Skip to main content

Sport

Programul Erasmus+

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

467 milioane EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură/ Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC); Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură / European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Punctul Național de Contact

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

ANPCDEFP

Obiectivul general al programului

Promovarea mobilității în scopul învățării a personalului sportiv și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al politicilor în domeniul sportului.

Obiective specifice

 • Voluntariatul în domeniul sportului.
 • Incluziunea socială prin sport.
 • Combaterea discriminării în sport, incluzând egalitatea de gen.
 • Promovarea educației în și prin sport.
 • Promovarea integrității și a valorilor în sport: proiectele din cadrul acestei priorități se vor axa în principal pe: (a) combaterea utilizării dopajului; (b) combaterea aranjării meciurilor și a corupției în sport; (c) îmbunătățirea bunei guvernanțe în sport și (d) promovarea valorilor pozitive ale sportului.
 • Încurajarea participării la activități sportive și fizice, inclusiv: (a) punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind activitatea fizică de îmbunătățire a stării de sănătate, a Orientărilor UE privind activitatea fizică și a Apelului de la Tartu pentru un stil de viață sănătos; (b) sprijinirea punerii în aplicare a Săptămânii europene a sportului; (c) promovarea sportului și a activității fizice ca instrument pentru sănătate; (d) promovarea tuturor activităților care încurajează practicarea sportului și a activității fizice, inclusiv sporturile și jocurile tradiționale și sportul intergenerațional.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunea-cheie 1: mobilitatea personalului și a antrenorilor sportivi.

Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții în domeniul sportului:

 • parteneriate pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program;
 • evenimente sportive organizate fără scop lucrativ care urmăresc dezvoltarea dimensiunii europene a sportului și promovarea aspectelor relevante pentru sportul de masă.

Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare în domeniul sportului:

 • elaborarea și punerea în aplicare a agendei de politică a Uniunii privind sportul și activitatea fizică;
 • dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale în domeniul sportului;
 • măsuri care să contribuie la o implementare de înaltă calitate și favorabilă incluziunii a programului;
 • cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și furnizarea de sprijin altor politici ale Uniunii;
 • activități de diseminare și de conștientizare a rezultatelor și priorităților politicilor europene și cu privire la program.

Rata de cofinanțare

Acțiunea-cheie 2: 120 000 – 450 000 € (până la 100% în funcție de conformitatea cu criteriile de calitate descrise în cerere)

Rezultatele programului

 • Creșterea nivelului de cunoștințe și a gradului de sensibilizare în ceea ce privește sportul și activitatea fizică.
 • Creșterea gradului de sensibilizare cu privire la rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse, a activității fizice benefice pentru sănătate și a unui stil de viață sănătos.
 • Creșterea nivelului de participare la sport, la activități fizice și la activități de voluntariat.
 • Creșterea nivelului de cunoștințe privind modul de combatere a amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, aranjarea meciurilor și violența, precum și toate tipurile de intoleranță și discriminare, un sprijin mai bun pentru buna guvernanță în sport și pentru carierele duble ale sportivilor.
 • Creșterea gradului de recunoaștere a activităților de voluntariat în domeniul sportului.
 • Creșterea mobilității voluntarilor, antrenorilor, managerilor și personalului organizațiilor sportive non-profit.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Corpul European de Solidaritate: activități de voluntariat, stagii de formare pentru tineri în domeniul educației fizice și sportului.
 • Digital Europe: dezvoltarea și dobândirea de competențe prin intermediul mobilității în scop educațional și al cooperării în domeniul educației, formării, tineretului și sportului.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: activități care vizează incluziunea și cooperarea, combaterea formelor de violență.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: educație non-formală.
 • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
 • POR – Programele Operaționale Regionale: amenajarea / îmbunătățirea infrastructurii sălilor de sport, bazelor, centrelor sportive.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: complementarități cu Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri; Dezvoltarea capacității resurselor umane și modernizarea infrastructurii fizice și digitale pentru acces real și inclusiv, prin crearea de noi standarde profesionale pentru antrenori/ instructori, vizând integrarea socială.

Posibile complementarități și sinergii cu programele implementate la nivel național, precum: Programul național „Sportul pentru toți”, „Promovarea sportului de performanță”, „Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive”.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/817 din 20 mai 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0817&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent