Skip to main content

Programul Horizon Europe

Loading

Apeluri

Horizon-EIT-2024-Prize-EPWI-WomenLeadership

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Programul Horizon Europe

Status

Activ

Tipul de acţiune

HORIZON Recognition Prize

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

27 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

Categoria de inițiative de achiziții pentru inovare (inclusiv implementare).

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Programul Horizon Europe

Status

Activ

Tipul de acţiune

HORIZON Recognition Prize

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

26 iunie 2024

Data limită

26 septembrie 2024 17:00 CET

Categoria provocări societale: – „Achiziții nete în industria zero”

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Programul Horizon Europe

Status

Activ

Tipul de acţiune

HORIZON Recognition Prize

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

26 iunie 2024

Data limită

26 septembrie 2024 17:00 CET

Apel deschis FUTURAL pentru crearea de soluții inteligente (SS) cu comunitățile rurale

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Programul Horizon Europe

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

28 iunie 2024

Data limită

30 septembrie 2024 17:00 CET

Modelarea mecanismelor sandbox de reglementare și permiterea implementării acestora pentru a sprijini inovația revoluționară

Program de finanţare

Pilonul III – O Europă inovatoare

Programul Horizon Europe

Status

Activ

Tipul de acţiune

HORIZON JU Research and Innovation Actions

Model de termen limită

two-stage

Data deschiderii

25 iunie 2024

Data limită

10 octombrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • 95,5 bil. EURO;

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Obiectivul general al programului

Orizont Europa promovează excelența științifică, generează noi cunoștințe și tehnologii și oferă mediul adecvat pentru a transforma ideile grozave în produse și servicii care vor aduce o creștere durabilă economiei și vor crea locuri de muncă. Acest lucru va avea efecte pozitive asupra creșterii, comerțului și fluxului de investiții.

Orizont Europa urmărește:

 • să producă un impact științific, tehnologic, economic și social din investițiile Uniunii în cercetare și inovare, astfel încât să consolideze bazele științifice și tehnologice ale Uniunii și să stimuleze competitivitatea acesteia în toate statele membre, inclusiv în industria sa, să asigure îndeplinirea priorităților strategice ale Uniunii și să contribuie la realizarea obiectivelor și politicilor UE;
 • să contribuie la abordarea provocărilor globale, inclusiv a obiectivelor de dezvoltare durabilă, urmând principiile Agendei 2030 și ale Acordului de la Paris;
 • să consolideze Spațiul european de cercetare.

Programul va maximiza astfel valoarea adăugată a Uniunii concentrându-se pe obiective și activități care nu pot fi realizate efectiv de statele membre care acționează singure, ci în cooperare.

Obiective specifice

 • să dezvolte, să promoveze și să favorizeze excelența științifică, să sprijine crearea și difuzarea unor noi cunoștințe, competențe, tehnologii și soluții fundamentale și aplicate de înaltă calitate, să sprijine formarea și mobilitatea cercetătorilor, să atragă talente la toate nivelurile și să contribuie la implicarea deplină a rezervei de talente a Uniunii în acțiunile sprijinite în cadrul programului;
 • să genereze cunoaștere, să consolideze impactul C&I în ceea ce privește elaborarea, sprijinirea și implementarea politicilor Uniunii și să sprijine accesul la soluții inovatoare și recurgerea la acestea în cadrul mediului de afaceri european, mai ales în IMM-uri și în societate pentru a aborda provocările globale, inclusiv schimbările climatice și ODD;
 • să stimuleze toate formele de inovare, să faciliteze dezvoltarea tehnologică, activitățile demonstrative și transferul de cunoștințe și de tehnologie, să consolideze implementarea și exploatarea unor soluții inovatoare;
 • să optimizeze rezultatele programului în vederea accentuării și creșterii impactului și atractivității SEC, să promoveze participarea pe bază de excelență a tuturor statelor membre la program, inclusiv a țărilor cu performanțe scăzute în domeniul C&I, și să faciliteze legături de colaborare în domeniul C&I europene.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Orizont Europa este implementat prin trei piloni interconectați care conduc la consolidarea reciprocă a activităților.
Pilonul Știință excelentă sprijină proiecte de cercetare de frontieră concepute și conduse de cercetători prin Consiliul European pentru Cercetare. De asemenea, finanțează acțiunile Marie Sklodowska-Curie și investește în infrastructuri de cercetare de clasă mondială.
Pilonul Provocări globale și competitivitate industrială europeană sprijină cercetarea provocărilor societale, consolidează capacitățile tehnologice și industriale și stabilește misiuni la nivelul UE cu obiective ambițioase care abordează unele dintre cele mai mari probleme ale noastre: sănătate, schimbări climatice, energie curată, mobilitate, securitate, digital, materiale, etc. De asemenea, va sprijini parteneriate cu statele membre, industria și alte părți interesate pentru a lucra în comun la cercetare și inovare. Acesta include acțiuni ale Centrului Comun de Cercetare care sprijină elaborarea politicilor cu dovezi științifice independente și sprijin tehnic.
Pilonul „Europa inovatoare” urmărește să facă din Europa un lider în ceea ce privește inovarea care creează piață și creșterea IMM-urilor prin intermediul Consiliului European pentru Inovare. Acesta va contribui la dezvoltarea peisajului european general al inovației. Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) va continua să încurajeze integrarea afacerilor, cercetării, învățământului superior și antreprenoriatului.
O a patra componentă privind extinderea participării și consolidarea spațiului european de cercetare stă la baza întregului Orizont Europa. Acesta va sprijini statele membre ale UE în eforturile lor de a-și debloca potențialul național de cercetare și inovare și va ajuta în special statele membre cu performanțe scăzute în cercetare și inovare să își sporească participarea la Orizont Europa.

Rata de cofinanțare

Pot fi rambursate până la 100 % din costurile eligibile totale ale unei acțiuni în cadrul programului, cu excepția:

 • acțiunilor de inovare, în cazul cărora pot fi rambursate până la 70 % din costurile eligibile totale, cu excepția entităților juridice non-profit, în cazul cărora pot fi rambursate până la 100 % din costurile eligibile totale;
 • acțiunilor de cofinanțare a programului, în cazul cărora cel puțin 30 % din costurile eligibile totale și, în cazuri specifice și justificate în mod corespunzător, până la 70 % din costurile eligibile totale pot fi rambursate.

Rezultatele programului

 • să sprijine excelența științifică și tehnologică a UE și să consolideze Spațiul european de cercetare;
 • să implementeze politicile UE în timp ce abordează provocările globale [de ex. schimbările climatice, tranziția digitală și Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD)];
 • să stimuleze capacitatea de inovare, competitivitatea și locurile de muncă ale Europei.

Sinergii și complementarități cu alte programe

1. Sinergiile cu Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și cu Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) din cadrul politicii agricole comune (PAC) asigură faptul că:

(a) necesitățile în materie de C&I din sectorul agricol și în zonele rurale din Uniune sunt identificate, de exemplu, în cadrul parteneriatului european pentru inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii”, și sunt luate în considerare atât în planificarea strategică a programului, cât și în programele de lucru;

(b) PAC utilizează în mod optim rezultatele C&I și promovează utilizarea, punerea în aplicare și implementarea unor soluții inovatoare, inclusiv a celor care derivă din proiecte finanțate prin programele-cadru pentru C&I, din parteneriatul european pentru inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii” și din comunitățile de cunoaștere și inovare relevante ale EIT;

(c) FEADR sprijină utilizarea și diseminarea de cunoștințe și soluții care decurg din rezultatele programului care duc la sporirea dinamicii sectorului agricol și la noi oportunități de dezvoltare a zonelor rurale.

2.   Sinergiile cu Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA) asigură faptul că:

(a) programul și FEAMPA sunt strâns interconectate, întrucât necesitățile Uniunii în materie de C&I în domeniul politicii marine și al politicii maritime integrate sunt luate în considerare în planificarea strategică a programului;

(b) FEAMPA sprijină introducerea de noi tehnologii și de produse, procese și servicii inovatoare, în special cele care rezultă ca urmare a aplicării programului în domeniul politicii marine și al politicii maritime integrate; FEAMPA promovează, de asemenea, colectarea, prelucrarea și monitorizarea datelor de bază și diseminează rezultatele acțiunilor relevante sprijinite prin program, care, la rândul său, contribuie la punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului, a politicii maritime integrate a UE, a guvernanței internaționale a oceanelor și a angajamentelor internaționale.

3.   Sinergiile cu Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) asigură faptul că:

(a) cu scopul de a consolida SEC și de a contribui la ODD, mecanismele de finanțare alternativă și cumulativă din partea FEDR și a programului sprijină activitățile care furnizează o punte de legătură în special între strategiile de specializare inteligentă și excelența în C&I, inclusiv programele transregionale sau transnaționale comune și infrastructurile de cercetare paneuropene;

(b) FEDR se axează, printre altele, pe dezvoltarea și consolidarea ecosistemelor regionale și locale de C&I, pe rețele și pe transformarea industrială, incluzând sprijinul pentru consolidarea capacităților de C&I, utilizarea rezultatelor, introducerea de noi tehnologii și de soluții inovatoare și ecologice rezultate din programele-cadru pentru C&I prin intermediul FEDR.

4. Sinergiile cu Fondul social european Plus (FSE+) asigură faptul că:

(a) prin programe naționale sau regionale, FSE+ poate integra și extinde programe de învățământ inovatoare sprijinite de program, pentru a înzestra cetățenii cu aptitudinile și competențele necesare având în vedere evoluția cererii de pe piața muncii;

(b) mecanismele de finanțare alternativă și combinată din partea FSE+ pot fi utilizate pentru a sprijini activitățile programului care promovează dezvoltarea capitalului uman în C&I, cu scopul de a consolida SEC;

(c) FSE+ integrează tehnologii inovatoare și noi modele și soluții de afaceri, în special pe cele care rezultă din program, astfel încât să contribuie la crearea de sisteme de sănătate inovatoare, eficiente și durabile și să faciliteze accesul la asistență medicală mai bună și mai sigură pentru cetățenii europeni.

5.   Sinergiile cu Programul „UE pentru sănătate” asigură faptul că:

(a) necesitățile Uniunii în materie de C&I în domeniul sănătății sunt identificate și stabilite prin intermediul planificării strategice a programului;

(b) Programul „UE pentru sănătate” contribuie la asigurarea unei utilizări optime a rezultatelor cercetării, în special a celor obținute din program.

6.  Sinergiile cu Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) asigură faptul că:

(a) prin intermediul planificării strategice a programului sunt identificate și stabilite necesitățile în materie de C&I în domeniile transportului și energiei și în sectorul digital din cadrul Uniunii;

(b) MIE sprijină introducerea și implementarea pe scară largă a noilor tehnologii și soluții inovatoare în domeniile transportului, energiei și infrastructurilor fizice digitale, în special pe cele care rezultă din programele-cadru pentru C&I;

(c) schimbul de informații și de date între program și proiectele MIE este facilitat, de exemplu, prin evidențierea tehnologiilor din program aflate într-un stadiu avansat de pregătire pentru introducerea pe piață și care ar putea fi implementate prin MIE.

7.   Sinergiile cu Programul Europa digitală (DEP) asigură faptul că:

(a) în timp ce mai multe domenii tematice abordate de program și de DEP sunt convergente, tipul de acțiuni care urmează să fie sprijinite, rezultatele scontate și logica lor intervenție sunt diferite și complementare;

(b) prin intermediul planificării strategice a acestuia sunt identificate și stabilite necesitățile în materie de C&I legate de aspecte digitale; ele includ, de exemplu, C&I în domeniul tehnicii de calcul de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al securității cibernetice, al tehnologiei registrelor distribuite, al tehnologiei cuantice, prin combinarea tehnologiilor digitale cu alte tehnologii generice și inovații netehnologice; sprijin pentru extinderea întreprinderilor care introduc inovații revoluționare (multe dintre care combină tehnologiile digitale și cele fizice); precum și sprijin pentru infrastructurile digitale de cercetare;

(c) DEP se axează pe dezvoltarea capacităților și a infrastructurii digitale pe scară largă, de exemplu în domeniul tehnicii de calcul de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al securității cibernetice, al tehnologiei registrelor distribuite, al tehnologiei cuantice și al competențelor digitale avansate, în scopul utilizării și implementării pe scară largă, în toată Uniunea, a soluțiilor digitale inovatoare de mare importanță care există sau sunt testate în cadrul Uniunii, în domenii de interes general (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și învățământul) sau ca răspuns la disfuncționalități ale pieței (precum digitalizarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor); DEP este implementat în principal prin investiții strategice și coordonate cu statele membre – în special prin intermediul achizițiilor publice comune – în capacități digitale care urmează să fie partajate pe întreg teritoriul Uniunii, precum și în acțiunile la nivelul Uniunii care sprijină interoperabilitatea și standardizarea, ca parte a dezvoltării pieței unice digitale;

(d) capacitățile și infrastructurile DEP sunt puse la dispoziția comunității de C&I, inclusiv pentru activitățile finanțate prin intermediul programului, inclusiv pentru testare, experimentare și demonstrații în toate sectoarele și disciplinele;

(e) noile tehnologii digitale dezvoltate prin intermediul programului urmează să fie adoptate și implementate progresiv prin DEP;

(f) inițiativele programului care vizează dezvoltarea de programe de învățământ axate pe aptitudini și competențe, inclusiv cele asigurate în comunitățile de cunoaștere și inovare relevante ale EIT, sunt completate prin consolidarea capacităților cu sprijinul DEP în ceea ce privește competențele digitale avansate;

(g) există, pentru ambele programe, mecanisme solide de coordonare pentru programarea strategică, proceduri opționale și structuri de guvernanță.

8. Sinergiile cu Programul privind piața unică asigură faptul că:

(a) programul privind piața unică abordează disfuncționalitățile pieței care afectează IMM-urile și promovează spiritul antreprenorial și crearea și dezvoltarea întreprinderilor, existând o complementaritate între Programul privind piața unică și acțiunile atât ale EIT, cât și ale CEI pentru societățile inovatoare, precum și în domeniul serviciilor de sprijin pentru IMM-uri, în special în cazul în care piața nu oferă o finanțare viabilă;

(b) rețeaua întreprinderilor europene, pe lângă alte structuri existente de sprijin pentru IMM-uri (de exemplu punctele de contact naționale, agențiile pentru inovare, centrele de inovare digitală, centrele de competențe, incubatoarele), poate avea rolul de a furniza servicii de sprijin în cadrul programului, inclusiv al CEI.

9.   Sinergiile cu Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) asigură faptul că:

(a) necesitățile în materie de C&I în vederea soluționării provocărilor legate de mediu, climă și energie în Uniune sunt identificate și stabilite prin intermediul planificării strategice a programului;

(b) LIFE continuă să acționeze ca un catalizator pentru punerea în aplicare a politicilor și a legislației relevante ale Uniunii în domeniul mediului, climei și energiei, inclusiv prin adoptarea și aplicarea rezultatelor C&I din cadrul programului și prin sprijinirea implementării acestora la nivel național, interregional și regional în cazul în care aceasta poate contribui la abordarea schimbărilor climatice, a mediului sau a problemelor de tranziție energetică curată. În special, LIFE continuă să stimuleze sinergiile cu programul, prin acordarea unui bonus în timpul evaluării pentru propunerile care prevăd utilizarea rezultatelor din cadrul programului;

(c) proiectele de acțiuni standard din cadrul LIFE sprijină dezvoltarea, testarea sau demonstrarea unor tehnologii sau metodologii adecvate pentru punerea în aplicare a politicii Uniunii privind mediul și clima, care pot fi ulterior implementate la scară largă, finanțate din alte surse, inclusiv prin intermediul programului. Atât EIT, cât și CEI pot oferi sprijin pentru extinderea și comercializarea de noi idei revoluționare care pot rezulta din implementarea proiectelor LIFE.

10.   Sinergiile cu Erasmus+ asigură faptul că:

(a) resursele combinate ale programului, inclusiv ale EIT, și ale Erasmus+ sunt utilizate pentru a sprijini activități dedicate consolidării, modernizării și transformării instituțiilor europene de învățământ superior. După caz, programul completează sprijinul acordat prin Erasmus+ pentru inițiativa privind universitățile europene, în dimensiunea sa de cercetare, ca parte din elaborarea unor noi strategii comune pe termen lung, integrate și durabile, în domeniile educației, C&I, bazate pe abordări transdisciplinare și transsectoriale care fac ca triunghiul cunoașterii să devină o realitate. Activitățile EIT ar putea completa strategiile care urmează să fie puse în aplicare prin inițiativa privind universitățile europene;

(b) programul și Erasmus+ încurajează integrarea educației și a cercetării prin sprijinirea instituțiilor de învățământ superior să conceapă și să stabilească strategii și rețele comune de educație, C&I, prin informarea instituțiilor de învățământ, a cadrelor didactice și a formatorilor cu privire la cele mai noi descoperiri și practici de cercetare și oferirea de experiență de cercetare activă tuturor studenților, personalului din învățământul superior și în special cercetătorilor, precum și prin sprijinirea altor activități care permit integrarea învățământului superior și a C&I.

11.   Sinergiile cu Programul spațial al Uniunii asigură faptul că:

(a) necesitățile în materie de C&I ale Programului spațial al Uniunii și cele ale sectorului spațial din amonte și din aval din cadrul Uniunii sunt identificate și stabilite în cadrul planificării strategice a programului; acțiunile în domeniul cercetării spațiale implementate prin program sunt puse în aplicare, în ceea ce privește procedurile de achiziții și eligibilitatea entităților juridice, în conformitate cu Programul spațial al Uniunii, după caz;

(b) datele și serviciile spațiale puse la dispoziție drept bun public de către Programul spațial al Uniunii sunt utilizate pentru a dezvolta soluții revoluționare prin intermediul C&I, inclusiv prin program, în special în ceea ce privește alimentația durabilă și resursele naturale, monitorizarea climatică, mediul atmosferic, terestru, costier și marin, orașele inteligente, mobilitatea conectată și automatizată, securitatea și gestionarea dezastrelor;

(c) serviciile de acces la datele și informațiile Copernicus contribuie la EOSC și facilitează astfel accesul cercetătorilor, al oamenilor de știință și al inovatorilor la datele Programului Copernicus; infrastructurile de cercetare, în special rețelele de observare in situ, constituie elementele esențiale pentru infrastructura de observare in situ care permite furnizarea serviciilor Copernicus și, la rândul lor, beneficiază de informațiile produse de serviciile Copernicus.

12. Sinergiile cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) și cu Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) asigură faptul că:

(a) necesitățile în materie de C&I din domeniile aferente IVCDCI și IPA III sunt identificate prin intermediul planificării strategice a programului, în conformitate cu ODD;

(b) activitățile de C&I ale programului desfășurate cu participarea unor țări terțe, precum și acțiunile dedicate de cooperare internațională urmăresc alinierea și coerența cu acțiuni paralele de penetrare pe piață și de consolidare a capacităților desfășurate în cadrul IVCDCI și IPA III, pe baza definirii în comun a necesităților și a domeniilor de intervenție.

13. Sinergiile cu Fondul pentru securitate internă și cu Instrumentul pentru gestionarea frontierelor, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, asigură faptul că:

(a) necesitățile în materie de C&I în domeniul securității și al gestionării integrate a frontierelor sunt identificate și stabilite prin intermediul planificării strategice a programului;

(b) Fondul pentru securitate internă și Fondul pentru gestionarea integrată a frontierelor sprijină implementarea de noi tehnologii și soluții inovatoare, în special a celor care decurg din programele-cadru pentru C&I în domeniul cercetării în materie de securitate.

14.   Sinergiile cu Programul InvestEU asigură faptul că:

(a) programul oferă finanțare mixtă în cadrul Orizont Europa și finanțare mixtă în cadrul CEI pentru inovatorii a căror activitate se caracterizează printr-un nivel ridicat de risc, pentru care piața nu oferă o finanțare suficientă și viabilă; în același timp, programul sprijină furnizarea efectivă și gestionarea părții private a finanțării mixte prin intermediul fondurilor și al intermediarilor sprijiniți de Programul InvestEU și din alte surse;

(b) instrumentele financiare pentru C&I și pentru IMM-uri sunt grupate sub tutela Programului InvestEU, în special printr-o componentă de C&I tematică dedicată, precum și prin intermediul produselor implementate în cadrul componentei pentru IMM-uri, contribuind astfel la realizarea obiectivelor ambelor programe și stabilind legături complementare puternice între cele două programe;

(c) programul oferă un sprijin adecvat pentru reorientarea către Programul InvestEU a proiectelor bancabile care nu sunt eligibile pentru finanțare din partea CEI, acolo unde este cazul.

15.   Sinergiile cu Fondul pentru inovare în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii („Fondul pentru inovare”) asigură faptul că:

(a) Fondul pentru inovare vizează în mod specific inovarea în tehnologii și procese cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv captarea și utilizarea carbonului în condiții de siguranță pentru mediu, care să contribuie în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice, precum și produse care să le înlocuiască pe cele cu emisii ridicate de dioxid de carbon, contribuie la stimularea elaborării și exploatării proiectelor care au ca scop captarea în condiții de siguranță pentru mediu și stocarea geologică a CO2, precum și a unor tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile și al stocării energiei, și facilitează și stimulează produsele mai „verzi”;

(b) programul finanțează dezvoltarea și demonstrarea de tehnologii, inclusiv de soluții revoluționare, care pot îndeplini obiectivele Uniunii privind neutralitatea climatică, energia și transformarea industrială, în special prin activitățile sale din cadrul pilonului II și al pilonului III;

(c) Fondul pentru inovare poate, sub rezerva îndeplinirii criteriilor sale de selecție și de atribuire, să sprijine faza de demonstrare a proiectelor eligibile care ar fi putut să primească sprijin din partea programului și se stabilesc legături complementare puternice între cele două programe.

16.   Sinergiile cu Mecanismul pentru o tranziție justă asigură faptul că:

(a) necesitățile în materie de C&I sunt identificate prin intermediul planificării strategice a programului pentru a sprijini tranziția justă și echitabilă către neutralitatea climatică;

(b) sunt promovate adoptarea și implementarea unor soluții inovatoare și ecologice, în special a celor care rezultă din program.

17.   Sinergiile cu Programul pentru cercetare și formare al Euratom asigură faptul că:

(a) programul și Programul pentru cercetare și formare al Euratom dezvoltă acțiuni cuprinzătoare în sprijinul educației și al formării profesionale (inclusiv MSCA), cu scopul de a menține și dezvolta competențe relevante în Europa;

(b) programul și Programul pentru cercetare și formare al Euratom dezvoltă acțiuni comune în domeniul cercetării axate pe aspectele transversale ale utilizării în condiții de siguranță și securitate a aplicațiilor neenergetice ale radiațiilor ionizante în sectoare precum medicina, industria, agricultura, spațiul, schimbările climatice, securitatea, pregătirea pentru situații de urgență și pe contribuția științei nucleare.

18.   Potențialele sinergii cu Fondul european de apărare sunt în avantajul cercetării în domeniul civil și al apărării, în scopul de a se evita dublarea inutilă a eforturilor, în conformitate cu articolul 5 și cu articolul 7 alineatul (1).

19.   Se încurajează sinergiile cu Programul „Europa creativă” prin identificarea, prin intermediul în planificării strategice a programului, a necesităților în materie de C&I în domeniul politicilor culturale și creative.

20.   Sinergiile cu Mecanismul de redresare și reziliență asigură faptul că:

(a) prin intermediul planificării strategice a programului sunt identificate necesitățile în materie de C&I pentru a sprijini îmbunătățirea rezilienței și a pregătirii pentru viitor a economiilor și societății din statele membre;

(b) sunt sprijinite adoptarea și implementarea unor soluții inovatoare, în special a celor care rezultă din program.

Legislatie

REGULAMENTUL (UE) 2021/695 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent