Skip to main content

Pilonul II – Provocări globale și competitivitate industrială europeană

Programul Horizon Europe

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

53,51 mld EUR

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării :: www.research.gov.ro

Obiectivul general al programului

Al doilea pilon al programului Orizont Europa urmărește să transforme rezultatele cercetării noastre excelente în soluții inovatoare pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor prin abordarea provocărilor globale. Acest pilon va fi esențial pentru accelerarea dublei tranziții verzi și digitale și contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

Obiective specifice

Acest pilon sprijină crearea și mai buna difuzare a unor noi cunoștințe, tehnologii și soluții sustenabile de înaltă calitate, consolidează competitivitatea mediului de afaceri european, intensifică impactul C&I în ceea ce privește dezvoltarea, sprijinirea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii și sprijină preluarea soluțiilor inovatoare în mediul de afaceri, mai ales în rândul IMM-urilor și al întreprinderilor nou-înființate, precum și în societate pentru a aborda provocările globale.

 Pilonul „Provocări globale și competitivitate industrială europeană” este stabilit prin intermediul unor clustere de activități de cercetare și inovare, în vederea maximizării integrării și sinergiei în toate domeniile tematice respective, asigurându-se totodată un nivel ridicat și durabil al impactului pentru Uniune în raport cu resursele utilizate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

1. Clusterul Sănătate

Buget: 8,246 mld EUR

Îmbunătățirea și protejarea sănătății și bunăstării cetățenilor de toate vârstele, prin generarea de noi cunoștințe, prin dezvoltarea de soluții inovatoare și prin asigurarea integrării, acolo unde este relevant, a unei perspective de gen în vederea prevenirii, diagnosticării, monitorizării, tratării și vindecării bolilor, precum și dezvoltarea de tehnologii în domeniul sănătății; atenuarea riscurilor pentru sănătate; protecția populațiilor și promovarea unei stări bune de sănătate și a bunăstării, inclusiv la locul de muncă; îmbunătățirea eficienței din punctul de vedere al costurilor, a caracterului echitabil și a durabilității sistemelor de sănătate publică; prevenirea și combaterea bolilor legate de sărăcie și sprijinirea și facilitarea participării și autogestionării pacienților.

Domenii de intervenție: sănătate pe tot parcursul vieții; factorii de mediu și sociali determinanți ai sănătății; bolile netransmisibile și bolile rare; bolile infecțioase, inclusiv bolile legate de sărăcie și bolile neglijate; instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire, inclusiv medicină personalizată; sistemele de sănătate.

2. Clusterul Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii

Buget: 2,28 mld EUR

Consolidarea valorilor democratice, inclusiv statul de drept și drepturile fundamentale; protejarea patrimoniului nostru cultural; explorarea potențialului sectoarelor culturale și creative și promovarea schimbărilor socioeconomice care contribuie la incluziune și la creștere economică, inclusiv gestionarea migrației și integrarea migranților.

Domenii de intervenție: democrație și guvernanță; cultură, patrimoniu cultural și creativitate; transformări sociale și economice.

3. Clusterul Securitatea civilă pentru societate

Buget: 1,59 mld EUR

Răspunsul la provocările generate de persistența amenințărilor la adresa securității, inclusiv a criminalității cibernetice, precum și de catastrofele naturale și cele provocate de om.

Domenii de intervenție: societăți reziliente în caz de catastrofe; protecție și securitate; securitate cibernetică.

4. Clusterul Dezvoltarea digitală, industria și spațiul

Buget: 15,34 mld EUR

Consolidarea capacităților și asigurarea suveranității Europei în domeniul tehnologiilor generice esențiale pentru digitalizare și producție, precum și în ceea ce privește tehnologia spațială, de-a lungul întregului lanț valoric; pentru a construi o industrie competitivă, digitală, cu emisii reduse de carbon și circulară; asigurarea aprovizionării durabile cu materii prime; dezvoltarea de materiale avansate și oferirea unei baze pentru progrese și inovare cu privire la provocările societale globale.

Domenii de intervenție: tehnologiile de producție; tehnologiile digitale esențiale, inclusiv tehnologiile cuantice; tehnologiile generice emergente; materialele avansate; inteligența artificială și robotica; internetul de nouă generație; tehnica de calcul avansat și volumele mari de date (Big Data); industriile circulare; industriile curate și cu emisii scăzute de dioxid de carbon; spațiul, inclusiv observarea Pământului.

5. Clusterul Climă, energie și mobilitate

Buget: 15,12 mld EUR

Combaterea schimbărilor climatice printr-o mai bună înțelegere a cauzelor, evoluției, riscurilor, efectelor și oportunităților acestora, prin asigurarea faptului că sectoarele energiei și transporturilor dobândesc un caracter mai favorabil climei și mediului, mai eficient și mai competitiv, mai inteligent, mai sigur și mai rezilient, prin promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și a eficienței energetice, prin îmbunătățirea rezilienței Uniunii față de șocuri externe și prin adaptarea comportamentului social în vederea îndeplinirii ODD.

Domenii de intervenție: climatologia și soluțiile în domeniul climei; aprovizionarea cu energie; sistemele și rețelele energetice; clădirile și instalațiile industriale aflate în tranziție energetică; comunitățile și orașele; competitivitatea industrială în domeniul transporturilor; mobilitatea și transporturile curate, sigure și accesibile; mobilitatea inteligentă; stocarea energiei.

6. Clusterul Alimente, bieconomie, resurse naturale, agricultură și mediu

Buget: 8,95 mld EUR

Protejarea mediului, refacerea, gestionarea și utilizarea în mod durabil a resurselor biologice și naturale de pe uscat, din apele continentale și din mare pentru a stopa erodarea biodiversității, a aborda problema securității alimentare și nutriționale pentru toți și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al resurselor și circulară și către o bioeconomie sustenabilă.

Domenii de intervenție: observarea mediului; biodiversitate și resurse naturale; agricultura, silvicultura și zonele rurale; mările, oceanele și apele continentale; sistemele alimentare; sistemele de bioinovare din bioeconomia Uniunii; sistemele circulare.

7. Acțiunile nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare (JRC)

Buget: 1,97 EUR

Generarea de dovezi științifice de înaltă calitate pentru politici publice bune, eficiente și cu costuri accesibile. Noile inițiative și propuneri de acte juridice ale Uniunii au nevoie de date transparente, complete și echilibrate pentru a fi concepute în mod inteligent, în timp ce punerea în aplicare a politicilor presupune măsurarea și monitorizarea unor date concrete. JRC furnizează politicilor Uniunii dovezi științifice independente și asistență tehnică pe parcursul întregului ciclu al politicilor. JRC își concentrează cercetarea pe prioritățile de politică ale Uniunii.

Domenii de intervenție: consolidarea bazei de cunoștințe pentru elaborarea politicilor; provocări globale (sănătatea; cultura, creativitatea și societatea favorabilă incluziunii; securitatea civilă pentru societate; domeniul digital, industria și spațiul; clima, energia și mobilitatea; alimentele, bioeconomia, resursele naturale, agricultura și mediul); inovare, dezvoltare economică și competitivitate; excelență științifică; dezvoltarea teritorială și sprijinirea statelor membre și a regiunilor.

Rata de cofinanțare

Pot fi rambursate până la 100 % din costurile eligibile totale ale unei acțiuni în cadrul programului, după cum urmează:

 • Acțiuni de cercetare și inovare: 100%
 • Acțiuni de inovare

 – 70% pentru organizații cu scop lucrativ

– 100% pentru organizații non-profit

 • Acțiuni de coordonare și sprijin: 100%

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Politica de Coeziune;
 • Mecanismul de Redresare și Reziliență;
 • Programul UE4Health;
 • Programul Europa Digitală;
 • Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei;
 • Programul LIFE;
 • Programul InvestEU;
 • Programul Spațial al UE;
 • Programul Erasmus+;
 • Fondul European de Apărare;
 • Programul Piața Unică;
 • Programul pentru cercetare și formare al EURATOM;
 • Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel;
 • Fondul pentru Inovare;
 • Fondul pentru Modernizare;
 • Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională;
 • Instrumentul de asistență pentru preaderare;
 • Fondul pentru securitate internă;
 • Instrumentul pentru gestionarea frontierelor;
 • Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/695 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent