Skip to main content

Programul Dezvoltare Durabilă

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea acțiunilor de investigare preliminară și detaliată a siturilor contaminate”

Program de finanţare

Programul Dezvoltare Durabilă

Status

Activ

Data deschiderii

15 iulie 2024

Buget

40.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

Ghidul Solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte noi”

Program de finanţare

Programul Dezvoltare Durabilă

Status

Activ

Data deschiderii

19 iulie 2024

Buget

111.764.706 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Ghidul Solicitantului – Acțiunea 4.5 – Sisteme și rețele inteligente de energie

Program de finanţare

Programul Dezvoltare Durabilă

Status

Inactiv

Data deschiderii

28 mai 2024

Buget apel

328.033.200 RON

Tip Apel

Necompetitiv

Ghidul Solicitantului – Acțiunea 4.3. Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice

Program de finanţare

Programul Dezvoltare Durabilă

Status

Inactiv

Data deschiderii

28 mai 2024

Buget apel

1.665.017.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Buget Total

 • Alocare din partea Uniunii Europene – 4,04 miliarde euro;
 • Alocare buget de stat – 1,2 miliarde euro;
 • Total – 5,2 miliarde euro.

Instituția coordonatoare

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – https://mfe.gov.ro/pdd-21-27/

Categorii tematice

 • Provocări globale și competitivitate industrială
 • Dezvoltarea digitală și industrială
 • Creativitate și societate favorabilă incluziunii
 • Climă, energie și mobilitate
 • Retehnologizare, tranziție verde

Obiectivul general al programului

 • Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 este elaborat în acord cu obiectivul Uniunii Europene (UE) de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului și conform cu art. 11, art. 191 și 174 din Tratatul de Funcționare a UE. PDD va adresa provocările identificate în cadrul celui de-al doilea obiectiv de politică din Regulamentul nr. 1060/2021, ”O Europă mai verde”.
 • PDD contribuie la transformarea economiei UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă, disociată de utilizarea resurselor, conform obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și Planului de acțiune UE privind reducerea la zero a poluării, ca parte integrantă a PVE.
 • PDD va contribui la adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a sistemului energetic, dar și la îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea biodiversităţii; calitatea aerului; decontaminarea siturilor poluate.

Priorități

Prioritatea 1.  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • 2,2 mld euro FEDR ; 375,11 mil euro FC ; 832,66     mil. euro contribuție națională

Obiective specifice:

 • Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor (FEDR si FC)
 • Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor (FC)

Tipuri de activități eligibile:

 • Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu (FEDR+FC);
 • Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu (FC)

Beneficiari eligibili:

1. Pentru investițiile în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu (FEDR+FC)

 • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) prin Operatorii Regionali (OR) finanțați prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS) şi Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020 (POIM);
 • Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP)/ Administrația Națională Apele Române (ANAR), Ministerul Sănătății (MS)/Institutul de Sănătate Publică;
 • OR, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), Asociația Română a Apei (ARA), Federația Asociațiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei (FADIDA), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), MMAP/ANAR, MS (Institutul de Sănătate Publică), pentru operațiunile de consolidare a capacității administrative a actorilor din sector.

2. Pentru investițiile privind gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării  tranziției spre economia circulară:

 • ADI prin Consiliile Județene/Primăria Municipiului Bucureşti/primăriile de sector pentru acțiuni de extindere a sistemului de colectare separată și sortare cf. Legii 101/2006;
 • Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pentru acțiuni care vizează închiderea depozitelor neconforme de deșeuri municipale. Pentru capacitate instituțională MMAP (inclusiv în parteneriat cu alți actori din sector) și ANRSC.

Prioritatea 2 Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului şi remediere a siturilor contaminate

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • 170 mil euro FEDR ;  30 mil. euro contribuție națională;

 Obiective specifice:

 • Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare (FEDR)

Tipuri de activități eligibile: 

 • Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu;
 • Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive;
 • Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate.

Beneficiari eligibili:

1. Pentru elaborarea și implementarea Planurilor de Management (PM):

 • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)/Administratori ai ariilor naturale protejate pentru ariile care au structuri de administrare proprii/Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

2. Pentru ecosistemele degradate și serviciile furnizate în afara ariilor naturale protejate:

 • Administratori desemnați în condițiile legii și/sau proprietari ai suprafețelor de teren ce constituie ecosistem degradat aflat în proprietate publică.

3. Pentru planurile de acțiune pentru specii:

 • Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.

4. Pentru dezvoltarea capacității administrative și îmbunătățirea nivelului de cunoaștere:

 • MMAP/ANANP/ ARBDD, administratorii de parcuri/alte arii naturale protejate.

5. Pentru acțiunile privind îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive:

 • Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.

6. Pentru acțiunile privind Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate:

 • Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.

Prioritatea 3  Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • 440,19 mil. euro FEDR ; 77,68 mil euro  contribuție națională

Obiective specifice:

 • Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ,ecosistemice (FEDR).

Tipuri de activități eligibile: 

 • Managementul principalelor tipuri de risc identificate în PNMRD;
 • Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc.

Beneficiari eligibili:

1. Pentru managementul principalelor tipuri de risc identificate în PNMRD:

 • MMAP, ANAR (în cazul capacității administrative numai în situația în care se justifică dotări suplimentare față de PNRR);
 • Administratia Natională de Meteorologie (ANM), ROMSILVA, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în gestionarea inundațiilor/secetei și după caz, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural;
 • Autoritățile Publice Locale (APL).

2. Pentru acțiunile privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc:

 • Ministerul Administrației și Internelor (MAI)/Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă (IGSU) și structurile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă şi asigurarea funcţiilor de sprijin;
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)
 • Riscurile la cutremure și epidemii vor fi adresate în POR-uri (cutremurele), respectiv POS (epidemiile)

Prioritatea 4 Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • 325 mil euro FEDR, 523,76 mil euro FC ; 269,78 mil euro  contribuție națională.

Obiective specifice: 

 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR+FC)
 • Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva privind energiei din surse regenerabile(UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de sustenabilitate prevăzute în aceasta (FEDR);
 • Dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene (FEDR+FC).

Tipuri de activități eligibile:

 • Îmbunătățirea eficienței energetice;
 • Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de producere a energiei termice;
 • Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transporta energiei termice;
 • Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă;
 • Sisteme și rețele inteligente de energie;
 • Conversia, modernizarea și extinderea rețelelor de transport și distribuție a gazelor pentru adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile și a gazelor cu emisii reduse de carbon.

Beneficiari eligibili:

1.  Pentru activitățile privind îmbunătățirea eficienței energetice:

 • IMM-uri
 • Întreprinderi mari, societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite conform Legii 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare).

2. Pentru activitățile care au ca obiectiv reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de producere a energiei termice:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și concesionari serviciu public de termoficare urbană Motru.

3. Pentru activitățile care vizează reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transporta energiei termice:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale.

4. Pentru activitățile care promovează utilizarea surselor de energie regenerabilă:

 • UAT-uri în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz.

5.  Pentru activitățile care au ca obiectiv sisteme și rețele inteligente de energie:

 • Operatori distribuţie energie electrică / Operator transport energie electrică.

6. Pentru activitățile privind conversia, modernizarea și extinderea rețelelor de transport și distribuție a gazelor pentru adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile și a gazelor cu emisii reduse de carbon:

 • Operatori retele distribuție gaze/ Operator de transport gaze/parteneriate între operatori rețele distributie gaze și entități de drept privat care dețin în proprietate rețele de distribuție a gazelor naturale (IMM sau întreprindere mare).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu (FEDR+FC);
 • Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu (FC)
 • Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu;
 • Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive;
 • Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate.
 • Managementul principalelor tipuri de risc identificate în PNMRD;
 • Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc.
 • Îmbunătățirea eficienței energetice;
 • Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de producere a energiei termice;
 • Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transporta energiei termice;
 • Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă;
 • Sisteme și rețele inteligente de energie;
 • Conversia, modernizarea și extinderea rețelelor de transport și distribuție a gazelor pentru adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile și a gazelor cu emisii reduse de carbon.

Rata de cofinantare

 • medie de cofinanțare la nivel de Program Operațional: FEDR/FC;
 • 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate 40% pentru regiunile mai dezvoltate.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Acțiunea 1.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – FEDR

Proiectele privind sistemele de apă și apă uzată vor contribui în totalitate la pilonul 2 al SUERD în cadrul îmbunătățirii condițiilor de mediu în Regiunea Dunării și la implementarea Planului de Management al Bazinului Dunării. PDD va contribui la aria prioritară SUERD privind restabilirea și menținerea calității apelor, acțiunea referitoare la stimularea investițiilor majore în construirea și modernizarea instalațiilor de epurare a apelor urbane din bazinul Dunării.

PDD va contribui la activitățile de cooperare ale beneficiarilor pentru a consolida capacitatea de a integra cooperarea transnațională în plan strategic în domenii relevante pentru implementarea și sustenabilitatea sistemelor de apă uzată, planul de management al activelor, precum și reducerea pierderilor de apă etc. În ghidul solicitantului se vor detalia mecanismele de punere în practică a cooperării transnaționale.

De asemenea, se va avea în vedere cooperarea la nivelul bazinului Marii Negre, în special din perspectiva creșterii capacității administrative, proiectele fiind compelementare și celor din programele Interreg, respectiv NEXT România-Republica Moldova, NEXT România-Ucraina, NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, VI-A Romania Bulgaria, Programul Interreg Europe, Programul pentru Regiunea Dunării.

Concomitent, există cooperări bilaterale în cadrul Forumului Regional al Apei Dunăre – Europa de Est, eveniment care aduce, anual, în atenţia participanţilor informaţii de cea mai mare actualitate privind evoluţia şi dezvoltarea sectorului apei.

În același timp, OR au sau vor dezvolta cooperări bilaterale cu state precum Ungaria, Republica Moldova, Germania, Marea Britanie etc., aceste parteneriate având ca scop dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată.

Acțiunea 1.2 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – FC

Proiectele privind sistemele de apă și apă uzată vor contribui în totalitate la pilonul 2 al SUERD în cadrul îmbunătățirii condițiilor de mediu în Regiunea Dunării și la implementarea Planului de Management al Bazinului Dunării. PDD va contribui la aria prioritară SUERD privind restabilirea și menținerea calității apelor, acțiunea referitoare la stimularea investițiilor majore în construirea și modernizarea instalațiilor de epurare a apelor urbane din bazinul Dunării.

PDD va contribui la activitățile de cooperare ale beneficiarilor pentru a consolida capacitatea de a integra cooperarea transnațională în plan strategic în domenii relevante pentru implementarea și sustenabilitatea sistemelor de apă uzată, planul de management al activelor, precum și reducerea pierderilor de apă etc. În ghidul solicitantului se vor detalia mecanismele de punere în practică a cooperării transnaționale.

De asemenea, se va avea în vedere cooperarea bilaterală cu alte state în baza compelementarității cu programele Interreg, Programul Interreg Europe, Programul pentru Regiunea Dunării, în scopul promovării accesului la apă și gospodăririi sustenabile a apelor.

Acțiunea 1.3 Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

Proiectele privind managementul deșeurilor vor contribui la SUERD în cadrul pilonului 2. Îmbunătățirea condițiilor de mediu în Regiunea Dunării și la atingerea obiectivelor de mediu prevăzute în Planul de Management al Bazinului Dunării, în conformitate cu directivele specifice și cu PEC.

De asemenea, PDD va contribui la activitățile de cooperare ale beneficiarilor pentru a consolida capacitatea de a integra cooperarea transnațională în plan strategic în domenii relevante, respectiv pentru managementul deșeurilor. În ghidul solicitantului se vor detalia mecanismele de punere în practică a cooperării transnaționale.

Totodata, proiectele vor fi complementare cu Programul Interreg Europe are ca obiectiv finanțarea schimbului de experiență, consolidarea capacității instituționale pentru eficientizarea implementării politicilor de dezvoltare regională în toate domeniile OP2 – O Europă mai ecologică, printre care și economia circular.

Se are în vedere dezvoltarea cooperării bilaterale cu parteneri proveniți din statele membre (precum Germania, Olanda, Austria) sau terțe în scopul schimbului de bune practici care vizează promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Acțiunea 2.1 Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

PNRR va finanța reactualizarea Planurilor de Management (PM) pentru 250 situri Natura 2000, iar PDD elaborarea de PM noi pentru siturile Natura 2000 fără PM și implementarea PM. Complementaritatea se va realiza și în sprijinirea ecosistemelor degradate. Complementaritatea pentru consolidarea capacității ANANP va fi verificată prin protocol de colaborare între MMAP și MIPE. De asemenea, se are în vedere sinergia cu alte surse de finanțare, respectiv LIFE, FEADR (stoparea și inversarea pierderii biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice, conservarea habitatelor și a peisajelor), FEAMPA (instituirea și managementul ariilor marine protejate, sprijinirea activității durabile a fermelor de acvacultură, inclusiv a celor din situri Natura 2000).Proiectele pot fi depuse în parteneriat cu alte entități de drept public sau privat (ex. Institute de cercetare, Universități, Muzee, asociații profesionale și ONG-uri care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii).

Acțiunea 2.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive

Complementaritatea cu PNRR este asigurata avand in vedere faptul ca PNRR sprijină achiziția de analizoare pentru Black Carbon, de stații pentru radioactivitate și zgomot, iar PDD vizează implementarea obligațiilor rezultate din directive. MMAP va încheia un protocol de verificare cu MIPE.

Acțiunea 2.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate

Complementaritatea este asigurată cu FTJ, PDD finanțând inventarierea și investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, iar FTJ regenerarea și decontaminarea siturilor dezafectate și industriale doar în zonele vizate.

Acțiunea 3.2 Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc

PDD va contribui la aria prioritară SUERD privind managementul riscurilor de mediu, acțiunile privind: elaborarea și adoptarea unui plan de management al inundațiilor majore la nivel de bazin sau un set de planuri de gestionare a riscului de inundații; sprijinirea zonelor umede și restaurarea zonelor inundabile ca un mijloc eficient de a îmbunătăți protecția împotriva inundațiilor („infrastructură verde”); consolidarea managementului integrat al zonei costiere și amenajarea spațiului maritim pe malul vestic al Mării Negre; extinderea ariei sistemului european de alertă la inundațiile (EFAS) pentru bazinul hidrografic al Dunării, intensificarea eforturilor de pregătire la nivel regional, promovarea de răspunsuri comune la dezastrele naturale; consolidarea cooperării operaționale între autoritățile de intervenție de urgență din țările dunărene și pentru a îmbunătăți interoperabilitatea activelor disponibile.

PDD va contribui la Strategia Bazinului Mării Negre, respectiv la obiectivul acesteia privind ecosisteme marine și de coastă sănătoase, la prioritățile și acțiunile care acoperă aspectele de mediu și va fi complementar cu Programele Interreg NEXT și IPA.

Acțiunea 4.1. Îmbunătățirea eficienței energetice

Complementaritatea cu PNRR în domeniul eficienței energetice este asigurată, având în vedere că PDD sprijină eficiența energetică a întreprinderilor prin producția de energie solară și altor surse de energie regenerabilă, exclusiv pentru consumul propriu, iar PNRR finanțează eficienţa energetică în sectorul industrial, care urmează să fie monitorizate printr-o platformă IT pentru centralizarea și analiza consumului național de energie. În plus, PNS va acorda sprijin pentru investiții la nivelul microîntreprinderilor din sectorul neagricol din mediul rural, ca acțiune eligibilă în cadrul proiectelor pentru eficiență energetică, dar şi sprijin pentru eficiență energetică în cadrul investițiilor la nivel de ferme și unități de procesare. De asemenea, PNS va susţine investițiile privind eficienţa energetică la nivelul microîntreprinderilor, IMM-urilor și întreprinderilor mari din sectorul agricol şi agro-alimentar, iar Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) va susţine investițiile pentru efeciență energetică a IMM din sectorul pescăresc în cadrul proiectelor de modernizare a acestora. De asemenea, PNS va sprijini producerea și utilizarea de energie din surse regenerabile în cadrul investițiilor la nivel de ferme și unități de procesare, pentru consum propriu.

Acțiunea 4.2. Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de producere a energiei termice

Complementaritatea cu PNRR este asigurată având în vedere că prin acest instrument se finanţează capacităţi noi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde, ȋn timp ce prin PDD se finanţează înlocuirea sistemului de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi pentru muncipiul Motru.

Tipurile de acțiuni sunt compatibile cu principiul DNSH, deoarece compatibilitatea a fost evaluată în cadrul RRF și în conformitate cu ghidul tehnic RRF DNSH.

Acțiunea 4.3 Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transporta energiei termice

PDD va contribui la aria prioritară SUERD privind promovarea energiei sustenabile, acțiunea privind exploatarea oportunității de a avea o producție crescută a energiei provenită din surse locale de energie regenerabilă pentru creșterea autonomiei energetice.

Pentru susținerea obiectivelor Strategiei Dunării se va avea în vedere acordarea de puncte suplimentare proiectelor localizate în cele 12 județe riverane Dunării. Proiectele trebuie să respecte criteriile stabilite în cadrul priorităților corespunzătoare PDD, precum și criterii suplimentare privind modul în care acestea contribuie la atingerea obiectivelor SUERD.

Proiectele vor fi complementare cu cele privind promovarea măsurilor de eficiență energetică și de eficiență a resurselor și cele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din programele Interreg IPA Romania-Serbia, Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova, Programul pentru Regiunea Dunării, Programul Interreg VI-A România-Ungaria, Programul Interreg Europe, Programul Interreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina.

Se au în vedere cooperări bilaterale cu parteneri din alte state cu care se pot crea sinergii privind abordarea prin care să se poată realiza de țintele comune privind eficiența energetică, eficiența a resurselor și cele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră conform directivelor europene și PNIESC.

Acțiunea 4.4. Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă

Prin PNRR vor fi acordate finanțări pentru instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile (950 MW), respectiv eolian și solar, proiectate a livra exclusiv energie electrică în Sistemul electroenergetic național (SEN).

Luând în considerare dificultățile României de a restrucutra sistemele de termoficare a locuințelor subliniate și în RT 2020, țintele asumate de România privind energia regenerabilă în termoficarea centralizată și accesul la biomasă (cu respectarea condițiilor de sustenabilitate), precum și ținând seama de complementaritățile cu PNRR, prin PDD se are în vedere continuarea finanțării proiectelor mature aflate în lista de proiecte eligibile/aprobate pentru perioada de programare 2014-2020, iar noi proiecte vor fi dezvoltate în măsura în care vor mai exista resurse financiare disponibile. Proiectele vor avea în vedere producerea energiei termice din biomasă/biogaz și apă geotermală. Aceste proiecte asigură distribuţia cât mai aproape de cosumator, inclusiv prin finanţarea dezvoltării/modernizării reţelelor de distribuţie a energiei termice pentru facilitarea evacuării căldurii.

Pentru investițiile în producția de energie regenerabilă, complementaritatea este asigurată ținând seama că prin PDD se vor finanța în principal proiecte mature/aprobate din POIM 2014-2020.

Prin PNDR 2014-2020 se finanţează investiţii în exploataţii agricole pentru producerea de biocombustibili şi bioenergie pentru consum propriu, precum şi investiţii în procesarea biomasei şi alte tipuri de surse regenerabile din spaţiul rural.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX32021R1060

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare nr. C(2022) 8703/24.11.2022

https://mfe.gov.ro/pdd-21-27/

Instrucțiuni

Instrucțiunea nr. 1 privind clarificarea unor măsuri de comunicare, vizibilitate și transparență a proiectelor finanțate în cadul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – 5 martie 2024

Instrucțiunea nr. 2/11.03.2024 privind comunicarea dintre Beneficiar și Finanțator pentru proiectele finanțate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – 20 martie 2024

Anexe la Instrucțiunea 2

Circulara nr. 24577/19.02.2024 privind fluxul de modificare a cererii de finanțare pentru proiectele aferente POIM care au fost etapizate prin respectarea art. 118/118a din Reagulamentul UE nr. 1060/2021 și care parcurg procesul de etapizare în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POIM nr. 71/2023

Circulara nr. 46044/28.03.2024 revenire la Circulara 24577/ 19.02.2024 în vederea completării și clarificării anumitor aspecte privind interpretarea Ghidului Solicitantului

Instrucțiunea nr. 3/29.05.2024 privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare ca urmare a intrării in vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernul nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industrie alimentară – 29 mai 2024

Instrucțiunea nr. 4 privind evenimentele/activitățilE de comunicare aferente Operațiunilor de Importanță Strategică și operațiunilor de peste 10.000.000 euro – 19 iunie 2024

Instrucțiunea nr. 5/18.06.2024 privind respectarea drepturilor fundamentale pe parcursul implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – 21 iunie 2024

Informații suplimentare

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent