Skip to main content

Transsectorială

Programul Europa Creativă

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

 • maxim 220 milioane EURO

Instituția finanțatoare

Obiectivul general al programului

Componenta Transsectorială acoperă acțiuni transversale vizând toate sectoarele culturale și creative.

Obiective specifice

 • Sprijinirea cooperării politice transnaționale transsectoriale, inclusiv a cooperării privind promovarea rolului culturii în incluziunea socială și a cooperării privind libertatea artistică, promovarea vizibilității programului și susținerea transferabilității rezultatelor programului.
 • Încurajarea unor abordări inovatoare pentru crearea, distribuția și promovarea conținuturilor, precum și pentru accesul la acestea, în toate sectoarele culturale și creative și alte sectoare, inclusiv ținând cont de tranziția digitală, vizând atât dimensiunea orientată, cât și cea neorientată către piață.
 • Promovarea activităților trans-sectoriale care au ca scop adaptarea la schimbările structurale și tehnologice cu care se confruntă mass-media, inclusiv consolidarea caracterului liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, precum și a jurnalismului de calitate și a educației în domeniul mass-mediei, inclusiv în mediul digital.
 • Sprijinirea înființării de birouri ale programului în țările participante și a activităților birourilor programului, precum și stimularea cooperării transfrontaliere și a schimbului de bune practici în sectoarele culturale și creative.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cooperare și informare privind politica:

 • Elaborarea politicii, schimbul transnațional de experiență și de know-how, activitățile de învățare inter pares și relaționarea intersectorială între organizațiile culturale și creative și factorii de decizie politică.
 • Activități analitice intersectoriale.
 • Acțiuni de sprijin care vizează promovarea cooperării politice transfrontaliere și elaborarea de politici privind incluziunea socială prin intermediul culturii.
 • O mai bună cunoaștere a programului și a subiectelor pe care acesta le acoperă, încurajarea sensibilizării cetățenilor, precum și contribuția la transferabilitatea rezultatelor dincolo de nivelul statelor membre.

Laboratorul pentru inovare creativă:

 • Încurajarea de noi forme de creație la intersecția între diferite sectoare culturale și creative, de exemplu prin utilizarea de tehnologii inovatoare.
 • Promovarea abordărilor și a instrumentelor trans-sectoriale inovatoare pentru a facilita distribuția, promovarea și monetizarea culturii și creativității, inclusiv a patrimoniului cultural, precum și accesul la acestea.

Birourile programului:

 • Promovarea programului la nivel național și furnizarea de informații cu privire la diferitele tipuri de sprijin financiar disponibile în cadrul politicii Uniunii.
 • Stimularea cooperării transfrontaliere între profesioniști, instituții, platforme și rețele din cadrul sectoarelor și domeniilor de politică acoperite de program, precum și între acestea.
 • Sprijinirea Comisiei în privința asigurării comunicării și difuzării adecvate către cetățeni a rezultatelor programului.

Activități transversale care sprijină sectorul mijloacelor de informare în masă:

 • Abordarea schimbărilor structurale cu care se confruntă sectorul media prin promovarea și monitorizarea unui cadru mediatic pluralist și divers.
 • Sprijinirea unor standarde înalte de producție pentru mijloacele de informare în masă prin încurajarea cooperării, a jurnalismului de colaborare transfrontalieră, precum și a conținutului de calitate.
 • Promovarea alfabetizării mediatice pentru a permite cetățenilor să dezvolte o înțelegere critică a mijloacelor de informare în masă.

Rata de cofinanțare

 • Finanțare cumulativă și alternativă

Rezultatele programului

 • Economiile de scară și masa critică care pot fi stimulate prin sprijinul UE, creând un efect de pârghie asupra fondurilor suplimentare.
 • Buna reputație a programului în rândurile beneficiarilor acestuia sporește interesul potențial al partenerilor și al intermediarilor financiari, precum și încrederea lor în proiectele sprijinite, facilitând accesul la alte finanțări.
 • Crearea de rețele europene și de parteneriate transfrontaliere, care constituie elementele structurante cele mai importante și mai durabile ale programului „Europa creativă”, sprijinind capacitatea globală a operatorilor.
 • Rețelele transnaționale cresc, de asemenea, capacitatea operatorilor din sectoarele culturale și creative în ansamblu și în special a celor care lucrează în domenii de nișă și în statele membre unde aceste capacități sunt mai puțin dezvoltate.
 • Mobilitatea transfrontalieră orientată spre rezultate pentru operatorii din sectoarele culturale și creative conduce la dezvoltarea competențelor și la creșterea capacității sectoarelor respective.
 • Atenuarea riscurilor pentru organizațiile culturale și creative, fapt care le permite acestora să se implice în proiecte cu o dimensiune europeană, contribuind, astfel, la puterea lor economică generală.
 • În timp ce schemele de sprijinire a cinematografiei la nivel național se axează în principal pe producția de opere, sprijinul UE intervine în primul rând asupra acțiunilor din amonte (formare, dezvoltare) și din aval (distribuție, promovare, prezentare), astfel încât să garanteze faptul că operele europene circulă mai bine dincolo de frontiere. Se promovează, astfel, libera circulație a serviciilor media audiovizuale consolidate prin Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Erasmus+:  cooperarea între instituții și organizații active în domeniul educației, formării și tineretului, sprijinite prin programul Erasmus+, va contribui la maximizarea potențialului de inovare, creativitate și spirit antreprenorial în toate sectoarele culturale și creative, inclusiv cel audiovizual.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: promovarea identității și valorilor europene.
 • Program privind Piața Unică: responsabilizarea cetățenilor și încurajarea talentelor creative în respectivele sectoare.
 • Digital Europe: transformarea digitală a sectoarelor culturale și creative, transformarea digitală a mijloacelor de informare europene.
 • Horizon Europe: susținerea progreselor cercetării europene în sectoarele culturale și creative.
 • POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: digitalizarea în cultură.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii – Componenta III.7 România Creativă (industrii creative).

Legislatie

REGULAMENTUL (UE) 2021/818 din 20 mai 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0818&qid=1622620113660

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent