Skip to main content

Educație și formare

Programul Erasmus+

Loading

Apeluri

#BeInclusive – Premiul Sport pentru spargerea barierelor

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

#BeInclusive – Sport pentru pace

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

#BeInclusive – Promovarea egalității de gen în sport

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

#BeActive – Premiul pentru erou local

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

#BeActive – Premiul între generații

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

 • 20,4 miliarde EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură / Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC)

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură / European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Punctul Național de Contact

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

ANPCDEFP

Obiectivul general al programului

Promovarea mobilității în scopul învățării a persoanelor și a grupurilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării.

Obiective specifice

 • îmbunătățirea performanțelor de învățare și cooperare;
 • sporirea capacității de inserție profesională și îmbunătățirea perspectivelor de carieră;
 • dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial;
 • creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine;
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice și digitale;
 • creșterea sensibilizării interculturale;
 • participare mai activă în societate;
 • mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor UE;
 • creșterea motivației de a participa la educația formală/nonformală sau la formarea profesională în viitor, după perioada de mobilitate în străinătate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunea-cheie 1 – Mobilitatea de studiu în domeniul educației și formării:

 • mobilitatea studenților și a personalului din învățământul superior;
 • mobilitatea cursanților și a personalului din instituțiile de educație și formare profesională;
 • mobilitatea elevilor și a personalului din școli;
 • mobilitatea personalului care se ocupă de educația adulților;
 • oportunitățile de învățare a limbilor, inclusiv cele care sprijină activitățile de mobilitate.

Acțiunea-cheie 2 – Cooperarea între organizații și instituții în domeniul educației și formării:

 • parteneriate pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program;
 • parteneriate pentru excelență, în special universități europene, centre de excelență profesională și programe de masterat în cotutelă;
 • parteneriate pentru inovare menite să consolideze capacitatea de inovare a Europei;
 • platforme și instrumente online în vederea unei cooperări virtuale, inclusiv servicii de asistență pentru eTwinning și pentru platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa.

Acțiunea-cheie 3 – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare în domeniul educației și formării:

 • elaborarea și punerea în aplicare a agendelor de politică generale și sectoriale ale Uniunii în domeniul educației și al formării, inclusiv cu sprijinul rețelei Eurydice sau al activităților altor organizații relevante;
 • sprijinirea instrumentelor și a măsurilor Uniunii care promovează calitatea, transparența și recunoașterea competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor;
 • dialogul în materie de politică și cooperarea cu principalele părți interesate, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale din domeniul educației și formării;
 • măsuri care să contribuie la o punere în aplicare calitativă și favorabilă incluziunii a programului;
 • cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și furnizarea de sprijin altor politici ale Uniunii;
 • activități de difuzare și de sensibilizare cu privire la rezultatele și prioritățile politicilor europene, precum și cu privire la program.

Rata de cofinanțare

Acțiunea-cheie 1: 100%

Acțiunea-cheie 2: Parteneriate de cooperare: 120 000 – 4400 000 €; Parteneriate la scară mică: 30 000 – 60 000 € (maximum 100%)

Parteneriate pentru excelență: <80% de exemplu: Centre de excelență profesională maximum 4 milioane €, Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice / Erasmus+ Teacher Academies 1,5 milioane €; Contribuția financiară din partea UE nu poate depăși 80 % din totalul costurilor eligibile.

Acțiunea Erasmus Mundus: maximum 55 000 €.

Rezultatele programului

Programul își propune să consolideze reziliența și să sprijine redresarea și inovarea în domeniile educației și formării prin activități de cooperare internațională, colaborare în rețea și schimb de bune practici, susținând mobilitatea și învățarea pe tot parcursul vieții, incluziunea socială, tranziția verde și cea digitală.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Corpul European de Solidaritate: mecanisme comune de guvernanță și funcționare, mobilități de studiu și stagii de formare.
 • Creative Europe: activitățile vizând consolidarea aspectelor legate de creativitate în educație, precum și sporirea competențelor-cheie individuale.
 • Horizon Europe: complementarități cu dimensiunea de cercetare, ca parte a elaborării unor noi strategii comune și integrate, pe termen lung și durabile, în domeniile educației, cercetării și inovării, Acțiunile Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
 • Digital Europe: dezvoltarea și dobândirea de competențe digitale avansate.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: formarea părților interesate relevante pentru a îmbunătăți cunoștințele despre politicile și drepturile din domeniile vizate de program.
 • Justiție: formarea practicienilor în domeniul dreptului.
 • InvestEU: investiții sociale și competențe, educație, formare și servicii conexe, inclusiv pentru adulți.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea abilităților și competențelor studenților și personalului din învățământul superior, mobilitatea studenților și a personalului din învățământul superior, consolidarea cooperării instituționale în domeniul învățământului superior.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: combaterea abandonului școlar, creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic.
 • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse.
 • POTJ – Programul Operațional Tranziție Justă: Prioritatea 4 – O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă, perfecționarea lucrătorilor prin recalificare sau reconversie profesională.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: îmbunătățirea calității  învățământului profesional și tehnic, complementarități cu Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.
 • România Educată – Viziune și strategie 2018-2030.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/817 din 20 mai 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0817&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent