Skip to main content

Legislație și politica UE a Sănătății

Programul EU4HEALTH

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

 • 5,346 miliarde EUR
 • (2 446 000 000 EUR, majorat cu o alocare suplimentară de 2 900 000 000 EUR)

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

 • Consolidarea sistemelor de sănătate prin îmbunătățirea rezilienței acestora acestora și a eficienței resurselor

Obiective specifice

Sprijinirea dezvoltării, a punerii în aplicare și a asigurării respectării și, atunci când este necesar, a revizuirii legislației Uniunii în domeniul sănătății și sprijinirea furnizării de date valabile, fiabile și comparabile de înaltă calitate pentru luarea deciziilor și monitorizarea bazate pe date concrete și promovarea utilizării evaluărilor de impact asupra sănătății ale altor politici relevante ale Uniunii;

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Sprijinirea instituirii și a exploatării unei infrastructuri de informații și cunoștințe în materie de sănătate;
 • Sprijinirea punerii în aplicare, a monitorizării și a asigurării respectării legislației și acțiunii Uniunii în domeniul sănătății; și asigurarea asistenței tehnice pentru punerea în aplicare a cerințelor juridice;
 • Sprijinirea studiilor și a analizelor, a evaluării impactului asupra sănătății al altor acțiuni de politică ale Uniunii și a asigurarea consultanței științifice pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete;
 • Sprijinirea grupurilor și comitetelor de experți care oferă consultanță, date și informații pentru a sprijini elaborarea și punerea în aplicare a politicii în domeniul sănătății, inclusiv evaluarea ulterioară a punerii în aplicare a politicilor în domeniul sănătății;
 • Sprijinirea punctelor naționale de contact și a punctelor focale care oferă orientări, informații și asistență legate de promovarea și punerea în aplicare a legislației Uniunii în domeniul sănătății și promovarea și implementarea programului;
 • Activitățile de audit și de evaluare în conformitate cu legislația Uniunii, după caz;
 • Sprijinirea punerii în aplicare și a dezvoltării în continuare a politicii și legislației Uniunii în materie de control al tutunului;
 • Sprijinirea sistemelor naționale în privința punerii în aplicare a legislației privind substanțele de origine umană și în privința promovării unei aprovizionări durabile și sigure cu astfel de substanțe prin activități de colaborare în rețea;
 • Sprijinirea statelor membre în vederea consolidării capacității  administrative a  sistemelor lor  de sănătate prin cooperare și schimb de bune practici;
 • Sprijinirea acțiunilor de transfer de cunoștințe și a cooperării la nivelul Uniunii, pentru a sprijini procesele naționale de reformă care vizează sporirea eficacității, a accesibilității, a durabilității și a rezilienței sistemelor de sănătate, corelând totodată finanțările disponibile din partea Uniunii;
 • Sprijinirea consolidării capacităților pentru investiții în reforme ale sistemelor de sănătate și pentru punerea lor în aplicare, inclusiv planificare strategică și acces la finanțare din surse multiple.

Rata de cofinanțare

Granturile acordate de Uniune nu depășesc 60% din costurile eligibile pentru o acțiune referitoare la un obiectiv al programului sau pentru funcționarea unui organism neguvernamental.

În cazuri de utilitate excepțională, contribuția din partea Uniunii poate fi de până la 80 % din costurile eligibile.

Se consideră că acțiunile cu o valoare adăugată clară pentru Uniune sunt de o utilitate excepțională, printre altele, în cazurile în care:

 • Cel puțin 30 % din bugetul acțiunii propuse este alocat statelor membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii; sau
 • La acțiune participă organisme din cel puțin 14 state membre, dintre care cel puțin patru sunt state membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii.

Rezultatele programului

 • Planificarea pregătirii și a răspunsului Uniunii și al statelor membre în ceea ce privește amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate;
 • Accesul la medicamente autorizate conform procedurii centralizate, de exemplu numărul de autorizații orfane existente și noi, medicamentele pentru terapie avansată, medicamentele de uz pediatric sau vaccinurile, pentru nevoile nesatisfăcute;
 • Numărul de acțiuni care contribuie la reducerea mortalității evitabile în domeniul bolilor netransmisibile și al factorilor de risc;
 • Numărul  de  state  membre  care  pun  în  aplicare  bune  practici  privind  promovarea  sănătății,  prevenirea  bolilor  și abordarea inegalităților în materie de sănătate;
 • Numărul de state membre care participă la spațiul european al datelor medicale;
 • Numărul de state membre cu o planificare îmbunătățită a pregătirii și a răspunsului;
 • Rata de vaccinare în funcție de vârstă pentru bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, cum ar fi rujeola, gripa, HPV și COVID-19;
 • Indice de capacitate a laboratoarelor UE (EULabCap);
 • Rata de supraviețuire netă la 5 ani standardizată pe vârstă pentru cancerul pediatric în funcție de tip, vârstă, sex și stat membru (în măsura în care aceste date sunt disponibile);
 • Rata de screening pentru programele de depistare a cancerului de sân, de col uterin și colorectal, în funcție de tip, populație-țintă și stat membru;
 • Raportul dintre populația cuprinsă în registrele privind cancerul și numărul de state membre care raportează informații privind stadiul la momentul diagnosticării al cancerului de col uterin, al cancerului de sân, al cancerului colorectal și al cancerului pediatric;
 • Numărul de acțiuni care abordează incidența bolilor cronice majore pe stat membru, în funcție de boală, sex și vârstă;
 • Numărul de acțiuni care abordează prevalența fumatului în funcție de vârstă, defalcate în funcție de gen, dacă este posibil;
 • Numărul de acțiuni care abordează prevalența utilizării nocive a alcoolului, defalcate în funcție de gen și vârstă, dacă este posibil;
 • Numărul de deficite de medicamente în statele membre, astfel cum au fost raportate în cadrul rețelei de puncte de contact unice;
 • Numărul de acțiuni menite să mărească securitatea și continuitatea lanțurilor de aprovizionare globale și să abordeze dependențele față de importurile din țări terțe pentru producția de principii active și medicamente esențiale în Uniune;
 • Numărul de audituri efectuate în Uniune și în țări terțe pentru a asigura bune practici de producție și bune practici clinice (controlul Uniunii);
 • Consumul de antimicrobiene pentru uz sistemic ATC (grupa J01) pe stat membru;
 • Numărul unităților sanitare implicate în rețelele europene de referință și al pacienților diagnosticați și tratați de membri ai rețelelor europene de referință;
 • Numărul de rapoarte în domeniul ETM realizate în comun;
 • Numărul de evaluări ale impactului politicilor Uniunii asupra sănătății;
 • Numărul de acțiuni care vizează combaterea bolilor transmisibile;
 • Numărul de acțiuni care abordează factorii de risc de mediu pentru sănătate;

Sinergii și complementarități cu alte programe

Programul EU4health este sinergic și complementar cu:

 • Programul Europa Digitală prin acțiuni care promovează transformarea digitală a serviciilor de sănătate și măresc interoperabilitatea unor astfel de servicii, inclusiv dezvoltarea unui spațiu european al datelor privind sănătatea.
 • Programul Orizont Europa prin acțiunile finanțate în Pilonul 2, direcțiile de acțiune: Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire; și Sistemele de sănătate.
 • Rezerva rescEU aferentă Mecanismului de protecție civilă al Uniunii, prin acțiunile de a consolida răspunsul UE la coronavirus, stocurile medicale din 9 state membre ale UE permit o reacție mai rapidă la crizele de sănătate.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, prin reforma și investișiile în sistemul național de e-health în vederea asigurării interoperabilității datelor la nivelul European, dar și prin reformele și investițiile în creșterea capacității de reziliență a sistemului național de sănătate.

Apeluri lansate

Apeluri de proiecte: HaDEA

Apeluri licitații: HaDEA

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/522 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 martie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0522&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent