Skip to main content

Promovarea sănătății

Programul EU4HEALTH

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

 • 5,3 miliarde EURO
 • Un procent minim de 20% din sume este rezervat pentru acțiunile de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

 • Îmbunătățirea și promovarea sănătății în Uniune pentru a reduce povara reprezentată de bolile transmisibile și netransmisibile, prin sprijinirea promovării sănătății și a prevenirii bolilor, prin reducerea inegalităților în materie de sănătate, prin promovarea unui stil de viață sănătos și prin promovarea accesului la asistență medicală.
 • Asistență medicala de calitate

Obiective specifice

În sinergie cu alte acțiuni relevante ale Uniunii, sprijinirea acțiunilor de prevenire a bolilor, de promovare a sănătății și de abordare a factorilor determinanți ai sănătății, inclusiv prin reducerea efectelor nocive asupra sănătății cauzate de consumul și dependența de droguri ilicite, sprijinirea acțiunilor de abordare a inegalităților în materie de sănătate, de îmbunătățire a alfabetizării în materie de sănătate, de îmbunătățire a drepturilor pacienților, a siguranței pacienților, a calității asistenței medicale și a asistenței medicale transfrontaliere, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a supravegherii, diagnosticării și tratamentului bolilor transmisibile și netransmisibile, în special a cancerului și a cancerului pediatric, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a sănătății mintale, acordând o atenție deosebită noilor modele de îngrijire și provocărilor îngrijirii pe termen lung, pentru a întări reziliența sistemelor medicale în Uniune;

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • sprijinirea instituirii și a punerii în aplicare a programelor care oferă asistență statelor membre și sprijină acțiunile statelor membre care au drept scop îmbunătățirea promovării sănătății și a prevenirii bolilor;
 • sprijinirea punerii și aplicare și a dezvoltării în continuare a anchetelor, studiilor, colectării de date și statistici comparabile, inclusiv, în cazul în care sunt relevante, date defalcate pe criterii de gen și vârstă, a metodologiilor, clasificărilor, microsimulărilor, studiilor-pilot, indicatorilor, intermedierii cunoștințelor și exercițiilor de referință;
 • sprijinirea acțiunilor statelor membre de a crea un mediu urban, de lucru și școlar sănătos și sigur, de a conduce la alegeri sănătoase în viață și de a promova o alimentație sănătoasă și o activitate fizică regulată, ținând seama de nevoile grupurilor vulnerabile în fiecare etapă a vieții lor, cu scopul de a promova sănătatea pe tot parcursul vieții;
 • sprijinirea statelor membre în furnizarea de răspunsuri eficace la bolile transmisibile și în  prevenirea, supravegherea, diagnosticarea și tratarea acestor boli;
 • sprijinirea acțiunilor statelor membre de promovare a sănătății și prevenire a bolilor pe parcursul întregii vieți a unei persoane și abordarea factorilor de risc pentru sănătate, cum ar fi obezitatea, alimentația nesănătoasă și lipsa de activitate fizică;
 • sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a sănătății psihice;
 • sprijinirea acțiunilor de completare a măsurilor luate de statele membre pentru reducerea efectelor nocive asupra sănătății cauzate de consumul și dependența de droguri ilicite, inclusiv informarea și prevenirea;
 • sprijinirea punerii în aplicare a politicilor și a măsurilor de reducere a inegalităților în materie de sănătate și a inechităților în domeniul sistemului de sănătate;
 • sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a cunoștințelor în materie de sănătate;
 • sprijinirea promovării și punerii în aplicare a recomandărilor Codului european împotriva cancerului și sprijinirea revizuirii actualei ediții a codului menționat;
 • acțiuni de sprijinire a implementării registrelor oncologice în toate statele membre;
 • intensificarea cooperării între organismele naționale relevante din statele membre participante în vederea sprijinirii creării unei rețele europene virtuale de excelență în vederea consolidării cercetării privind toate tipurile de cancer, inclusiv cancerul pediatric, și în vederea intensificării colectării și a schimbului de date clinice și a transpunerii rezultatelor cercetării în îngrijirea și tratamentul zilnic al pacienților bolnavi de cancer;
 • sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a calității asistenței medicale în domeniul cancerului, inclusiv în ceea ce privește prevenirea, depistarea, diagnosticarea timpurie, monitorizarea și tratamentul, asistența de sprijin și paliativă, în cadrul unei abordări integratoare și centrate pe pacient și sprijinirea instituirii unor sisteme de asigurare a calității pentru centrele oncologice sau pentru alte centre de tratare a pacienților bolnavi de cancer, inclusiv cele care tratează cancerul pediatric;
 • sprijinirea instituirii de sisteme de asigurare a calității pentru centrele oncologice și pentru centrele de tratare a pacienților bolnavi de cancer;
 • sprijinirea mecanismelor de consolidare a capacităților intersectoriale și a educației continue, în special în domeniul îngrijirii bolnavilor de cancer;
 • acțiuni de sprijinire a calității vieții pentru supraviețuitorii de cancer și îngrijitori, inclusiv furnizarea de sprijin psihologic, gestionarea durerii și aspecte medicale ale reintegrării profesionale;
 • consolidarea colaborării privind drepturile pacienților, siguranța pacienților și calitatea îngrijirii medicale;
 • sprijinirea acțiunilor privind supravegherea epidemiologică, contribuind astfel la evaluarea factorilor care afectează sau determină sănătatea persoanelor;
 • sprijinirea, în sinergie cu alte programe, a acțiunilor de îmbunătățire a distribuției geografice a personalului medico-sanitar și a acțiunilor de evitare a „deșerturilor medicale”, fără a aduce atingere competențelor statelor membre;
 • sprijinirea dezvoltării unor orientări privind prevenirea și gestionarea bolilor transmisibile și netransmisibile, precum și a unor instrumente și rețele pentru schimbul de bune practici în domeniul respectiv;
 • sprijinirea acțiunilor statelor membre legate de abordarea factorilor determinanți ai sănătății, inclusiv reducerea efectelor nocive ale alcoolului și ale consumului de tutun;
 • sprijinirea instrumentelor și a platformelor pentru colectarea unor dovezi reale privind siguranța, eficacitatea și impactul vaccinurilor după utilizare;
 • sprijinirea inițiativelor de îmbunătățire a ratelor de vaccinare în statele membre;
 • activități de comunicare către public și părțile interesate pentru promovarea acțiunii Uniunii în domeniile menționate în prezenta anexă;
 • campanii de sensibilizare și activități de comunicare destinate publicului larg, precum și grupurilor vizate, menite să prevină și să abordeze reticența față de vaccinare, informarea greșită și dezinformarea în ceea ce privește prevenirea, cauzele și tratamentul bolilor, în completarea campaniilor și a activităților de comunicare naționale pe această temă;
 • activități de comunicare destinate publicului în legătură cu riscurile pentru sănătate și cu factorii determinanți ai sănătății;
 • sprijinirea acțiunilor de reducere a riscului de infecții dobândite în contextul îngrijirilor medicale.

Rata de cofinanțare

Granturile acordate de Uniune nu depășesc 60% din costurile eligibile pentru o acțiune referitoare la un obiectiv al programului sau pentru funcționarea unui organism neguvernamental.

În cazuri de utilitate excepțională, contribuția din partea Uniunii poate fi de până la 80 % din costurile eligibile. Se consideră că acțiunile cu o valoare adăugată clară pentru Uniune sunt de o utilitate excepțională, printre altele, în cazurile în care:

 • cel puțin 30 % din bugetul acțiunii propuse este alocat statelor membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii; sau
 • la acțiune participă organisme din cel puțin 14 state membre, dintre care cel puțin patru sunt state membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii.

Rezultatele programului

 • Numărul de acțiuni care contribuie la reducerea mortalității evitabile în domeniul bolilor netransmisibile și al factorilor de risc;
 • Numărul  de  state  membre  care  pun  în  aplicare  bune  practici  privind  promovarea  sănătății,  prevenirea  bolilor  și abordarea inegalităților în materie de sănătate;
 • Numărul de acțiuni care abordează prevalența fumatului în funcție de vârstă, defalcate în funcție de gen, dacă este posibil;
 • Numărul de acțiuni care abordează prevalența utilizării nocive a alcoolului, defalcate în funcție de gen și vârstă, dacă este posibil;

Sinergii și complementarități cu alte programe

Programul EU4health este sinergic și complementar cu:

 • Programul Orizont Europa prin acțiunile finanțate în Pilonul 2, direcția de acțiune: Sănătatea pe tot parcursul vieții.
 • Erasmus+ și  „Corpul european de solidaritate” prin acțiunile de transfer de bune practici europene în domeniul educației și a implicării active în domeniul asigurării serviciilor de asistență medicală.
 • POS – Programul Operațional Sănătate, prin investițiile propuse în dezvoltarea de soluții de e-sănătate și soluții de telemedicină prin conectarea acestora la ERN în vederea creșterii accesului cetățenilor la tratamente echitabile și de calitate dar și priorităților de investiții în problematica cancerului.
 • POEO- Programul Operațional Educație și Ocupare prin dezvoltarea unor programe de educație și formare de calitate în domeniul sănătății și dobândirea de competențe-cheie în învățământul superior din domeniul sănătății. Totodată sunt posibile sinergiile referitoare la o protecție sporită a sănătății și siguranței a milioane de lucrători din Uniune din care face parte componenta pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, prin reforma și investițiile în sistemul național de e-health în vederea asigurării interoperabilității datelor la nivelul European, dar și prin reformele și investițiile în creșterea capacității de reziliență a sistemului național de sănătate.

Apeluri lansate

Apeluri de proiecte: HaDEA

Apeluri licitațiiHaDEA

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/522 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 martie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0522&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent