Skip to main content

Obiectivul specific nr. 5: Implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea

Programul Europa Digitală

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

 • 1073 milioane EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Obiective specifice

 • acordarea de sprijin pentru sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, vămile, transporturile, mobilitatea, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, inclusiv întreprinderile relevante stabilite pe teritoriul Uniunii, pentru ca acestea să poată implementa și accesa în mod eficace tehnologiile digitale de ultimă generație, cum ar fi HPC, IA și securitatea cibernetică;
 • implementarea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de servicii digitale interoperabile transeuropene de ultimă generație în întreaga Uniune, inclusiv a serviciilor conexe, în complementaritate cu acțiunile întreprinse la nivel național și regional;
 • sprijinirea integrării și utilizării, în sectorul public și în domeniile de interes public, a infrastructurilor de servicii digitale transeuropene și a standardelor digitale europene asupra cărora s-a convenit, pentru a facilita implementarea eficientă din punctul de vedere al costurilor și interoperabilitatea;
 • facilitarea elaborării, actualizării și utilizării de soluții și cadre de către administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni, inclusiv de soluții cu sursă deschisă, și reutilizarea soluțiilor și a cadrelor de interoperabilitate;
 • punerea la dispoziția sectorului public și a industriei din Uniune, în special a IMM-urilor, a unui acces simplu la procesele de testare și experimentare a tehnologiilor digitale și intensificarea utilizării acestora, inclusiv la nivel transfrontalier;
 • sprijinirea adoptării de către sectorul public și industria Uniunii, în special de către IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a HPC, a IA, a securității cibernetice, a altor tehnologii de vârf și ale viitorului, precum tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu tehnologia blockchain);
 • sprijinirea conceperii, testării, aplicării, adoptării, implementării și întreținerii unor soluții digitale interoperabile, inclusiv soluții de guvernare digitală, pentru serviciile publice la nivelul Uniunii care sunt furnizate prin intermediul unei platforme de soluții reutilizabile bazate pe date destinate să încurajeze inovarea și să stabilească cadre comune pentru ca serviciile de administrație publică să își poată pune întregul potențial în slujba cetățenilor și a întreprinderilor;
 • asigurarea capacității permanente la nivelul Uniunii pentru a fi în fruntea dezvoltării digitale și, în plus, a observa, a analiza și a se adapta la tendințele digitale care evoluează rapid și partajarea și integrarea bunelor practici;
 • sprijinirea cooperării în vederea realizării unui ecosistem european de infrastructuri digitale și de partajare de date fiabile, utilizând, printre altele, servicii și aplicații bazate pe tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu tehnologia blockchain), inclusiv sprijinirea promovării interoperabilității și a standardizării și a implementării de aplicații transfrontaliere în Uniune bazate pe securitate și protecția vieții private din momentul conceperii, respectând totodată legislația privind protecția consumatorilor și a datelor;
 • crearea și consolidarea centrelor europene de inovare digitală și a rețelei acestora.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile inițiale și, acolo unde este cazul, acțiunile subsecvente din cadrul acestui obiectiv legate de transformarea digitală a zonelor de interes public includ:

Modernizarea administrațiilor publice

– Sprijinirea statelor membre în punerea în aplicare a principiilor Declarației de la Tallinn privind e-guvernarea în toate domeniile de politică, prin elaborarea, dacă este cazul, a registrelor necesare și prin interconectarea acestora în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

– Sprijinirea acțiunilor de proiectare, testare, implementare, întreținere, evoluție și promovare a unui ecosistem coerent de infrastructură pentru servicii digitale transfrontaliere și contribuirea la găsirea unor soluții și a unor cadre comune cap la cap optime, securizate, multilingve, interoperabile la nivel transfrontalier și transsectorial în administrațiile publice; de asemenea, trebuie integrate metodologii pentru evaluarea impactului și a beneficiilor.

– Sprijinirea acțiunilor de evaluare, actualizare și promovare a specificațiilor și standardelor comune existente și elaborarea, instituirea și promovarea unor noi specificații comune și specificații și standarde deschise, prin intermediul platformelor de standardizare ale Uniunii și în colaborare cu organizațiile de standardizare europene sau internaționale, după caz.

– Cooperarea în vederea creării unui ecosistem european pentru infrastructuri de încredere, eventual prin utilizarea serviciilor și aplicațiilor bazate pe tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu tehnologia blockchain), precum și prin acordarea de sprijin pentru interoperabilitate și standardizare și pentru stimularea implementării la nivel transfrontalier a aplicațiilor Uniunii.

Sănătate

– Asigurarea faptului că cetățenii dețin controlul asupra datelor lor cu caracter personal și își pot accesa, distribui, utiliza și gestiona la nivel transfrontalier datele cu caracter personal privind sănătatea, în siguranță și într-un mod care garantează protejarea vieții lor private, indiferent de locul în care se află cetățenii sau în care se găsesc datele, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor. Finalizarea infrastructurii de servicii digitale în domeniul e-sănătății și extinderea acesteia prin introducerea unor noi servicii digitale, legate de prevenirea bolilor, sănătate și îngrijiri medicale și sprijinirea implementării unor astfel de servicii, valorificând sprijinul larg din partea activităților Uniunii și a statelor membre, în special în cadrul rețelei de e-sănătate în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

– Furnizarea unor date de calitate superioară pentru cercetare, prevenirea bolilor și asistența medicală personalizată; asigurarea faptului că cercetătorii europeni în domeniul sănătății și medicii specialiști au acces la resursele necesare (spații comune de date, inclusiv calcul și stocare de date, expertiză și capacități analitice) pentru a realiza progrese atât în cazul bolilor grave, cât și în cazul celor rare. Obiectivul vizat este de a asigura o cohortă alcătuită dintr-o populație de cel puțin 10 milioane de cetățeni.

– Furnizarea unor instrumente digitale pentru autonomizarea cetățenilor și pentru asistența personalizată, prin sprijinirea schimbului celor mai bune practici inovatoare în domeniul sănătății digitale, prin consolidarea capacităților și asistență tehnică, în special pentru securitatea cibernetică, IA și HPC.

Sistemul judiciar

– Asigurarea desfășurării comunicațiilor electronice transfrontaliere în siguranță și fără întreruperi în interiorul sistemului judiciar și între sistemul judiciar și alte organisme competente în domeniul justiției civile și penale. Îmbunătățirea accesului la justiție și la informații și proceduri juridice pentru cetățeni, întreprinderi, practicienii în domeniul dreptului și membrii sistemului judiciar, prin furnizarea unor interconexiuni având interoperabilitate semantică cu baze de date și registre, precum și prin facilitarea soluționării extrajudiciare online a litigiilor. Promovarea dezvoltării și a implementării tehnologiilor inovatoare pentru instanțe și pentru profesia juridică, care se bazează, printre altele pe soluții care au la bază IA și care sunt în măsură să modernizeze și să accelereze procedurile (de exemplu aplicații de „tehnologie juridică”).

Transport, mobilitate, energie și mediu

– Implementarea unor soluții și infrastructuri descentralizate necesare pentru aplicațiile digitale la scară largă, cum ar fi vehiculele automatizate conectate, vehiculele aeriene fără pilot, conceptele de mobilitate inteligentă, orașele inteligente, zonele rurale sau regiunile ultraperiferice inteligente, pentru a sprijini politicile în domeniile transportului, energiei și mediului și în coordonare cu acțiunile pentru digitalizarea sectoarelor transportului și energiei în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei.

Educație, cultură și media

– Oferirea creatorilor, industriei creative și sectorului cultural din Europa acces la cele mai recente tehnologii digitale, de la IA până la tehnica de calcul avansată. Valorificarea patrimoniului cultural european, inclusiv Europeana, pentru sprijinirea educației și a cercetării și pentru promovarea diversității culturale, a coeziunii sociale și a societății europene. Sprijinirea integrării tehnologiilor digitale în educație, precum și în instituțiile culturale cu finanțare publică și privată.

Alte acțiuni de sprijinire a pieței unice digitale

– Acțiuni de sprijin precum stimularea alfabetizării digitale și mediatice și creșterea gradului de conștientizare în rândul minorilor, părinților și cadrelor didactice în ceea ce privește riscurile cu care se pot confrunta minorii în mediul online și modalitățile de a-i proteja, precum și combaterea hărțuirii cibernetice și a difuzării online a unor materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor prin sprijinirea unei rețele paneuropene de centre pentru un internet mai sigur. Promovarea de măsuri care vizează detectarea și combaterea dezinformării propagate intenționat, sporind astfel reziliența globală a Uniunii; sprijinirea unui observator al Uniunii pentru economia bazată pe platforme digitale, precum și a studiilor și a activităților de informare.

Acțiunile menționate la punctele 1-6 pot fi sprijinite parțial de centrele europene de inovare digitală, folosindu-se aceleași capacități dezvoltate pentru a asista industria în procesul de transformare digitală.

Acțiunile inițiale și, acolo unde este cazul, acțiunile subsecvente din cadrul acestui obiectiv, legate de transformarea digitală a industriei, includ: contribuirea la dezvoltarea rețelei de centre europene de inovare digitală pentru a asigura accesul tuturor întreprinderilor din Uniune, în special al IMM-urilor din orice regiune, la capacitățile digitale. O astfel de contribuție include:

 • Accesul la spații europene comune de date, la platformele de IA și la echipamentele europene de HPC pentru analiza datelor, precum și la aplicații cu o putere de calcul informatic importantă;
 • Accesul la instalații de testare a IA la scară largă și la instrumente avansate de securitate cibernetică;
 • Accesul la competențele digitale avansate.

Rata de cofinanțare

 • Granturi care pot acoperi până la 100 % din costurile eligibile.
 • Finanțare cumulativă și alternativă.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Orizont Europa: programul va investi în implementarea la nivel național, regional și local, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în cazuri de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor). Capacitățile și infrastructurile incluse în program sunt puse la dispoziția comunității de cercetare și inovare, inclusiv pentru activitățile finanțate prin intermediul Orizont Europa, precum testarea, experimentarea și prezentarea în scop demonstrativ în toate sectoarele și disciplinele.

Erasmus+: programul, în cooperare cu sectoarele relevante, sprijină dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale avansate necesare pentru implementarea tehnologiilor de vârf, precum IA sau HPC.

InvestEU: accesul întreprinderilor la instrumentele financiare este facilitat de sprijinul oferit de centrele europene de inovare digitală.

POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: digitalizarea în educație, formare în vederea dezvoltării competențelor digitale.

Europa Creativă: componenta MEDIA a programului Europa creativă sprijină inițiative care pot avea un impact real asupra sectoarelor cultural și creativ din întreaga Europă, ajutându-le să se adapteze la transformarea digitală.

Granturile SEE și Norvegiene: cercetare în domeniul tehnologiei comunicațiilor și informației.

PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul II. Transformarea Digitală

Mecanismul pentru interconectarea Europei: programul se axează pe consolidarea capacităților și a infrastructurii digitale la scară largă pentru tehnica de HPC, IA, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate, care vizează integrarea și implementarea la scară largă, la nivelul întregii Europe, a soluțiilor digitale inovatoare critice, existente sau testate, într-un cadru al Uniunii în domenii de interes public sau în cazuri de disfuncționalitate a pieței. Capacitățile și infrastructurile care fac obiectul programului urmează să fie puse la dispoziție în scopul implementării unor noi tehnologii și soluții inovatoare în domeniul mobilității și al transportului. Mecanismul pentru interconectarea Europei urmează să sprijine dezvoltarea și implementarea unor noi tehnologii și soluții inovatoare în domeniul mobilității și al transportului.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/694 din 29 aprilie 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0694

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent