau bazate pe inovare aprofundată (deep tech), inclusiv validarea conceptului și prototipurile pentru validarea tehnologiei.

Activitățile de tranziție ale instrumentului Pathfinder ajută toate tipurile de cercetători și inovatori să-și construiască căi de dezvoltare comercială în Uniune, cum ar fi activități demonstrative și studii de fezabilitate pentru a evalua propunerile de afaceri potențiale, și sprijină crearea unor întreprinderi spin-off și înființarea de noi întreprinderi.

Solicitanții care participă la proiectele EIC Pathfinder sunt, de obicei, oameni de știință vizionari și cercetători antreprenori din universități, organizații de cercetare, start-up-uri, IMM-uri de înaltă tehnologie sau părți interesate din industrie interesate de cercetarea și inovarea tehnologică.

Proiectele implică de obicei consorții de cercetători și alți parteneri din cel puțin trei țări diferite, dar există și oportunități pentru echipe individuale și consorții mici (doi parteneri).

Granturile de până la 3 până la 4 milioane de euro sprijină dezvoltarea în stadiu incipient a tehnologiilor viitoare (de exemplu, diverse activități la niveluri scăzute de pregătire pentru tehnologie 1-3), până la dovada conceptului. Proiectele Pathfinder pot primi, de asemenea, finanțare suplimentară pentru testarea potențialului de inovare al rezultatelor cercetării lor.

Se pot acorda granturi suplimentare pentru un cuantum fix care nu depășește 50.000 EUR fiecărei propuneri deja selectate în cadrul instrumentului Pathfinder și, după caz, în cadrul activităților de tranziție aferente instrumentului Pathfinder, prin intermediul unei cereri de propuneri, pentru desfășurarea de activități complementare, inclusiv acțiuni urgente de coordonare și sprijin și pentru consolidarea comunității de beneficiari ai portofoliului, cum ar fi evaluarea eventualelor spin-off-uri, a posibilelor inovații creatoare de piețe sau elaborarea unui plan de afaceri.

2. Ecosistemele europene de inovare

Buget: 527 milioane EUR

Domenii de intervenție: activitățile incluzând în special conectarea, atunci când este relevant împreună cu EIT, cu actorii regionali și naționali în domeniul inovării și sprijinirea implementării programelor de inovare transfrontaliere comune de către statele membre, regiuni și țările asociate, de la schimbul de practici și de cunoștințe cu privire la reglementarea în domeniul inovării la îmbunătățirea competențelor non-tehnice pentru inovare și până la activități de cercetare și inovare, inclusiv inovare deschisă sau ghidată de utilizator, pentru a spori eficiența sistemului de inovare european. Aceasta ar trebui implementată în sinergie, printre altele, cu sprijinul din partea FEDR pentru ecosistemele de inovare și pentru parteneriatele interregionale în legătură cu subiecte referitoare la specializarea inteligentă.

3. EIT (Institutul European de Inovare și Tehnologie)

Buget: 2,96 mld EUR

Domenii de intervenție: ecosisteme de inovare durabile în întreaga Europă; competențe antreprenoriale și de inovare din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, inclusiv creșterea capacităților instituțiilor de învățământ superior în toată Europa; furnizarea pe piață de noi soluții pentru abordarea provocărilor globale; sinergiile și valoarea adăugată din cadrul programului.

Rata de cofinanțare

Pot fi rambursate până la 100 % din costurile eligibile totale ale unei acțiuni în cadrul programului, după cum urmează:

 • CEI (Consiliul European pentru Inovare): până la 100%
 • EIT (Institutul European de Inovare și Tehnologie)

– Proiecte de inovare: max. 70%

– Alte domenii: până la 100%

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Programul InvestEU;
 • Programul Europa Digitală;
 • Programul Piața Unică;
 • Programul  Erasmus+;
 • Programul LIFE;
 • Programul Spațial al UE;
 • Mecanismul pentru Interconectarea Europei;
 • Fondul pentru Inovare;
 • Fondul european de apărare;
 • Programul Europa Creativă;
 • Fondul pentru azil, migrațiune și integrare;
 • Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III);
 • Politica de Coeziune.

Legislatie

REGULAMENTUL (UE) 2021/695 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent