Skip to main content

Pilonul I – Excelență științifică

Programul Horizon Europe

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

25 mld EUR

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării :: www.research.gov.ro

Obiectivul general al programului

Primul pilon al programului Orizont Europa, excelența științifică, sprijină cercetarea de frontieră și ideile științifice revoluționare, reunește cei mai buni cercetători din Europa și din afara acesteia, dotându-i cu competențe și infrastructuri de cercetare de nivel mondial. Acest pilon promovează excelența științifică, atrage cele mai mari talente în Europa, furnizează un sprijin adecvat cercetătorilor în etapa incipientă și sprijină crearea și difuzarea excelenței științifice, a unor cunoștințe, metodologii și competențe, tehnologii și soluții de înaltă calitate la provocările globale în domeniul social, al mediului și în domeniul economic.

Obiective specifice

Sprijinirea cercetării de frontieră, a burselor, a rețelelor de doctorat, a formării și a schimburilor de cercetători și pentru dezvoltarea infrastructurilor de cercetare în toate statele membre.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

1. Consiliul European pentru Cercetare (CEC)

Buget: 16 mld EUR

Furnizarea de finanțări atractive și flexibile care să permită cercetătorilor talentați și creativi, cu un accent pus pe cercetătorii debutanți, și echipelor acestora să exploreze cele mai promițătoare căi la frontierele științei, indiferent de cetățenia sau țara lor de origine și pe baza concurenței la nivelul Uniunii bazate exclusiv pe criteriul excelenței.

Domeniu de intervenție: știința de frontieră.

2. Acțiunile Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

Buget: 6,6 mld EUR

Echiparea cercetătorilor cu cunoștințe și competențe noi prin mobilitate și expunere transfrontaliere, transsectoriale și transdisciplinare, consolidarea sistemelor de formare și de dezvoltare a carierei, precum și structurarea și îmbunătățirea recrutării la nivel instituțional și național, ținând seama de Carta europeană a cercetătorilor și de Codul de conduită privind recrutarea cercetătorilor; în acest sens, MSCA ajută la crearea bazelor excelenței europene în cercetare în întreaga Europă, contribuind la stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, precum și la soluționarea provocărilor societale prezente și viitoare.

Domenii de intervenție: cultivarea excelenței prin intermediul mobilității transfrontaliere, transsectoriale și transdisciplinare a cercetătorilor; încurajarea dobândirii de noi competențe prin intermediul unei formări profesionale de nivel excelent a cercetătorilor; consolidarea resurselor umane și a dezvoltării competențelor în întregul SEC; îmbunătățirea și facilitarea sinergiilor; promovarea informării publicului.

3. Infrastructurile de cercetare

Buget: 2,4 mld EUR

Înzestrarea Europei cu infrastructuri de cercetare durabile de talie mondială, care să fie deschise și accesibile pentru cei mai buni cercetători din Europa și din afara acesteia. Încurajarea utilizării infrastructurilor de cercetare existente, inclusiv a celor finanțate din fondurile din cadrul politicii de coeziune a Uniunii. Procedând astfel, este consolidat potențialul infrastructurii de cercetare de a sprijini progresul și inovarea științifice și de a favoriza știința deschisă și excelența științifică în conformitate cu principiile FAIR (ușor de găsit, accesibile, interoperabile, reutilizabile), alături de activitățile legate de politicile conexe ale Uniunii și de cooperarea internațională în domeniu.

Domenii de intervenție: consolidarea și dezvoltarea peisajului de infrastructuri europene de cercetare; deschiderea, integrarea și interconectarea infrastructurilor de cercetare; potențialul de inovare al infrastructurilor de cercetare europene și activitățile vizând inovarea și formarea; consolidarea politicii europene privind infrastructurile de cercetare și a cooperării internaționale

Rata de cofinanțare

Pot fi rambursate până la 100 % din costurile eligibile totale ale unei acțiuni în cadrul programului, după cum urmează:

  • Acțiuni Marie Skłodowska-Curie (MSCA):

– Rețele inovatoare de formare: 100% (sumă fixă);

– Burse individuale: 100% (sumă fixă);

– Transfer de expertiză cercetare-inovare: 100% (sumă fixă);

– Cofinanțarea programelor regionale, naționale și internaționale: 50%;

– Noaptea Cercetătorilor Europeni: 100%.

  • Consiliul European de Cercetare (ERC): 100%;
  • Infrastructuri de cercetare: până la 100%.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Politica de coeziune;
  • Programul Erasmus+;
  • Programul Europa Digitală;
  • Programul Spațial al UE;
  • Programul pentru cercetare și formare al Euratom.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/695 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent