Skip to main content

Tineret

Programul Erasmus+

Loading

Apeluri

#BeActive – Premiul pentru erou local

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

#BeActive – Premiul între generații

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

#BeActive – Premiul la locul de muncă

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

#BeActive – Premiul pentru educație

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

Parteneriate la scară mică

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ERASMUS Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

18 ianuarie 2024

Data limită

05 martie 2024 17:00 CET

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

2,5 miliarde EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură / Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC)

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură / European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Punctul Național de Contact

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

ANPCDEFP

Obiectivul general al programului

Promovarea mobilității în scopul învățării non-formale și informale și participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul tineretului.

Obiective specifice

 • Consolidarea dezvoltării personale și profesionale a tinerilor prin activități de mobilitate în scopul învățării non-formale și informale.
 • Promovarea, în rândul tinerilor, a cetățeniei active, a participării lor la viața democratică; a spiritului de inițiativă și a antreprenoriatului, inclusiv a antreprenoriatului social.
 • Creșterea calității și a recunoașterii activităților pentru tineret, precum și a inovării în acest context, la nivel local, regional, național, european și internațional prin consolidarea capacităților organizațiilor active în domeniul tineretului și prin sprijinirea dezvoltării educaționale și profesional.
 • Consolidarea legăturilor dintre politică, cercetare și practică.
 • Consolidarea capacității de inserție profesională a tinerilor.
 • Promovarea incluziunii și diversității, dialogului intercultural, a cooperării la nivel european și a valorilor precum solidaritatea, egalitatea de șanse și drepturile omului în rândul tinerilor din Europa.
 • Oferirea oportunităților de a se implica și de a învăța să participe la societatea civilă (prin modalități de implicare pentru tineri în viața lor de zi cu zi, dar și de participare la viața democratică, urmărind o participare civică, economică, socială, culturală și politică semnificativă a tinerilor din toate mediile, acordând o atenție specială persoanelor cu mai puține oportunități).
 • Sensibilizarea tinerilor cu privire la valorile comune europene și la drepturile fundamentale.
 • Dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor și promovarea educației în domeniul mass-media.
 • Reunirea tinerilor și factorilor de decizie de la nivel local, regional, național și transnațional, contribuind la consolidarea dialogului UE cu tinerii.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunea-cheie 1 – Mobilitatea de studiu în domeniul tineretului:

 • Mobilitatea tinerilor, schimburile de tineri;
 • Activități de participare a tinerilor (ateliere de lucru și/sau întâlniri față în față sau online, seminare sau alte evenimente/procese la nivel local, regional, național sau transnațional care oferă posibilități de informare, de dezbatere și de participare activă a tinerilor cu privire la aspectele relevante pentru viața lor cotidiană de cetățeni europeni activi; campanii de sensibilizare centrate pe participarea tinerilor la viața democratică);
 • Activitățile DiscoverEU;
 • Proiecte de mobilitate pentru lucrătorii de tineret – activități de dezvoltare profesională (cursuri de formare, colaborare în rețea și crearea de comunități, vizite de studii, ateliere), activități de dezvoltare a sistemului și de informare.

Acțiunea-cheie 2 – Cooperarea între organizații și instituții în domeniul tineretului:

 • Parteneriate pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program;
 • Parteneriate pentru inovare menite să consolideze capacitatea de inovare a Europei;
 • Platforme și instrumente online pentru cooperare virtuală.

Acțiunea-cheie 3 – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare în domeniul tineretului:

 • Elaborarea și punerea în aplicare a agendei de politică a Uniunii privind tineretul, cu sprijinul rețelei Wiki pentru tineret;
 • Instrumente și măsuri ale Uniunii care să promoveze calitatea, transparența și recunoașterea competențelor și a aptitudinilor, în special prin intermediul Youthpass;
 • Dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale în domeniul tineretului, dialogul UE cu tinerii și sprijinirea Forumului European de Tineret;
 • Măsuri care să contribuie la o punere în aplicare calitativă și favorabilă incluziunii a programului, inclusiv sprijin pentru rețeaua Eurodesk;
 • Cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și furnizarea de sprijin altor politici ale Uniunii;
 • Activități de diseminare și de conștientizare a rezultatelor și priorităților politicilor europene și cu privire la program.

Rata de cofinanțare

Acțiunea-cheie 1: 100%

Acțiunea-cheie 2: Parteneriate de cooperare: 100 000 – 400 000 €; Parteneriate la scară mică: 30 000 / 60 000 €; Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul tineretului: 100 000 – 300 000 € (Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare)

Acțiunea-cheie 3: maximum 150 000 € (Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare)

Rezultatele programului

 • Dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial.
 • Îmbunătățirea competențelor lingvistice și digitale.
 • O mai bună înțelegere și capacitate de adaptare la toate tipurile de diversitate (de exemplu, diversitate socială, etnică, lingvistică, de gen și culturală).
 • Niveluri îmbunătățite de competențe în vederea inserției profesionale și a creării de noi întreprinderi (inclusiv întreprinderi sociale).
 • O participare mai activă în societate.
 • O atitudine mai pozitivă față de proiectul european și de valorile UE.
 • O mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor de educație, de formare, de tineret și sport din diferite țări.
 • O mai bună înțelegere a interconexiunilor dintre educația formală și non-formală, formarea profesională, alte forme de învățare și, respectiv, piața forței de muncă.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Corpul European de Solidaritate: activități de voluntariat, stagii de formare pentru tineri.
 • Digital Europe: dezvoltarea și dobândirea de competențe prin intermediul mobilității în scop educațional și al cooperării în domeniul educației, formării, tineretului și sportului.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: activități care promovează participarea civică, incluziunea și diversitatea, dialogul intercultural, cooperarea europeană.
 • Creative Europe: activitățile vizând consolidarea aspectelor legate de creativitate în educație, precum și sporirea competențelor-cheie individuale, în conformitate cu noua Agendă pentru cultură, educația în domeniul mass-media.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea dialogului social și a cooperării, promovarea participării democratice și a cetățeniei active.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: educație non-formală.
 • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
 • POR-uri – Programele Operaționale Regionale: amenajarea / îmbunătățirea infrastructurii centrelor de tineret de agrement / tabere.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: complementarități cu Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri; Digitalizarea sectorului de tineret care să susțină tinerii, organizațiile și actorii relevanți, Susținerea sectorul neguvernamental de și pentru tineret, Digitalizarea sectorului de tineret.
 • Programe implementate la nivel național, precum: „Programul de Tabere al Ministerului Tineretului și Sportului”, „Programul de centre de tineret”.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/817 din 20 mai 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0817&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent