Skip to main content

Programul Educație și Ocupare

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”

Program de finanţare

Programul Educație și Ocupare

Status

Activ

Data deschiderii

03 aprilie 2024

Buget apel

28.168.792,40 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Ghidul solicitantului „Primul student din familie”

Program de finanţare

Programul Educație și Ocupare

Status

Activ

Data deschiderii

28 martie 2024

Buget apel

24.988.489,64 RON

Tip Apel

Competitiv

Ghidul Solicitantului „Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă – RECRED”

Program de finanţare

Programul Educație și Ocupare

Status

Inactiv

Data deschiderii

07 martie 2024

Buget

33.755.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Ghidul Solicitantului „Adaptarea ofertei educaționale la solicitările pieței muncii prin fundamentarea politicilor din domeniu pe bază de date”

Program de finanţare

Programul Educație și Ocupare

Status

Inactiv

Data deschiderii

06 martie 2024

Buget

5.177.561 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

PEO lansează apelul „România la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior”

Program de finanţare

Programul Educație și Ocupare

Status

Inactiv

Data deschiderii

31 ianuarie 2024

Buget

5.193.112 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Descriere program

Buget Total

 • Alocare din partea Uniunii Europene – 3484,2 milioane euro;
 • Alocare buget de stat – 857,9 milioane euro;
 • Total – 4342,11 milioane euro.

Instituția finanțatoare

 • Uniunea Europeană

Instituția coordonatoare

 • Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin  Direcția Generală Programe Europene Capital Uman  în calitate de Autoritate de management pentru Programul Educație și Ocupare   https://mfe.gov.ro/peo-21-27/

Obiectivul general al programului

 • Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții; Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă.

Obiective specifice

 • Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă.
 • Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții.

Educație:

 • îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente;
 • prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din grupurile vulnerabile/dezavantajate;
 • ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările necesare și furnizarea de echipamente specifice;
 • sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare și eficace.

Ocupare:

 • integrarea tinerilor pe piața muncii;
 • asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării femeilor;
 • dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale;
 • dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de monitorizare a politicilor active de ocupare;
 • dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea capacității acestora;
 • asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea îmbătrânirii active;
 • creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților.

Priorități

Prioritatea 1- Modernizarea instituțiilor pieței muncii

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 •  FSE+: 301,5 milioane euro
 •  Contribuţie naţională: 68,3 milioane euro

Rata de cofinanțare:

 • FSE+ regiuni dezvoltate: 40% și regiuni mai puţin dezvoltate: 85%
 • BS regiuni dezvoltate: 60% și regiuni mai puţin dezvoltate: 15%

Obiectiv specific:

 • Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii.

Tipuri de activități eligibile:

 • 1.b.1 Creșterea capacității SPO – investiție strategică
 • 1.b.2 Dialog social / capacitate parteneri

Beneficiari eligibili:

 • ANOFM / CRFPA, Autorități și instituții publice în domeniul muncii, Universități, institute de cercetare, Furnizori de servicii de ocupare / formare, Angajatori și membri ai comitetelor sectoriale, Organizații sindicale și patronale reprezentative, ONG-uri cu competențe in domeniu.

 

Prioritatea 2 – Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 880 milioane euro
 • Contribuţie naţională 213,5  milioane euro

Rata de cofinanțare:

 • FSE+ regiuni dezvoltate: 40% și regiuni mai puţin dezvoltate: 85%
 • BS regiuni dezvoltate: 60% și regiuni mai puţin dezvoltate: 15%

Obiectiv specific:

 • Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale.

Tipuri de activități eligibile:

 • Dezvoltare rețea de servicii pentru tineret;
 • Pachete integrate de măsuri active, personalizate în funcție de profilul tinerilor;
 • Antreprenoriat pentru tineri;
 • Întreprinderi sociale de inserție pentru susținerea tinerilor.

Beneficiari eligibili:

 • Tineri sub 30 ani, Entitățile SPO în parteneriat cu structuri/entități specializate în furnizarea de servicii pentru tineri/ instituții de învățământ superior ce oferă servicii de educație /furnizori de formare profesională, consiliere/ coaching/ mentorat/ tutorat pentru tineri, Întreprinderi sociale de inserție.

 

Prioritatea 3 – Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 317,5 milioane euro
 • Contribuţie naţională 78,7 milioane euro

Rata de cofinanțare

 • FSE+ regiuni dezvoltate: 40% și regiuni mai puţin dezvoltate: 85%
 • BS regiuni dezvoltate: 60% și regiuni mai puţin dezvoltate: 15%

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale;
 • Promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața muncii, condiții de muncă egale și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la prețuri abordabile;
 • Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate și a unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat, care să reducă riscurile la adresa sănătății.

Tipuri de activități eligibile:

 • Outreach și activare / funizarea de măsuri active în servicii integrate;
 • Intervenții integrate în zone cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră.

Beneficiari eligibili:

 • Persoane inactive, tineri cu vârsta de peste 30 ani, șomeri, șomeri de lungă durată, cu nivel redus de competențe, persoane cu dizabilități, persoane din comunități marginalizate, din zone rurale, persoane cu vârsta peste 55 de ani, persoane reîntoarse în țară, persoane aparținând minorităților, persoane eliberate din detenție, refugiați și persoane beneficiare ale unei forme de protecție internațională.

Prioritatea 4 – Antreprenoriat și economie socială

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 330 milioane euro
 • Contribuţie naţională 65,7 milioane euro

Rata de cofinanțare

 • FSE+ regiuni dezvoltate: 40% și regiuni mai puţin dezvoltate: 85%
 • BS regiuni dezvoltate: 60% și regiuni mai puţin dezvoltate: 15%

Obiectiv specific:

 • Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale.

Tipuri de activități eligibile:

 • Instrumente și structuri colaborative/ participative, cu rol în sensibilizarea și promovarea economiei sociale și a antreprenoriatului;
 • Scheme antreprenoriat (Start-up IMM și întreprinderi sociale);
 • Sprijin economie socială (dezvoltare /inovare /scalare/extindere de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție);
 • Ocuparea în întreprinderi sociale de inserție.

Beneficiari eligibili:

Parteneri sociali, Antreprenori, manageri, personal angajat, Administratori de grant, Entități din economia socială /Persoane vulnerabile, ONG-uri.

Prioritatea 5 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 170 milioane euro
 • Contribuţie naţională 30 milioane euro

Rata de cofinanțare

 • FSE+  regiuni mai puţin dezvoltate: 85%
 • BS  regiuni mai puţin dezvoltate: 15%

Obiectiv specific:

 • Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Tipuri de activități eligibile:

 • Calitatea în ÎETC
 • Diversificare/ flexibilizare servicii de suport socio-educațional
 • Formare personală continuă

Beneficiari eligibili:

 • Copii 0-6 ani, neînscriși în programe de educație timpurie, antepreșcolari și preșcolari, cu accent pe cei proveniți din medii sau grupuri dezavantajate, personal didactic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, părinți/reprezentanți legali/ tutori ai copiilor din medii sau grupuri dezavantajate.

 

Prioritatea 6 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 400 milioane euro
 • Contribuţie naţională 97,1 milioane euro

Rata de cofinanțare:

 • FSE+ regiuni dezvoltate: 40% și regiuni mai puţin dezvoltate: 85%
 • BS regiuni dezvoltate: 60% și  regiuni mai puţin dezvoltate: 15%

Obiectiv specific:

 • Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Tipuri de activități eligibile:

 • MATE pentru învățământ primar – intervenție strategică
 • Pachete personalizate de măsuri în vederea sprijinirii accesului și participării la educație

Beneficiari eligibili:

 • Unități de învățământ și unități conexe, copii și adulți 24-64 ani care au părăsit timpuriu școala sau care nu au fost înmatriculați în sistemul de învățământ; elevi/studenți din grupuri dezavantajate, participanți la programe de tip ȘDȘ, elevi din ani terminali sprijiniți pentru accesul în învățământul terțiar, personal didactic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, părinți/reprezentanți legali/ tutori.

 

Prioritatea 7 – Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 300 milioane euro
 • Contribuţie naţională 70,6 milioane euro

Rata de cofinanțare

 • FSE+  regiuni dezvoltate: 40% și regiuni mai puţin dezvoltate: 85%
 • BS regiuni dezvoltate: 60% și regiuni mai puţin dezvoltate: 15%

Obiectiv specific:

 • Îmbunătățirea sistemelor de educație și de formare

Tipuri de activități eligibile:

 • Asigurarea calității educației pentru toți;
 • Facilitare acces informat la educație;
 • Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor cheie ale elevilor.

Beneficiari eligibili:

 • Unități de învățământ și unități conexe, Instituții de învățământ superior, elevi și studenți (ISCED 1-8), personal didactic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, părinți/ reprezentanți legali/ tutori.

 

Prioritatea 8 – Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 300 milioane euro
 • Contribuţie naţională 60,9 mililoane euro

Rata de cofinanțare:

 • FSE+  regiuni dezvoltate: 40% și regiuni mai puţin dezvoltate: 85%
 • BS regiuni dezvoltate: 60% și regiuni mai puţin dezvoltate: 15%

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, inclusiv prin validarea învățării nonformale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe antreprenoriale și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a uceniciilor;
 • Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Tipuri de activități eligibile:

 • Optimizarea mecanismelor de monitorizare, evaluare politici și anticipare competențe Învățământ Profesional și Tehnic (ÎPT);
 • Aplicare mecanism privind asigurarea calității învățării la locul de muncă (WBL);
 • Creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare în ÎPT;
 • Recunoașterea excelenței în ÎPT, cu accent pe digitalizare și dezvoltare durabilă;
 • Adaptare servicii educaționale ÎPT;
 • Dezvoltarea capacității de informare și consiliere profesională;
 • Mobilitate internațională Erasmus+ în ÎPT;
 • Facilitare acces și prevenire abandon la nivelul ÎPT;
 • Programe de informare pentru părinți și comunitate;
 • Programe remediale.

Beneficiari eligibili:

 • Unități și instituții de învățământ ce oferă servicii educaționale (ÎPT),elevi din învățământul profesional și tehnic, elevi de gimnaziu, cursanți din învățământul dual, personal didactic din învățământul profesional și tehnic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, elevi din învățământul profesional și tehnic, elevi din clasa a IX-a ÎPT, personal didactic din învățământul profesional și tehnic, personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, părinți/ reprezentanți legali/ tutori, operatori economici, personal din structurile parteneriale la nivel regional și județean din ÎPT.

 

Prioritatea 9 – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 440,2 milioane euro
 • Contribuţie naţională 105,6 milioane euro

Rata de cofinanțare:

 • FSE+ regiuni dezvoltate: 40% și regiuni mai puţin dezvoltate: 85%
 • BS regiuni dezvoltate: 60% și regiuni mai puţin dezvoltate: 15%

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, inclusiv prin validarea învățării nonformale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe antreprenoriale și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a uceniciilor;
 • Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, anticipând mai bine schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor pieței muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând mobilitatea profesională.

Tipuri de activități eligibile:

 • Intervenții pentru asigurarea calității în formarea profesională a adulților
 • Oferta FPC (diversificare / asigurare acces)

Beneficiari eligibili:

 • Autorități / instituții publice cu atribuții în LLL, furnizori de servicii de  formare sau de orientare și consiliere profesională, centre de evaluare a competențelor, comitete sectoriale / parteneri sociali, instituții implicate în mobilități internaționale de învățare adulți, angajatori, angajați, antreprenori, adulți (25-64 ani) – potențial formabili.

 

Prioritatea 10 – Asistență tehnică

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 45 milioane euro
 • Contribuţie naţională 67,5 milioane euro

Rata de cofinanțare :

 • FSE+  regiuni dezvoltate: 40% și regiuni mai puţin dezvoltate: 40%
 • BS regiuni dezvoltate: 60% și regiuni mai puţin dezvoltate: 60%

Obiective specifice

NA

Tipuri de activități eligibile

 • Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor;
 • Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului.

Beneficiari eligibili

 • Structurile / Personalul de management/implementare a PEO, Membrii Comitetului de Monitorizare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Intervenții noi dedicate tinerilor:

 • Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar cu implicarea autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere activități specifice adaptate tinerilor;
 • Realizarea de către centrele /cluburile de tineret publice sau private sau de alți actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret, selectați din rândul tinerilor (în special NEET) și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și activare a tinerilor și de înregistrare a acestora la furnizorii de servicii de ocupare publici sau privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare;
 • Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor: formare competențe antreprenoriale, tutorat/mentorat, asistență/ consiliere, role models, formare în management de proiect, inclusiv accesul la granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up), asistență și consultanță post înființare;
 • Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile pentru tineri;
 • Stimularea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor NEETs în vederea plasării pe piața muncii;
 • Programul „Tânăr Voluntar” (acordare de granturi).

Intervenții noi în domeniul Educației:

 • Crearea/dezvoltarea mecanismelor de monitorizare, avertizare, prevenire și combatere abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii/ segregare școlară;
 • Asigurarea accesului și participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau CES;
 • Programe de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții copiilor din preuniversitar, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;
 • Interconectarea bazelor de date și dezvoltarea resurselor educaționale deschise (RED);
 • Acordarea de granturi la nivelul școlilor pentru creșterea calității;
 • Identificarea, sprijinirea și promovarea copiilor supradotați;
 • Mobilitățile internaționale Erasmus+;
 • Dezvoltarea/implementarea curriculumului la decizia școlii la nivelul învățământului primar și gimnazial;
 • Crearea unui mecanism eficient de recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale la nivelul învățământului secundar superior;
 • Implementarea unor programe universitare adaptate solicitării agenților economici;
 • Certificarea rezultatelor învățării din formarea profesională inițială;
 • Standarde de dotare a unităților de învățământ;
 • Program național de dotare a „atelierelor școală” cu mijloace didactice și echipamente;
 • Granturi pentru operatorii economici implicați în învățământul dual pentru asigurarea spațiilor și tehnologiilor adecvate ”atelierelor școală”, precum și a personalului calificat în domeniu;
 • Dezvoltarea de manuale și auxiliare curriculare în format digital;
 • Acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și transport pentru elevii din grupuri defavorizate;
 • Programe remediale pentru elevii din clasa a IX-a în vederea creșterii nivelului de competențe la citit, matematică și științe;
 • Sprijinirea mobilităților internaționale Erasmus+.

Intervenții noi în domeniul Ocupării:

 • Programe decalate sau flexibile sau oferta unor creșe și grădinițe pentru copiii angajaților;
 • Investiții în dezvoltarea antreprenoriatului/întreprinderilor în domeniul social;
 • acțiuni de suport pentru digitalizarea activității IMM-urilor;
 • mecanisme de monitorizare a informațiilor din piața muncii, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională sau adăugarea de noi dezvoltări.

Rata de cofinanțare

 • Bugetul este calculat 67% FSE + și 33% BS

Sinergii și complementarități cu alte programe

Asigurarea complementarităților PEO cu investițiile PNRR și cu celelalte Programe și Instrumente UE:

 • în ceea ce privește obiectivele strategiei România Educată și a SNOFM 2021-2027, intervențiile PEO și PNRR sunt planificate în mod sinergic și complementar, astfel încât să asigure coerența la toate nivelurile;
 • complementaritatea intervențiilor PEO-FSE+ cu investițiile FEDR prin POR-uri și PCIDIF în E-educație, infrastructura școlară pentru învățământul ante-preșcolar, preșcolar, primar, secundar, profesional și tehnic și învățământul terțiar, investiții care vor asigura suportul pentru investițiile PEO pentru grupurile țintă care vor utiliza infrastructura realizată din FEDR, asigurând totodată creșterea accesului la educație și calitatea actului educațional;
 • în domeniul digital, Programul Național Strategic finanțat din FEDR va completa abordarea PEO în materie de competențe sprijinind dezvoltarea și dobândirea de competențe digitale avansate necesare pentru dezvoltarea de tehnologii de vârf, în cooperare cu industriile relevante, și de asemenea, prin PEO se va asigura complementaritatea cu Programul Europa Digitală, prin programele terțiare oferite în domeniile cheie care contribuie la crearea Spațiului European de Date (European Data Spaces), precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, digitalizarea, big data;
 • prin PNRR se va asigura Formarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, iar prin PEO se vor asigura numai competențele digitale în contextul metodelor de învățare incluzivă/ învățare prin cultură.

Între celelalte instrumente ale Uniunii Europene, Programul Erasmus+ este relevant pentru PEO prin oportunitățile de învățare și mobilitate oferite pentru profesori, elevi, ucenici, tineri și studenți, care vor desăvârși pachetele de sprijin pentru învățare oferite prin PEO.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 9362/09.12.2022

https://mfe.gov.ro/peo-21-27/

Instrucțiuni

Instrucțiunea nr. 1/23.02.2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027

Instrucțiunea DGPECU nr. 2/22.04.2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027.

Instrucțiunea nr. 3/2024, prin care se aprobă Manualul Beneficiarului pentru proiectele finanțate prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 și prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Manualul beneficiarului PEO și PoIDS – Word

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent