Skip to main content

Cooperare Transfrontalieră

Programul EU4HEALTH

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

 • 5,346 miliarde EUR
 • (2 446 000 000 EUR, majorat cu o alocare suplimentară de 2 900 000 000 EUR)

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

 • Protejarea persoanelor din Uniunii împotriva amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate și consolidarea capacității de reacție a sistemelor de sănătate și a coordonării între statele membre pentru a face față amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate

Obiective specifice

Sprijinirea activităților integrate ale statelor membre și, în special, a sistemelor lor de sănătate, inclusiv punerea în aplicare a unor practici de prevenire cu impact puternic,  sprijinirea activității privind ETM,  precum și întărirea  și dezvoltarea colaborării în rețea prin intermediul rețelelor europene de referință și al altor rețele transnaționale, inclusiv cu privire la alte boli decât bolile rare, pentru a mări gradul de asigurare a pacienților și a întări răspunsul la bolile cu prevalență redusă și la bolile complexe transmisibile și netransmisibile.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Sprijinirea transferului, a adaptării și a punerii în aplicare între statele membre a bunelor practici și a soluțiilor inovatoare cu valoare adăugată pentru Uniune confirmată, în special asigurarea sprijinului adaptat la specificul fiecărei țări pentru statele membre sau grupurile de state membre cu cele mai mari nevoi, prin finanțarea unor proiecte specifice, inclusiv programe de înfrățire, consultanță de specialitate și sprijin inter pares.
 • Sprijinirea colaborării și a parteneriatelor transfrontaliere, inclusiv în regiunile transfrontaliere, în vederea transferării și aplicării la scară mai largă a unor soluții inovatoare în domeniul frontiere și securitate în sănătate.
 • Consolidarea colaborării și a coordonării intersectoriale în domeniul frontiere și securitate în sănătate, precum și acordarea de asistență tehnică.
 • Sprijinirea funcționării rețelelor europene de referință și instituirea și funcționarea noilor rețele transnaționale prevăzute în  legislația Uniunii în domeniul sănătății, precum și sprijinirea acțiunilor statelor membre de coordonare a activităților rețelelor respective cu funcționarea sistemelor naționale de sănătate.
 • Sprijinirea mai intensă a punerii în aplicare a rețelelor europene de referință în statele membre și promovarea consolidării acestora, între altele, prin evaluarea, monitorizarea și îmbunătățirea continuă a acestora.
 • Sprijinirea creării de noi rețele europene de referință pentru a acoperi bolile rare, complexe și cu prevalență redusă, după caz, și sprijinirea colaborării între rețelele europene de referință pentru a răspunde nevoilor multiple care apar ca urmare a bolilor cu prevalență redusă și a bolilor rare și pentru a facilita crearea de rețele diagonale între diferite specialități și discipline.
 • Sprijinirea statelor membre pentru a îmbunătăți, a dezvolta  în continuare și a implementa registrele rețelelor europene de referință.
 • Activități de consultare cu părțile interesate.

Rata de cofinanțare

Granturile acordate de Uniune nu depășesc 60% din costurile eligibile pentru o acțiune referitoare la un obiectiv al programului sau pentru funcționarea unui organism neguvernamental.

În cazuri de utilitate excepțională, contribuția din partea Uniunii poate fi de până la 80 % din costurile eligibile. Se consideră că acțiunile cu o valoare adăugată clară pentru Uniune sunt de o utilitate excepțională, printre altele, în cazurile în care:

 • cel puțin 30 % din bugetul acțiunii propuse este alocat statelor membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii; sau
 • la acțiune participă organisme din cel puțin 14 state membre, dintre care cel puțin patru sunt state membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii.

Rezultatele programului

 • Planificarea pregătirii și a răspunsului Uniunii și al statelor membre în ceea ce privește amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.
 • Accesul la medicamente autorizate conform procedurii centralizate, de exemplu numărul de autorizații orfane existente și noi, medicamentele pentru terapie avansată, medicamentele de uz pediatric sau vaccinurile, pentru nevoile nesatisfăcute.
 • Numărul  de  state  membre  care  pun  în  aplicare  bune  practici  privind promovarea  sănătății,  prevenirea  bolilor  și abordarea inegalităților în materie de sănătate.
 • Numărul de state membre cu o planificare îmbunătățită a pregătirii și a răspunsului.
 • Numărul de deficite de medicamente în statele membre, astfel cum au fost raportate în cadrul rețelei de puncte de contact unice.
 • Numărul de acțiuni menite să mărească securitatea și continuitatea lanțurilor de aprovizionare globale și să abordeze dependențele față de importurile din țări terțe pentru producția de principii active și medicamente esențiale în Uniune.
 • Numărul de audituri efectuate în Uniune și în țări terțe pentru a asigura bune practici de producție și bune practici clinice (controlul Uniunii);

Sinergii și complementarități cu alte programe

Programul EU4health este sinergic și complementar cu:

 • Programul Europa Digitală prin acțiuni care promovează transformarea digitală a serviciilor de sănătate și măresc interoperabilitatea unor astfel de servicii, inclusiv dezvoltarea unui spațiu european al datelor privind sănătatea.
 • Programul Orizont Europa prin acțiunile finanțate în Pilonul 2, direcțiile de acțiune: Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire; și Sistemele de sănătate.
 • Rezerva rescEU aferentă Mecanismului de protecție civilă al Uniunii, prin acțiunile de a consolida răspunsul UE la coronavirus, stocurile medicale din 9 state membre ale UE permit o reacție mai rapidă la crizele de sănătate.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare prin dezvoltarea unor programe de educație și formare de calitate în domeniul sănătății și dobândirea de competențe-cheie în învățământul superior din domeniul sănătății. Totodată sunt posibile sinergiile referitoare la o protecție sporită a sănătății și siguranței a milioane de lucrători din Uniune din care face parte componenta pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială.
 • POS – Programul Operațional Sănătate, prin investițiile propuse în dezvoltarea de soluții de e-sănătate și soluții de telemedicină prin conectarea acestora la ERN în vederea creșterii accesului cetățenilor la tratamente echitabile și de calitate dar și priorităților de investiții în problematica cancerului.
 • PNRR – Programul Național de Redresare și Reziliență, prin reforma și investișiile în sistemul național de e-health în vederea asigurării interoperabilității datelor la nivelul European, dar și prin reformele și investițiile în creșterea capacității de reziliență a sistemului național de sănătate.
 • Erasmus+ și „Corpul european de solidaritate” prin acțiunile de transfer de bune practici europene în domeniul educației și a implicării active în domeniul asigurarii serviciilor de asistență medicală.

Apeluri lansate

Apeluri de proiecte: HaDEA

Apeluri licitații: HaDEA

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/522 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 martie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0522&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent