Skip to main content

Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Obiectivul general al programului

Programul reprezintă o măsură de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele prioritare de producție.

Obiective specifice

– susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare,
– creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare,
– promovarea producției interne,
– încurajarea digitalizării proceselor de producție și folosirea tehnologiilor verzi nepoluante.

Rezultatele programului

– Minimum 500 de întreprinderi mici și/sau mijlocii active în economia națională;
– Minimum 500 de companii verzi și/sau digitalizate;
– Minimum 12,5 milioane lei investiții în digitalizarea și/sau transformarea verde a întreprinderilor;
– Minimum 500 de investiții în tehnologii noi în domeniul productiv autohton;
– Minimum 300.000.000.000 lei investiții în retehnologizarea întreprinderilor din domeniul producției.

Buget total

Perioada de implementare a programului: 2023 – 2027 (5 ani), bugetul estimat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 52.835.000 lei, numărul estimat de 500 beneficiari în anul 2023.

Prin program se finanțează cererile de finanțare în următoarele condiții:
Credit pentru investiții eligibile acordat prin program de minim 500.000 mii lei, din care maxim 100.000 de lei ajutor nerambursabil primă de capital, pentru diminuarea și reeșalonarea creditului.

Beneficiari și activități eligibile

(1) Pot beneficia de prevederile Programului societățile (întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data înscrierii în program, următoarele criterii de eligibilitate:
1. sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;
2. sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
3. sunt înființate înainte de 31.12.2020;
4. sunt companii 100% private, active pe piața internă (Întreprinderea activă este entitatea care realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț contabil cu date financiare pozitive si diferite de zero);
5. sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
6. sunt considerate întreprinderi autonome, legate sau partenere;
7. desfășoară o activitate autorizată de producție într-unul din sectoarele eligibile. Codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este autorizat la momentul înscrierii în program. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
8. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului;
9. respectă legislația europeană cu privire la cumulul ajutoarelor de minimis;
10. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității la momentul înscrierii și nu intră într-una din stările menționate pe toată perioada de implementare a programului;
11. contractează un credit de investiții la una dintre băncile partenere, în condițiile instituției de credit și a prezentului program.
(2) Finanțarea se acordă pe cod CAEN eligibil autorizat de cel puțin 12 luni la momentul înscrierii, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii care desfășoară următoarele activități:
• 10 Industria alimentară
• 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
• 13 Fabricarea produselor textile;
• 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
• 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;
• 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;
• 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
• 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
• 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
• 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
• 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
• 24 Industria metalurgică;
• 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații – cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției;
• 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
• 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
• 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
• 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
• 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția codului CAEN 3040;
• 31 Fabricarea de mobilă;
• 32 Alte activități industriale n.c.a.

Investiții eligibile

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
b) echipamente/tehnologii/soluții/ sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, pentru a desfășura activitatea pentru care solicită finanțare;
c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare (achiziționare și instalare) care vizează productivitatea întreprinderii;
d) echipamente digitale/tehnologii/soluții/sisteme/aplicații (achiziționare și instalare) cu impact asupra economisirii de resurse/productivității întreprinderii – vizează productivitatea întreprinderii;
e) pachet digital care să conțină minimum un site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de decontare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete. Pachetul digital și/sau cheltuielile specificate la pct. b), c) sau d) reprezintă cheltuieli obligatorii în cadrul programului și sunt eligibile în procent minimum de 25 % din valoarea grantului solicitat.

Informații suplimentare despre program

Mai multe informatii despre Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pot fi consultate aici.

Punctul național de contact

MAT/0219059

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent