Skip to main content

Programul Euratom

Loading

Apeluri

Premiul pentru inovare nucleară 2025: Managementul deșeurilor radioactive

Program de finanţare

Programul Euratom

Status

Activ

Tipul de acţiune

EURATOM Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Data limită

15 octombrie 2024 17:00 CET

Premiul pentru inovație nucleară 2025: Siguranța sistemului reactor

Program de finanţare

Programul Euratom

Status

Activ

Tipul de acţiune

EURATOM Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Data limită

15 octombrie 2024 17:00 CET

Premiul pentru inovare nucleară 2025: Protecție împotriva radiațiilor

Program de finanţare

Programul Euratom

Status

Activ

Tipul de acţiune

EURATOM Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Data limită

15 octombrie 2024 17:00 CET

Apel deschis PIANOFRTE 2024

Program de finanţare

Programul Euratom

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

23 iulie 2024 15:00 CET

OFERTA Suna

Program de finanţare

Programul Euratom

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

31 august 2023

Data limită

30 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

 • Pachetul financiar pentru implementarea Programului Euratom pentru perioada cuprinsă între 04 aprilie 2023 și 31 decembrie 2025 este de 1 382 000 000 EUR.

Instituția finanțatoare

 • Comisia Europeană – Horizon Europe

Instituția coordonatoare

Joint Research Center (JRC ) (pentru acțiuni directe)

https://ec.europa.eu/jrc/en

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Categorii tematice

 • Formare în domeniul nuclear;
 • Cercetare nucleară;
 • Energie nucleară;
 • Energie de fuziune;
 • Securitate nucleară;
 • Radioprotecție;
 • Gestionarea deșeurilor radioactive;
 • Managementul combustibilului uzat;
 • Dezafectare și reabilitare ecologică a instalațiilor nucleare.

Autoritatea de Management

DG-RTD , Fission, Safety and Radiation Protection

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al Programului Euratom îl constituie desfășurarea de activități de cercetare și formare în domeniul nuclear, cu accent pe îmbunătățirea continuă a securității nucleare, a siguranței nucleare și a radioprotecției, precum și completarea realizării obiectivelor programului Orizont Europa, printre altele în contextul tranziției energetice.

Obiective specifice

(a) să îmbunătățească și să sprijine securitatea, siguranța și garanțiile nucleare, radioprotecția, gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și dezafectarea, inclusiv utilizarea în condiții de siguranță și securitate a energiei nucleare și a aplicațiilor neenergetice ale radiațiilor ionizante;

(b) să mențină și să dezvolte în continuare expertiza și competența în domeniul nuclear în cadrul Comunității;

(c) să promoveze dezvoltarea energiei de fuziune ca o potențială sursă viitoare de energie pentru producerea de energie electrică și să contribuie la implementarea foii de parcurs europene privind fuziunea;

(d) să sprijine politica Uniunii și a statelor sale membre privind îmbunătățirea continuă a securității, a siguranței și a garanțiilor nucleare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

(a) îmbunătățirea și sprijinirea securității, siguranței și garanțiilor nucleare, a radioprotecției, a gestionării în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și dezafectarea, inclusiv utilizarea în condiții de siguranță și securitate a energiei nucleare și a aplicațiilor neenergetice pentru radiațiile ionizante:

(i) securitatea nucleară: securitatea sistemelor de reactoare și a ciclurilor de combustibil aflate în uz în Comunitate sau, în măsura în care este necesar, pentru menținerea unei vaste expertize în materie de securitate nucleară în Comunitate, a acelor tipuri de reactoare și a ciclurilor lor de combustibil complete, cum ar fi separarea și transmutarea, care pot fi utilizate în viitor;

(ii) gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive: gestionarea, în special eliminarea preliminară și eliminarea deșeurilor radioactive intermediare cu un nivel înalt și mediu de radioactivitate și cu durată de viață lungă și a combustibilului nuclear uzat, și a altor fluxuri și tipuri de deșeuri radioactive pentru care în prezent nu există procese care să fi atins maturitatea industrială sau, dacă există, ar putea fi îmbunătățite; reducerea la minimum a deșeurilor radioactive și reducerea radiotoxicității acestor deșeuri; gestionarea și transferul cunoștințelor și competențelor între generații și între programele statelor membre privind gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat;

(iii) dezafectare: cercetare pentru dezvoltarea și evaluarea tehnologiilor în materie de dezafectare și de reabilitare ecologică a instalațiilor nucleare; sprijin pentru schimbul de bune practici și de cunoștințe cu privire la dezafectare;

(iv) aplicații ale științei nucleare și ale radiațiilor ionizante, radioprotecție, pregătire pentru situațiile de urgență:

— aplicații ale științei nucleare și ale tehnologiilor radiațiilor ionizante în scopuri medicale, industriale și în alte scopuri legate de cercetare;

— efecte și riscuri rezultate din doze scăzute cauzate de expunerea industrială, medicală sau din mediu;

— pregătirea pentru situații de urgență legate de accidente care implică radiații și cercetarea în domeniul radioecologiei;

— furnizarea și utilizarea radioizotopilor în condiții de siguranță și securitate;

— modelele de dispersie radiologică în mediul înconjurător, precum și sprijinul pentru schimbul de date, pentru sistemele de alertă și pentru cooperarea în materie de tehnici de măsurare (se implementează prin acțiuni directe);

v) siguranță nucleară, garanții nucleare și neproliferare (se implementează prin acțiuni directe):

— metode și tehnologii menite să sprijine și să consolideze garanțiile nucleare internaționale și ale Comunității;

— sprijin operațional și formare pentru sistemul de garanții al Euratom;

— sprijin tehnic pentru punerea în aplicare a Tratatului de neproliferare în domeniul garanțiilor nucleare, inclusiv sprijin pentru consolidarea regimului Uniunii de control al exporturilor;

— cercetare și sprijin în vederea sporirii siguranței și securității nucleare și radiologice în contextul cadrului mondial CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) și al strategiilor conexe ale Uniunii;

— metode și tehnologii de detectare a materialelor nucleare și radioactive care nu sunt supuse controalelor de reglementare, prevenirea incidentelor care implică astfel de materiale și reacțiile la incidentele de acest tip, inclusiv criminalistica nucleară;

— sprijin pentru consolidarea capacităților în domeniul siguranței nucleare cu ajutorul Centrului european de formare în domeniul siguranței nucleare;

(b) menținerea și dezvoltarea suplimentară a expertizei și competenței în domeniul nuclear în cadrul Comunității:

(i) educație, formare și mobilitate, inclusiv programele de educație și de formare, cum ar fi Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA);

(ii) promovarea inovării, gestionarea cunoștințelor, diseminarea și exploatarea în domeniul științei și tehnologiei nucleare, în special pentru securitate, siguranță și garanții nucleare și radioprotecție;

(iii) sprijin pentru transferul de tehnologie de la cercetare către industrie;

(iv) sprijin pentru pregătirea și dezvoltarea unei capacități industriale europene competitive în domeniul fuziunii;

(v) sprijin pentru furnizarea și disponibilitatea unor infrastructuri de cercetare europene și internaționale, inclusiv infrastructurile JRC, și pentru oferirea unui acces corespunzător la acestea;

(vi) pentru promovarea științei nucleare ca bază de sprijin a standardizării, acțiunile directe vor furniza date de referință, materiale și măsurători de ultimă generație în domeniul securității, al garanțiilor și al siguranței nucleare, precum și pentru alte aplicații, cum ar fi medicina nucleară;

(c) promovarea dezvoltării energiei de fuziune și contribuirea la implementarea foii de parcurs europene privind fuziunea: un parteneriat european cofinanțat pentru cercetarea în domeniul fuziunii va implementa foaia de parcurs în vederea atingerii obiectivului de producere a energiei electrice prin fuziune până în cea de a doua jumătate a acestui secol; se pot include aici, printre altele:

(i) exploatarea instalațiilor de fuziune existente și viitoare, inclusiv atribuirea, după caz, de granturi de funcționare pentru infrastructurile de cercetare în domeniul fuziunii, atunci când este cazul;

(ii) pregătirea viitoarelor centrale energetice de fuziune prin dezvoltarea tuturor aspectelor relevante, inclusiv a materialelor, a tehnologiilor și a proiectelor;

(iii) implementarea unui program de educație și de formare specific, în plus față de activitățile prevăzute la litera (b) punctul (i);

(iv) coordonarea activităților comune cu întreprinderea comună „Fusion for Energy”;

(v) colaborarea cu Organizația ITER;

(vi) colaborarea științifică în cadrul acordurilor internaționale ale Euratom:

parteneriatul european cofinanțat în domeniul fuziunii va fi implementat prin intermediul unui grant care urmează să fie atribuit entităților juridice constituite sau desemnate de statele membre și de orice țară terță asociată la Programul Euratom; grantul poate include resurse în natură din partea Comunității sau detașarea de personal al Comisiei;

(d) sprijinirea politicii Uniunii și a statelor sale membre privind securitatea, siguranța și garanțiile nucleare: acțiunile directe vor sprijini politica privind securitatea, siguranța și garanțiile nucleare și punerea în aplicare a legislației relevante, furnizând o expertiză și elemente științifice și tehnice independente.

Rata de cofinanțare

Ratele maxime de finanțare Euratom sunt următoarele:

– Acțiuni de cercetare și inovare: 100%;

– Acțiuni de inovare: 70% (cu excepția persoanelor juridice non-profit, unde o rată de până la 100% se aplică);

– Acțiuni de sprijin și coordonare: 100%;

– Acțiuni de co-finanțare a programului:  între 30% și 70%.

Alte rate de finanțare pot fi stabilite în condițiile specifice ale apelului.

Rezultatele programului

Cercetarea nucleară poate contribui la bunăstarea socială, la prosperitatea economică și la durabilitatea mediului prin îmbunătățirea securității și a siguranței nucleare și a radioprotecției. Cercetarea referitoare la radioprotecție a condus la îmbunătățiri în ceea ce privește tehnologiile medicale de care beneficiază numeroși cetățeni, iar această cercetare poate aduce îmbunătățiri și în alte sectoare, precum industria, agricultura, mediul și securitatea.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Orizont Europa (Acțiunile Marie Skłodowska-Curie);
 • Erasmus+;
 • LIFE;
 • EU4Health;
 • CEF;
 • Fondul de Inovare;
 • Politica de coeziune (FESI).

Legislație

Regulamentul (EURATOM) 2021/765 al Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Regulamentului (Euratom) 2018/1563

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0765&qid=1627301151770&from=en

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent