Skip to main content

Programul ElectricUp

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Domeniu

Despre program

Actualizare anul 2024 -Electric UP 2

Programul de finanțare se aplică pe perioada 2020- 2032, în mai multe cicluri de finanțare.

Prin Programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor intreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în procent de 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 150.000 euro/beneficiar, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

 

Ghid în consultare publică – Electric UP 2 – 12.03.2024.

Buget Total

Actualizare anul 2024 -Electric UP 2
Sumele necesare implementării programului se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.

Suma necesară implementării programului ELECTRIC UP, este de minimum 450 milioane lei și maximum 596 milioane lei, în cel de-al doilea ciclu de finanțare.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un procent de 75% din valoarea investiției, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 150 kWp, a unui sistem de stocare a energiei produse, a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare (2x11kW), precum și a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire. Procentul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului se va calcula raportat la fiecare categorie de cheltuieli în parte conform specificațiilor din devizul general, prevăzut în Anexa 5 la prezentul ghid.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile stabilite la semnarea contractului se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.


1.376.000.000 Iei (2020-2022)

Instituția coordonatoare

Ministerul Energiei

ElectricUp (gov.ro)

Obiectivul general al programului

Actualizare anul 2024 -Electric UP 2

Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 150 kWp pentru asigurarea consumului propriu și dezvoltarea electro-mobilității reale la nivel național prin creșterea numărului staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, precum și dezvoltarea gradului de utitlizare a energiei din surse regenerabile în încălzire și răcire.


Obiectivul programului este de a ameliora repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, venind în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienței energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Actualizare anul 2024 -Electric UP 2

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);

c) cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);

d) cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;

e) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

f) cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

g) cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

(2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

(3) Cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

(4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor de consultanță și management a proiectului, angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.


Investiţii pentru:

 • Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu;
 • Instalarea stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

Rata de cofinanțare

Până la 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, în cuantumul total al bugetului alocat pentru un ciclu de finanțare, cu respectarea regulilor de cumul pentru întreprinderea unică.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Programul ElectricUp prezintă sinergii și complementarități cu:

 • Programul Operațional Regional Axa 3, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu orașe smart și prietenoase cu mediul, respectiv promovarea eficienței energetice;
 • Programul Operațional Tranziție Justă Axa 2, care susține investiții în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse și producerea de energie din surse regenerabile;
 • Fondul de mediu, care susține proiecte şi programe dedicate protecției mediului, precum promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic și a infrastructurii aferente sau creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice unități de învățământ;
 • Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acțiunilor legate de tranziția energetică,  exploatarea surselor regenerabile de energie și eficienta energetică a clădirilor;
 • Granturile SEE și Norvegiene, care finanțează și proiecte din domeniul energie regenerabilă şi îmbunătățirea eficienței energetice;
 • Fondul pentru inovare, care vizează implementarea de tehnologii, produse și procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;
 • Fondul de modernizare, care finanțează acțiuni privind tranziția energetică, creșterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficiență energetică, inclusiv în transporturi şi construcţii;
 • Mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile, care susţine creşterea capacităţilor de producere a energiei regenerabile prin investiţii comune ale statelor membre;
 • InvestEU, care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea.

Apeluri lansate

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent