Skip to main content

Programul Europa Creativă

Loading

Apeluri

Dezvoltarea mini-ardeziei europene

Program de finanţare

Programul Europa Creativă

Status

Activ

Tipul de acţiune

CREA Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

04 aprilie 2024

Data limită

10 septembrie 2024 17:00 CET

co-dezvoltare europeană

Program de finanţare

Programul Europa Creativă

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

CREA Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

07 decembrie 2023

Data limită

06 martie 2024 17:00 CET

Rețele de cinematografe europene

Program de finanţare

Programul Europa Creativă

Status

Activ

Tipul de acţiune

CREA Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

04 aprilie 2024

Data limită

16 iulie 2024 17:00 CET

Rețele europene de organizații culturale și creative

Program de finanţare

Programul Europa Creativă

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

CREA Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 noiembrie 2023

Data limită

07 martie 2024 17:00 CET

Platforme europene pentru promovarea artiștilor emergenti

Program de finanţare

Programul Europa Creativă

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

CREA Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

26 octombrie 2023

Data limită

31 ianuarie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • 2,44 mld EUR

Instituția finanțatoare

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

 • Protejarea, dezvoltarea și promovarea diversității și a patrimoniului cultural și lingvistic european.
 • Creșterea competitivității și a potențialului economic al sectoarelor culturale și creative europene, în special în ce privește sectorul audiovizual.

Obiective specifice

 • Intensificarea cooperării artistice și culturale la nivel european în vederea sprijinirii creării de opere europene și a consolidării dimensiunii economice, sociale și externe a sectoarelor culturale și creative europene, precum și a inovării și mobilității în cadrul acestora.
 • Promovarea competitivității, a scalabilității, a cooperării, a inovării și a durabilității, inclusiv prin mobilitate, în sectorul audiovizual european.
 • Promovarea cooperării în materie de politici și a acțiunilor inovatoare care sprijină toate componentele programului, precum și promovarea unui peisaj mediatic diversificat, independent și pluralist și a educației în domeniul mass- mediei, încurajând astfel libertatea de exprimare artistică, dialogul intercultural și incluziunea socială.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Componenta „Cultură”

 • Proiecte de cooperare.
 • Rețele europene de organizații culturale și creative din diferite țări.
 • Platforme culturale și creative paneuropene.
 • Mobilitatea artiștilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative.
 • Sprijin pentru a permite organizațiilor culturale și creative să opereze la nivel internațional.
 • Cooperarea, elaborarea politicii în domeniul culturii și punerea în aplicare a acesteia, inclusiv prin furnizarea de date și prin schimbul de bune practici sau proiecte pilot.
 • Sprijin pentru sectorul muzicii: promovarea diversității, creativității și inovației în domeniul muzicii.
 • Sprijin pentru industria de carte și pentru sectorul editorial: acțiuni specifice de promovare a diversității, creativității și inovării, în special traducerea și promovarea literaturii europene la nivel transfrontalier.
 • Sprijin pentru sectorul arhitecturii și pentru sectorul patrimoniului cultural.
 • Acțiuni specifice în favoarea dezvoltării aspectelor creative ale sectorului modei și designului, precum și a turismului cultural și a promovării și reprezentării acestora în afara Uniunii Europene.
 • Zilele europene ale patrimoniului.

Componenta „Media

 • Elaborarea de opere audiovizuale.
 • Producția de conținut TV inovator și de scenarii narative în serie.
 • Instrumentele de publicitate și de marketing, inclusiv cele online și prin utilizarea analizei datelor, pentru a crește importanța, vizibilitatea, accesul transfrontalier și cotele de audiență ale operelor europene.
 • Sprijin pentru vânzările și circulația internațională a operelor europene non-naționale pe toate platformele, inclusiv prin coordonarea strategiilor de distribuție care acoperă mai multe țări.
 • Sprijinirea schimburilor între întreprinderi și a activităților de relaționare între acestea pentru facilitarea coproducțiilor europene și internaționale.
 • Promovarea operelor europene în cadrul evenimentelor și târgurilor din sector, organizate în Europa și în afara acesteia.
 • Inițiativele de promovare a lărgirii publicului și a educației cinematografice, vizând în special publicul tânăr.
 • Activitățile de formare și de mentorat menite a spori capacitatea operatorilor din domeniul audiovizual de a se adapta la noile evoluții ale pieței și la noile tehnologii digitale.
 • Rețeaua europeană (rețelele europene) de festivaluri care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale.
 • Dialogul privind politica de sprijin, acțiunile de politică inovatoare și schimbul de bune practici, inclusiv prin activități analitice și prin furnizarea de date fiabile.

Componenta „Trans-Sectorială”

 • Elaborarea politicii, schimbul transnațional de experiență și de know-how, activitățile de învățare inter pares și relaționarea intersectorială între organizațiile culturale și creative și factorii de decizie politică.
 • Activități analitice intersectoriale.
 • Acțiuni de sprijin care vizează promovarea cooperării politice transfrontaliere și elaborarea de politici privind incluziunea socială prin intermediul culturii.
 • Încurajarea de noi forme de creație la intersecția între diferite sectoare culturale și creative, de exemplu prin utilizarea de tehnologii inovatoare.
 • Promovarea abordărilor și a instrumentelor trans-sectoriale inovatoare pentru a facilita distribuția, promovarea și monetizarea culturii și creativității, inclusiv a patrimoniului cultural, precum și accesul la acestea.
 • Promovarea programului la nivel național.
 • Stimularea cooperării transfrontaliere.
 • Sprijinirea unor standarde înalte de producție pentru mijloacele de informare în masă prin încurajarea cooperării, a jurnalismului de colaborare transfrontalieră, precum și a conținutului de calitate.
 • Promovarea alfabetizării mediatice pentru a permite cetățenilor să dezvolte o înțelegere critică a mijloacelor de informare în masă.

Rezultatele programului

 • Circulația transfrontalieră a operelor culturale și creative, în special a operelor audiovizuale care se adresează unui public mai larg și mai diversificat, în interiorul Uniunii și în afara acesteia, reflectând diversitatea europeană.
 • Economiile de scară și masa critică care pot fi stimulate prin sprijinul UE, creând un efect de pârghie asupra fondurilor suplimentare; buna reputație a programului în rândurile beneficiarilor acestuia sporește interesul potențial al partenerilor și al intermediarilor financiari, precum și încrederea lor în proiectele sprijinite, facilitând accesul la alte finanțări.
 • Crearea de rețele europene și de parteneriate transfrontaliere, care constituie elementele structurante cele mai importante și mai durabile ale programului „Europa creativă”, sprijinind capacitatea globală a operatorilor.
 • Rețelele transnaționale cresc, de asemenea, capacitatea operatorilor din sectoarele culturale și creative.
 • Mobilitatea transfrontalieră orientată spre rezultate pentru operatorii din sectoarele culturale și creative conduce la dezvoltarea competențelor și la creșterea capacității sectoarelor respective.
 • Programul are un puternic accent societal; prin sprijinirea diversității culturale și lingvistice, a libertății artistice și creative precum și prin dezvoltarea unei societăți libere, pluraliste și a unui peisaj mediatic diversificat, el contribuie la bunăstarea socială europeană și la crearea unei identități europene comune.
 • În timp ce schemele de sprijinire a cinematografiei la nivel național se axează în principal pe producția de opere, sprijinul UE intervine în primul rând asupra acțiunilor din amonte (formare, dezvoltare) și din aval (distribuție, promovare, prezentare), astfel încât să garanteze faptul că operele europene circulă mai bine dincolo de frontiere. Se promovează, astfel, libera circulație a serviciilor media audiovizuale consolidate prin Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 •  Erasmus+: formare și mentorat,  cooperarea între instituții și organizații active în domeniul educației, formării și tineretului, sprijinite prin programul Erasmus+, va contribui la asigurarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor necesare cetățenilor pentru a face față provocărilor sociale și economice, precum și pentru a-și pune în valoare potențialul de inovare, creativitate și spirit antreprenorial.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: promovarea identității europene, a valorilor și a patrimoniului cultural.
 • Corpul European de Solidaritate: oportunități de atragere a tinerilor pentru restaurarea și conservarea siturilor patrimoniului cultural, promovarea activităților de solidaritate.
 • Program privind Piața Unică: responsabilizarea cetățenilor și încurajarea talentelor creative în respectivele sectoare, dezvoltarea dimensiunii culturale a turismului.
 • Digital Europe: transformarea digitală a sectorului patrimoniului cultural.
 • Horizon Europe: clusterul privind „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii” – consolidarea valorilor democratice; protejarea patrimoniului cultural; dezvoltarea sectoarelor culturale și creative și promovarea incluziunii și creșterii economice.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice, susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate.
 • POIDS – Programul Operațional: Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, reabilitarea unor obiective turistice/ culturale.
 • POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: digitalizarea în cultură.
 • POR: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: Pilonul III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii – Componenta III.7 România Creativă (industrii creative).
 • Programul național Timbrul Monumentelor Istorice.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/818 din 20 mai 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0818&qid=1622620113660

Componente ale Programului

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent