Skip to main content

Programul Fondul European de Apărare

Loading

Apeluri

Acțiuni de dezvoltare netematică de către IMM-uri

Program de finanţare

Programul Fondul European de Apărare

Status

Urmează

Tipul de acţiune

EDF Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

20 iunie 2024

Data limită

05 noiembrie 2024 17:00 CET

Componente electronice

Program de finanţare

Programul Fondul European de Apărare

Status

Urmează

Tipul de acţiune

EDF Research Actions

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

20 iunie 2024

Data limită

05 noiembrie 2024 17:00 CET

Acțiuni de cercetare netematică care vizează tehnologii disruptive pentru apărare

Program de finanţare

Programul Fondul European de Apărare

Status

Urmează

Tipul de acţiune

EDF Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

20 iunie 2024

Data limită

05 noiembrie 2024 17:00 CET

Tehnologii cuantice

Program de finanţare

Programul Fondul European de Apărare

Status

Urmează

Tipul de acţiune

EDF Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

20 iunie 2024

Data limită

05 noiembrie 2024 17:00 CET

Integrare multi-senzor pentru navigare autonomă robustă cu dronă – Participare la o provocare tehnologică

Program de finanţare

Programul Fondul European de Apărare

Status

Urmează

Tipul de acţiune

EDF Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

20 iunie 2024

Data limită

05 noiembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

7,953 mld. EUR, din care:

 • 2,651 mld. EUR pentru acțiuni de cercetare;
 • 5,302 mld. EUR pentru acțiuni de dezvoltare.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Fondul European de Apărare va fi pus în aplicare de către Comisie prin gestiune directă.

Prin derogare, în cazuri justificate, pot fi desfășurate acțiuni specifice prin gestiune indirectă de către organismele menționate în Regulamentul financiar. Aceasta nu include procedura de selecție și de atribuire menționată din prezentul regulament.

Obiectivul general al programului

• Sporirea competitivității, inovării, eficienței și autonomiei tehnologice a industriei de apărare a Uniunii, care va contribui la autonomia strategică a Uniunii;
• Extinderea cooperării transfrontaliere a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a întreprinderilor cu capitalizare medie (ICM-uri) din sectorul apărării pentru a realiza mai multe soluții inovatoare și pentru a stimula o piață internă deschisă;
• Modernizarea și interoperabilitatea produselor și tehnologiilor existente în domeniul apărării, sprijinirea investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare de echipamente și tehnologii de apărare, stimulând astfel eficacitatea costurilor, promovarea achizițiilor și întreținerea în comun de către statele membre a echipamentelor de apărare.

Obiective specifice

• sprijinirea cercetării colaborative care ar putea îmbunătăți semnificativ performanța capabilităților viitoare în întreaga Uniune, vizând maximizarea inovării și introducerea de noi produse și tehnologii din domeniul apărării, inclusiv de tehnologii disruptive în materie de apărare, precum și utilizarea cea mai eficientă a cheltuielilor pentru cercetarea în domeniul apărării în Uniune;
• sprijinirea dezvoltării colaborative a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării, contribuind astfel la o eficiență sporită a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii. Se vor realiza economii la scară largă, reducând riscul de suprapuneri inutile și stimulând astfel pătrunderea pe piață a produselor și tehnologiilor europene din domeniul apărării și reducând fragmentarea produselor și tehnologiilor din domeniul apărării în întreaga Uniune, conducând în cele din urmă la sporirea nivelului de standardizare a sistemelor de apărare și la o mai mare interoperabilitate între capabilitățile statelor membre.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • acțiunile legate de cercetare și dezvoltare de produse sau tehnologie în domeniul apărării;
 • studii comune în materie de capabilități de apărare, precum și acțiuni care vizează sprijinirea elaborării unei definiții comune a specificațiilor tehnice sau a standardelor;
 • activități prin care se urmărește crearea, consolidarea și îmbunătățirea de noi cunoștințe și tehnologii de apărare care pot avea efecte semnificative în domeniul apărării;
 • activități vizând creșterea rezilienței, inclusiv producția securizată și schimbul de date, tehnologiile critice pentru apărare, consolidarea securității aprovizionării, exploatarea eficace a rezultatelor pentru produse din domeniul apărării;
 • studii, cum ar fi studiile de fezabilitate, pentru a analiza posibilitatea unei tehnologii noi sau îmbunătățite, produse, procese, servicii, soluții sau statistici privind industria de apărare și proiectele pilot pentru colectarea de date;
 • proiectarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării, precum și definiția specificațiilor tehnice pe care s-a bazat proiectarea, care pot include teste parțiale pentru reducerea riscurilor într-un mediu industrial;
 • elaborarea unui model de produs de apărare, a unei componente corporale sau necorporale, sau a unei tehnologii care poate demonstra performanța elementului într-un mediu operațional (prototip de sistem);
 • testarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii din domeniul apărării;
 • certificarea unui produs, a unor componente sau a unei tehnologii din domeniul apărării;
 • dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care măresc eficiența pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării;
 • activități de diseminare, manifestări pentru stabilirea de contacte și desfășurarea unor activități de sensibilizare.

Rata de cofinanțare

20% – 100%

Rezultatele programului

• Fondul European de Aparare va stimula o mai mare interoperabilitate între capacitățile statelor membre, prin contribuția la o eficiență sporită a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, reducând fragmentarea produselor din domeniul apărării și tehnologii în întreaga Uniune;
• Obținerea autonomiei strategice a Uniunii prin creșterea competitivității, inovării și eficienței industriei de apărare a Uniunii, prin sprijinirea cooperării transfrontaliere dintre statele membre precum și a cooperării dintre întreprinderi, centre de cercetare, administrații naționale, organizații internaționale și universități din întreaga Uniune, atât în faza de cercetare cât și în faza de dezvoltare a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării, prin reducerea riscurilor inerente fazei de dezvoltare a proiectelor de cooperare;
• Stabilirea unei baze industriale și tehnologice solide, competitive și inovatoare în sectorul apărării, aliniate la inițiativele Uniunii în direcția unei mai bune integrări a pieței europene a apărării și, în special, a celor două directive privind achizițiile publice, privind transferul în interiorul UE, în sectorul apărării;
• Realizarea mai multor soluții inovatoare și o piață internă deschisă;
• O mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în domeniul apărării, acoperind decalajul dintre cercetare și dezvoltare, luând în considerare particularitățile sectorului;
• Fondul contribuie la realizarea țintei globale climatice.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Fondul European de Apărare completează finanțările naționale care sunt deja utilizate în acest scop și acționează drept un stimulent pentru ca statele membre să coopereze și să investească mai mult în apărare. Fondul sprijină cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

Obiectivele de politică ale acestui fond vor fi realizate, prin instrumentele financiare și garanția bugetară ale Fondului InvestEU.

Comisia va lua în considerare alte activități finanțate în cadrul programului specific Orizont Europa pentru a evita dublarea inutilă și pentru a asigura sinergii între cercetarea civilă și cea din domeniul apărării.

Securitatea și apărarea cibernetică reprezintă provocări din ce în ce mai importante, iar Comisia a recunoscut necesitatea de a stabili sinergii între acțiunile de apărare cibernetică în domeniul de aplicare al fondului și inițiative ale Uniunii în domeniul securității cibernetice. În special, centrul european de competențe și de cercetare în materie de securitate cibernetică urmărește realizarea de sinergii între dimensiunile civile și cele de apărare ale securității cibernetice.

O acțiune care a beneficiat de o contribuție de la un alt program al Uniunii poate primi o contribuție și din partea Fondului, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui  program/fond al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază de proporționalitate.

Proiectele din domeniu pot beneficia de sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european sau Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Proiectele care trebuie finanțate din Fondul european de apărare ar putea beneficia de pe urma rezultatelor dublei utilizări civile în proiectele de cercetare finanțate în cadrul programului Orizont Europa, în domeniile transportului aerian și maritim.

Se așteaptă un efect reciproc în situațiile în care proiectele finanțate în cadrul programului Orizont Europa pot beneficia de pe urma rezultatelor proiectelor sprijinite prin Fondul european de apărare: aceasta reflectă experiența SUA de la Agenția de proiecte de apărare de cercetare avansată (DARPA), ceea ce arată că rezultatele proiectelor de apărare sunt benefice pentru sectorul civil. Fondul european de apărare poate avea, printre altele, un impact asupra transporturilor, a comunicațiilor și al domeniului energetic.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/697 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0697&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent