Skip to main content

Programul Erasmus+

Loading

Apeluri

#BeInclusive – Premiul Sport pentru spargerea barierelor

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

#BeInclusive – Sport pentru pace

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

#BeInclusive – Promovarea egalității de gen în sport

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Activ

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

11 iunie 2024

Data limită

25 septembrie 2024 17:00 CET

#BeActive – Premiul pentru erou local

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

#BeActive – Premiul între generații

Program de finanţare

Tineret

Educație și formare

Acțiunile Jean Monnet

Programul Erasmus+

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ERASMUS Prizes

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

21 martie 2024

Data limită

22 mai 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • 26,2  miliarde EUR

Instituția finanțatoare

Instituția coordonatoare

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură / European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură/ Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC)

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin intermediul învățării pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, profesională și personală a persoanelor din domeniile educației și formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziune socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active. Programul este un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, inclusiv agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în cadrul Strategiei pentru tineret a Uniunii Europene pentru perioada 2019-2027 și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

Obiective specifice

 • Mobilitatea în scopul învățării a persoanelor și a grupurilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării.
 • Mobilitatea în scopul învățării non-formale și informale și participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul tineretului.
 • Mobilitatea în scopul învățării a personalului sportiv și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al politicilor în domeniul sportului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 •  Mobilitatea persoanelor în scopul învățării (acțiunea-cheie 1). Exemple: stagii pentru oportunități digitale, activitățile DiscoverEU, acțiuni de promovare a participării la viața democratică, mobilități de studiu pe termen scurt și lung pentru elevi, oferind experiențe în străinătate atât pentru persoane, cât și pentru clase întregi;
 • Cooperare între organizații și instituții (acțiunea-cheie 2): centre de excelență profesională, platforme și instrumente online în vederea unei cooperări virtuale, parteneriate ale Alianțelor pentru Inovare;
 • Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare (acțiunea-cheie 3): învățare reciprocă și schimburi, activități analitice, anchete, studii și cooperare cu alte organizații internaționale cu scopul de a construi sau a consolida parteneriate axate pe solidaritate și pe participarea democratică favorabilă incluziunii;
 •  Activități Jean Monnet: promovarea cunoștințelor despre Uniune în instituțiile de educație și formare; în perioada 2021-2027 va permite includerea școlilor și a altor instituții de învățământ și formare, nu doar a universităților;
 • Sport: mobilitatea personalului sportiv, promovarea parteneriatelor de cooperare și a evenimentelor sportive non-profit pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la rolul sportului în diverse domenii (precum incluziunea socială, egalitatea de șanse, beneficiile pentru sănătate etc.).

Rata de cofinanțare

Finanțare în sistem centralizat indirect de către Comisia Europeană prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

 • Acțiunea-cheie 1: 100%;
 • Acțiunea-cheie 2: <80% (de exemplu: Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice / Erasmus+ Teacher Academies: Contribuția financiară din partea UE nu poate depăși 80 % din totalul costurilor eligibile;
 • Tineret: Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare;
 • Acțiunea-cheie 3: Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare;
 • Module și catedre Jean Monnet: 75%;
 • Centrele de excelență Jean Monnet: 80%;
 • Acțiunile Jean Monnet în domeniul învățământului superior: 80%.

Rezultatele programului

Programul își propune să consolideze reziliența și să sprijine redresarea și inovarea în domeniile educației, formării, tineretului și sportului prin activități de cooperare internațională, colaborare în rețea și schimb de bune practici, susținând mobilitatea și învățarea pe tot parcursul vieții, incluziunea socială, tranziția verde și cea digitală, precum și promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Corpul European de Solidaritate: mecanisme comune de guvernanță și funcționare, mobilități de studiu și stagii de formare.
 • Creative Europe: activitățile vizând consolidarea aspectelor legate de creativitate în educație, precum și sporirea competențelor-cheie individuale, în conformitate cu noua Agendă pentru cultură.
 • Horizon Europe: complementarități cu dimensiunea de cercetare, ca parte a elaborării unor noi strategii comune și integrate, pe termen lung și durabile, în domeniile educației, cercetării și inovării; acțiunile Marie Curie (MSCA).
 • Digital Europe: dezvoltarea și dobândirea de competențe digitale avansate.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: activități care vizează incluziunea și cooperarea, ajutorarea grupurilor dezavantajate, accentul pe viața și participarea cetățenilor.
 • Justiție: formarea practicienilor în domeniul dreptului și schimburile internaționale de bune practici.
 • InvestEU: investiții sociale și competențe, educație, formare și servicii conexe, inclusiv pentru adulți.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea abilităților și competențelor studenților și personalului din învățământul superior, mobilitatea studenților și a personalului din învățământul superior, consolidarea cooperării instituționale în domeniul învățământului superior.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: combaterea abandonului școlar, creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic.
 • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile (spre exemplu, persoanele vârstnice, cele aflate la risc de sărăcie și excluziune socială), promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: îmbunătățirea calității învățământului profesional și tehnic, complementarități cu Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.

Totodată, se remarcă posibile complementarități și sinergii cu programele implementate la nivel național, precum: Programul național „Sportul pentru toți”, Proiectul România Educată – Viziune și strategie 2018-2030

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent