Skip to main content

EXTINDEREA PARTICIPĂRII ȘI CONSOLIDAREA SEC

Programul Horizon Europe

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

 • 3,39 miliarde EURO

Instituția finanțatoare

 • Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării :: www.research.gov.ro

Obiectivul general al programului

 • sprijinirea ţărilor UE cu performanţe mai puțin avansate în domeniul cercetării – inovării să îşi alinieze sistemele de cercetare – inovare către excelenţă în cercetare şi către politicile Spaţiului European de Cercetare, astfel reducându-se decalajul existent față de ţările UE lidere în domeniul cercetării – inovării;
 • creşterea atât a ratei de participare, cât şi a ratei de succes la programul Orizont Europa;
 • consolidarea unui Spaţiu ştiinţific şi tehnologic comun pentru Europa, coerent pentru cercetare, inovare și educație;
 • colaborare între toate ţările Europei şi nu numai, răspândirea cunoaşterii.

Obiective specifice

 • îmbunătăţirea capacităţilor de management al cercetării;
 • valorizarea potențialului polului de talente al UE;
 • creşterea finanţării naţionale pentru capacitățile de cercetare – inovare;
 • promovarea accesului la excelenţă în cercetare;
 • promovarea creării de noi ecosisteme de cercetare şi scale up a celor existente;
 • promovarea proiectelor de cooperare instituțională și științifică cu foarte bună acoperire geografică;
 • co-operarea între instituţii de cercetare cu performanţe foarte bune în cercetare -inovare şi instituţii cu performanţe mai reduse în cercetare – inovare;
 • sprijinirea reformării politicilor naţionale/regionale de cercetare – inovare/reforme instituţionale în conformitate cu politicile ERA;
 • creşterea participării beneficiarilor/actorilor cu performanţe mai reduse în cercetare – inovare la proiecte de cercetare cercetare – inovare în cadrul Orizont Europa – Pilonii 2 şi 3, optimizare impact Pilon 2.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Stând la baza întregului program, această parte sprijină activitățile care contribuie la atragerea talentelor, stimularea circulației creierelor și prevenirea exodului de creiere, o Europă mai ancorată în cunoaștere, mai inovatoare și cu o mai mare egalitate de gen, în prima linie a concurenței mondiale, stimulând cooperarea transnațională și optimizând astfel punctele forte și potențialele naționale din întreaga Europă în cadrul unui SEC performant, în care cunoștințele și forța de muncă de înaltă calificare circulă liber în mod echilibrat, în care rezultatele C&I sunt diseminate pe scară largă către cetățeni bine informați, sunt înțelese și acceptate cu încredere de aceștia și aduc beneficii societății în ansamblu și în care politicile Uniunii, în special politica în domeniul C&I, se bazează pe probe științifice de înaltă calitate.
 • Prezenta parte sprijină, de asemenea, activitățile care au ca scop îmbunătățirea calității propunerilor din partea entităților juridice din țările cu performanțe scăzute în domeniul C&I, cum ar fi verificarea și consultanța profesionistă înaintea depunerii propunerilor, și pe cele vizând stimularea activităților punctelor naționale de contact pentru a îmbunătăți stabilirea internațională de contacte, precum și activitățile care urmăresc sprijinirea entităților juridice din țările cu performanțe scăzute în domeniul C&I să se alăture unor proiecte colaborative deja selectate în care nu participă entități juridice din astfel de țări.

Rata de cofinanțare

Pot fi rambursate până la 100 % din costurile eligibile totale ale unei acțiuni în cadrul programului, cu excepția:

 • acțiunilor de inovare, în cazul cărora pot fi rambursate până la 70 % din costurile eligibile totale, cu excepția entităților juridice non-profit, în cazul cărora pot fi rambursate până la 100 % din costurile eligibile totale;
 • acțiunilor de cofinanțare a programului, în cazul cărora cel puțin 30 % din costurile eligibile totale și, în cazuri specifice și justificate în mod corespunzător, până la 70 % din costurile eligibile totale pot fi rambursate.

Rezultatele programului

Extinderea participării și răspândirea excelenței, inclusiv prin formarea de echipe, programe de înfrățire, catedre SEC, Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei (COST), inițiative în domeniul excelenței și activități de stimulare a circulației creierelor; reformarea și consolidarea sistemului european de C&I, inclusiv, de exemplu, prin sprijinirea reformelor în ceea ce privește politica națională în domeniul C&I, prin furnizarea de medii atractive pentru desfășurarea carierei și prin sprijinirea dimensiunii de gen și a activităților cetățenești în domeniul științific.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • este în sinergie cu componentele Orizont Europa (HE) dedicate Ecosistemelor Europene de Inovare (EIE) și acțiunilor Institutului European pentru Tehnologie și Inovare (EIT);
 • este în sinergie și complementaritate și cu alte programe: ” ERASMUS+”, „LIFE”, „Fondul Social European Plus (ESF+)”, „Fondul European de dezvoltare regională (FEDR)” etc.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/695 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent