Skip to main content

Programul EU4HEALTH

Loading

Apeluri

Apel de propuneri privind dezvoltarea de servicii sociale de sprijin psihosocial și reabilitare pentru copii și familiile acestora în clinicile de oncologie pediatrică din statele membre și țările asociate Programului EU4Health – CR-g-24-43

Program de finanţare

Programul EU4HEALTH

Status

Activ

Tipul de acţiune

EU4H Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 iunie 2024

Data limită

10 octombrie 2024 17:00 CET

Apel de propuneri privind rețeaua UE a tinerilor supraviețuitori ai cancerului – CR-g-24-45

Program de finanţare

Programul EU4HEALTH

Status

Activ

Tipul de acţiune

EU4H Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 iunie 2024

Data limită

10 octombrie 2024 17:00 CET

Apel de propuneri pentru creșterea alfabetizării în domeniul sănătății pentru prevenirea și îngrijirea cancerului – CR-g-24-39

Program de finanţare

Programul EU4HEALTH

Status

Activ

Tipul de acţiune

EU4H Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 iunie 2024

Data limită

10 octombrie 2024 17:00 CET

Cerere de propuneri pentru a sprijini integrarea imaginilor cu cancer în infrastructura paneuropeană federată pentru a promova programele de screening – CR-g-24-37

Program de finanţare

Programul EU4HEALTH

Status

Activ

Tipul de acţiune

EU4H Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 iunie 2024

Data limită

10 octombrie 2024 17:00 CET

Apel de propuneri pentru sprijinirea tehnologiilor și proceselor inovatoare de fabricație în Uniune pentru producția de medicamente (HERA) – CP-g-24-12

Program de finanţare

Programul EU4HEALTH

Status

Activ

Tipul de acţiune

EU4H Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 mai 2024

Data limită

05 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • 5,346 miliarde EUR;
 • (2 446 000 000 EUR, majorat cu o alocare suplimentară de 2 900 000 000 EUR).

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Punctul Național de Contact

Punct Național Focal –  Ministerul Sănătății

Obiectivul general al programului

 • Îmbunătățirea și promovarea sănătății în Uniune pentru a reduce povara reprezentată de bolile transmisibile și netransmisibile, prin sprijinirea promovării sănătății și a prevenirii bolilor, prin reducerea inegalităților în materie de sănătate, prin promovarea unui stil de viață sănătos și prin promovarea accesului la asistență medicală;
 • Protejarea persoanelor din Uniune împotriva amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate și consolidarea capacității de reacție a sistemelor de sănătate și a coordonării între statele membre pentru a face față amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate;
 •  Îmbunătățirea disponibilității  și a accesibilității,  inclusiv a accesibilității din punct de vedere financiar, în Uniune  a medicamentelor și a dispozitivelor medicale și a produselor necesare în situații de criză, precum și sprijinirea inovării în ceea ce privește astfel de produse;
 • Consolidarea sistemelor de sănătate prin îmbunătățirea rezilienței acestora și a eficienței resurselor.

Obiective specifice

 • În sinergie cu alte acțiuni relevante ale Uniunii, sprijinirea acțiunilor de prevenire a bolilor, de promovare a sănătății și de abordare a factorilor determinanți ai sănătății, inclusiv prin reducerea efectelor nocive asupra sănătății cauzate de consumul și dependența de droguri ilicite, sprijinirea acțiunilor de abordare a inegalităților în materie de sănătate, de îmbunătățire a alfabetizării în materie de sănătate, de îmbunătățire a drepturilor pacienților, a siguranței pacienților, a calității asistenței medicale și a asistenței medicale transfrontaliere, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a supravegherii, diagnosticării și tratamentului bolilor transmisibile și netransmisibile, în special a cancerului și a cancerului pediatric, precum și sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a sănătății mintale, acordând o atenție deosebită noilor modele de îngrijire și provocărilor îngrijirii pe termen lung, pentru a întări reziliența sistemelor medicale în Uniune;
 • Consolidarea capacității Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns rapid la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii și îmbunătățirea gestionării crizelor sanitare, în special prin coordonarea, furnizarea și implementarea capacității de asistență medicală de urgență, sprijinirea colectării de date, schimbul de informații, supravegherea, coordonarea testelor voluntare de rezistență a sistemelor naționale de sănătate și elaborarea unor standarde pentru o asistență medicală de calitate la nivel național;
 • Sprijinirea acțiunilor de sporire a disponibilității și a accesibilității, inclusiv a accesibilității din punct de vedere financiar, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și produselor necesare în situații de criză, prin încurajarea producției și a lanțurilor de aprovizionare durabile și a inovării în Uniune, sprijinind în același timp utilizarea prudentă și eficientă a medicamentelor, în special a antimicrobienelor, și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării de medicamente care sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu, precum și a producției și eliminării ecologice a medicamentelor și a dispozitivelor medicale;
 •  În sinergie cu alte instrumente, programe și fonduri ale Uniunii, fără a aduce atingere competențelor statelor membre și în strânsă cooperare cu organismele relevante ale Uniunii, sprijinirea acțiunilor care completează constituirea la nivel național de stocuri de produse esențiale necesare în situații de criză, la nivelul Uniunii, dacă este necesar;
 •  În sinergie cu alte instrumente, programe și fonduri ale Uniunii, fără a aduce atingere competențelor statelor membre și în strânsă cooperare cu ECDC, instituirea unei structuri și a unor resurse de formare pentru o rezervă  de cadre medicale, de personal medico-sanitar și de personal de sprijin alocat în mod voluntar de statele membre pentru mobilizarea sa în caz de criză sanitară;
 • Consolidarea utilizării și a reutilizării datelor medicale pentru furnizarea de asistență medicală și pentru cercetare și inovare, promovarea adoptării de instrumente și servicii digitale, precum și transformarea digitală a sistemelor de sănătate,inclusiv prin sprijinirea creării unui spațiu european al datelor medicale;
 • Îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală de calitate, axate pe pacient și bazate pe rezultate, precum și la servicii de îngrijire conexe, cu scopul de a garanta acoperirea universală cu servicii de sănătate;
 • Sprijinirea dezvoltării, a punerii în aplicare și a asigurării respectării și, atunci când este necesar, a revizuirii legislației Uniunii în domeniul sănătății și sprijinirea furnizării de date valabile, fiabile și comparabile de înaltă calitate pentru luarea deciziilor și monitorizarea bazate pe date concrete și promovarea utilizării evaluărilor de impact asupra sănătății ale altor politici relevante ale Uniunii;
 • Sprijinirea activităților integrate ale statelor membre și, în special, a sistemelor lor de sănătate, inclusiv punerea în aplicare a unor practici de prevenire cu impact puternic,  sprijinirea activității privind ETM,  precum și întărirea  și dezvoltarea colaborării în rețea prin intermediul rețelelor europene de referință și al altor rețele transnaționale, inclusiv cu privire la alte boli decât bolile rare, pentru a mări gradul de asigurare a pacienților și a întări răspunsul la bolile cu prevalență redusă și la bolile complexe transmisibile și netransmisibile;
 •  Sprijinirea angajamentelor globale și a inițiativelor în domeniul sănătății prin consolidarea sprijinului acordat de Uniune acțiunilor organizațiilor internaționale, în special acțiuni ale OMS, și promovarea cooperării cu țările terțe.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Sporirea gradul de pregătire a UE în fața amenințărilor transfrontaliere majore la adresa sănătății, creând:
  • rezerve de materiale medicale pentru situații de criză;
  • rezervă de personal medical și de experți care să poată fi mobilizată pentru a răspunde la crize oriunde în UE;
  • supraveghere mai amplă a amenințărilor la adresa sănătății.
 • Consolidarea sistemelor de sănătate, astfel încât acestea să facă față atât epidemiilor, cât și provocărilor pe termen lung, stimulând:
  • prevenirea bolilor și promovarea sănătății în condițiile îmbătrânirii populației;
  • transformarea digitală a sistemelor de sănătate;
  • accesul grupurilor vulnerabile la asistență medicală.

Programul va face medicamentele și dispozitivele medicale disponibile și accesibile, va susține utilizarea prudentă și eficientă a antimicrobienelor și va promova atât inovarea în domeniul medical și farmaceutic, cât și metodele mai ecologice de producție.

Rata de cofinanțare

Granturile acordate de Uniune nu depășesc 60% din costurile eligibile pentru o acțiune referitoare la un obiectiv al programului sau pentru funcționarea unui organism neguvernamental.

În cazuri de utilitate excepțională, contribuția din partea Uniunii poate fi de până la 80 % din costurile eligibile. Se consideră că acțiunile cu o valoare adăugată clară pentru Uniune sunt de o utilitate excepțională, printre altele, în cazurile în care:

 • cel puțin 30 % din bugetul acțiunii propuse este alocat statelor membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii sau
 • la acțiune participă organisme din cel puțin 14 state membre, dintre care cel puțin patru sunt state membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii.

Rezultatele programului

 • Planificarea pregătirii și a răspunsului Uniunii și al statelor membre în ceea ce privește amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate;
 • Accesul la medicamente autorizate conform procedurii centralizate, de exemplu numărul de autorizații orfane existente și noi, medicamentele pentru terapie avansată, medicamentele de uz pediatric sau vaccinurile, pentru nevoile nesatisfăcute;
 • Numărul de acțiuni care contribuie la reducerea mortalității evitabile în domeniul bolilor netransmisibile și al factorilor de risc;
 • Numărul  de  state  membre  care  pun  în  aplicare  bune  practici  privind  promovarea  sănătății,  prevenirea  bolilor  și abordarea inegalităților în materie de sănătate;
 • Numărul de state membre care participă la spațiul european al datelor medicale;
 • Numărul de state membre cu o planificare îmbunătățită a pregătirii și a răspunsului;
 • Rata de vaccinare în funcție de vârstă pentru bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, cum ar fi rujeola, gripa, HPV și COVID-19;
 • Indice de capacitate a laboratoarelor UE (EULabCap);
 • Rata de supraviețuire netă la 5 ani standardizată pe vârstă pentru cancerul pediatric în funcție de tip, vârstă, sex și stat membru (în măsura în care aceste date sunt disponibile);
 • Rata de screening pentru programele de depistare a cancerului de sân, de col uterin și colorectal, în funcție de tip, populație-țintă și stat membru;
 • Raportul dintre populația cuprinsă în registrele privind cancerul și numărul de state membre care raportează informații privind stadiul la momentul diagnosticării al cancerului de col uterin, al cancerului de sân, al cancerului colorectal și al cancerului pediatric;
 • Numărul de acțiuni care abordează incidența bolilor cronice majore pe stat membru, în funcție de boală, sex și vârstă;
 • Numărul de acțiuni care abordează prevalența fumatului în funcție de vârstă, defalcate în funcție de gen, dacă este posibil;
 • Numărul de acțiuni care abordează prevalența utilizării nocive a alcoolului, defalcate în funcție de gen și vârstă, dacă este posibil;
 • Numărul de deficite de medicamente în statele membre, astfel cum au fost raportate în cadrul rețelei de puncte de contact unice;
 • Numărul de acțiuni menite să mărească securitatea și continuitatea lanțurilor de aprovizionare globale și să abordeze dependențele față de importurile din țări terțe pentru producția de principii active și medicamente esențiale în Uniune;
 • Numărul de audituri efectuate în Uniune și în țări terțe pentru a asigura bune practici de producție și bune practici clinice (controlul Uniunii);
 • Consumul de antimicrobiene pentru uz sistemic ATC (grupa J01) pe stat membru;
 • Numărul unităților sanitare implicate în rețelele europene de referință și al pacienților diagnosticați și tratați de membri ai rețelelor europene de referință;
 • Numărul de rapoarte în domeniul ETM realizate în comun;
 • Numărul de evaluări ale impactului politicilor Uniunii asupra sănătății;
 • Numărul de acțiuni care vizează combaterea bolilor transmisibile;
 • Numărul de acțiuni care abordează factorii de risc de mediu pentru sănătate.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Programul Europa Digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europeprin acțiuni care promovează transformarea digitală a serviciilor de sănătate și măresc interoperabilitatea unor astfel de servicii, inclusiv dezvoltarea unui spațiu european al datelor privind sănătatea.
 • Programul Orizont Europa pentru cercetare în domeniul sănătății prin acțiunile finanțate în Pilonul 2, direcțiile de acțiune: Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire; și Sistemele de sănătate.
 • Rezerva rescEU aferentă Mecanismului de protecție civilă al Uniunii, prin acțiunile de a consolida răspunsul UE la coronavirus, stocurile medicale din 9 state membre ale UE permit o reacție mai rapidă la crizele de sănătate.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare prin dezvoltarea unor programe de educație și formare de calitate în domeniul sănătății și dobândirea de competențe-cheie în învățământul superior din domeniul sănătății. Totodată sunt posibile sinergiile referitoare la o protecție sporită a sănătății și siguranței a milioane de lucrători din Uniune din care face parte componenta pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială.
 • POS – Programul Operațional Sănătateprin investițiile propuse în dezvoltarea de soluții de e-sănătate și soluții de telemedicină prin conectarea acestora la ERN (Rețelele Europene de Referință) în vederea creșterii accesului cetățenilor la tratamente echitabile și de calitate dar și priorităților de investiții în problematica cancerului.
 • MRR Mecanismul de Redresare și Reziliență – PNRR Programul Național de Redresare și Reziliență, prin reforma și investițiile în sistemul național de e-health în vederea asigurării interoperabilității datelor la nivelul European, dar și prin reformele și investițiile în creșterea capacității de reziliență a sistemului național de sănătate.
 • Erasmus+ și  „Corpul european de solidaritate” prin acțiunile de transfer de bune practici europene în domeniul educației și a implicării active în domeniul asigurarii serviciilor de asistență medicală.
 • Programul Piața Unică prin măsurile de protecție luate în cazul unei amenințări directe la adresa stării de sănătate a Uniunii.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/522 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 martie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0522&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent