Skip to main content

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”

Program de finanţare

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Status

Urmează

Data deschiderii

31 iulie 2024

Buget

46.698.235 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul solicitantului „Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați”

Program de finanţare

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Status

Urmează

Data deschiderii

28 iunie 2024

Buget

140.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale”

Program de finanţare

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Status

Activ

Data deschiderii

30 mai 2024

Buget

6.500.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor – 2.2.1: E-guv în administrația/instituțiile publice [Apel 2]

Program de finanţare

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Status

Activ

Data deschiderii

20 mai 2024

Buget

152.248.563 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

Ghidul Solicitantului ,,Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”

Program de finanţare

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Status

Activ

Data deschiderii

30 mai 2024

Buget

1.500.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Descriere program

Rolul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) propune măsuri în domeniile cercetare, dezvoltare și inovare/specializare inteligentă, antreprenoriat și digitalizare, finanțate prin granturi/instrumente financiare, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național.
Acesta stabilește prioritățile de investiții finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în sprijinul implementării Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027 și a Documentului de Politică Publică eGov/Catalogului serviciilor publice, prin prioritizarea investițiilor urmărindu-se:

 • Cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)/Specializare inteligentă (SI) – creșterea cheltuielilor publice/private CDI, a colaborării public-privat, reducerea fragmentării ecosistemului CDI, creșterea performanței și a transferului de cunoștințe și tehnologie, precum și creșterea cooperării științifice internaționale;
 • Antreprenoriat – punerea bazelor unui ecosistem solid de inovare și antreprenoriat, inclusiv prin crearea/operaționalizarea HUB-ului de antreprenoriat, transformarea digitală a IMM-urilor pentru creșterea producțivității muncii și sprijinirea producției cu valoare adăugată mare, dezvoltarea Centrelor de Inovare Digitală;
 • Digitalizare – creșterea calității serviciilor publice prin oferirea de servcii noi, inovative, sigure și rapide care să răspundă nevoilor cetățenilor și mediului de afaceri, prin utilizarea platformei de informare bazată pe Open și Big Data care să poată sprijini procesul de luare a deciziilor guvernamentale, reducerea fragmentării soluțiilor IT, precum și cerarea cadrului și a capacităților de interoperabilitate, creșterea utilizării tehnologiilor avansate pentru serviciile oferite de adminsitarția publică, inclusiv în domeniul securității cibernetice.

Buget Total

Alocare din partea Uniunii Europene – 1,6 miliarde euro;

Alocare buget de stat – 551 milioane euro;

Total – 2,2 miliarde euro.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

MIPE prin Autoritatea de Management Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare,  Direcția generală pentru Dezvoltarea Inovării și a societății Digitalizate

Obiectivul general al programului

1. Dezvoltarea unui ecosistem CDI durabil, predictibil și stabil care să conducă la creșterea/menținerea locurilor de muncă pentru cercetare, crearea unui mediu motivant/atractiv pentru tinerii cercetători, creșterea abilităților acestora pentru transferul de cunoștințe dobândite către piață și, totodată, transferul tehnologic, precum și sprijinirea IMM-urilor în vederea introducerii inovării de produs/proces/serviciu în activitatea proprie, precum și formarea personalului din cadrul acestora și din organizațiile de cercetare în domeniile specializare inteligentă, antreprenoriat și tranziție industrial;

2. Digitalizarea serviciilor publice în beneficiul cetățenilor și creșterea gradului de integrare digitală a întreprinderilor, precum și digitalizarea sectorului cultural.

Priorități

 1. A)  Prioritatea 1 – Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România

1.1. Buget defalcat pe surse de finanțare: 1.360.920.000 euro din care: 1.020.000.000 euro FEDR și 340.920.000 euro cofinanțare de la bugetul de stat 

1.2.  Rata de cofinanțare: 40% pentru regiuni mai dezvoltate și 85% pentru regiuni mai puțin dezvoltate

1.3. Obiective specifice:

 • Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate;
 • Consolidarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în IMM-uri, inclusiv prin investiții productive;
 • Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

1.4. Tipuri de activități eligibile:

 • Investiții în active corporale și necorporale;
 • Activități de cercetare și inovare, testare, pilotare și pregătirea proceselor și a suportului tehnic care să susțină activități de producție, inclusiv dotare cu echipamente și infrastructuri conexe;
 • Activități de dezvoltare și furnizare servicii specializate pentru organizațiile de sprijin pentru start-up și scale-up, dezvoltarea și implementarea de programe pilot de accelerare dedicate acestora, activități de colaborare în reţea&cooperare, investiții pentru accesul la servicii și activități de marketing.

1.5. Beneficiari eligibili:

 • Organizații publice de cercetare (instituții de învățământ superior/institute/centre de cercetare), consorții, IMM-uri și întreprinderi mari (doar ca parteneri cu IMM-uri);
 • IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie si întreprinderi mici cu capitalizare medie, consorțiu format din min 3 entități de sprijin pentru start-up din categoriile: incubatoare, acceleratoare, ADR, universitate, cluster, instituție financiara, care vor înființa HUB-ul antreprenorial;
 • Personalul din cadrul IMM-urilor și al organizațiilor de cercetare.

 

 1. B) Prioritatea 2 – Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri

5.1.  Buget defalcat pe surse de finanțare: 811.215.060 euro din care: 608.000.000 euro FEDR și 203.215.060 euro cofinanțare de la bugetul de stat 

5.2.  Rata de cofinanțare: 40% pentru regiuni mai dezvoltate și 85% pentru regiuni mai puțin dezvoltate

5.3.  Obiective specifice:

 • Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate;
 • Valorificarea beneficiilor digitalizării pentru cetățeni, întreprinderi, organizații de cercetare și autorități publice.

5.4.  Tipuri de activități eligibile:

 • Investiții în active corporale și necorporale;
 • Dezvoltarea de noi servicii/aplicații/produse prin inovare și adoptarea de tehnologii avansate;
 • Dezvoltarea de aplicații digitale pentru servicii publice noi/îmbunătățite semnificativ în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor;
 • Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Huburi de Inovare Digitală Europene;
 • Dezvoltarea unei platforme care să interconecteze toate categoriile de patrimoniu (imobil, arheologic, mobil, imaterial) pentru a crea un ghișeu unic pentru toate informațiile și serviciile care implică patrimoniul;
 • Modernizarea serviciilor digitale în domeniul educației (achiziția de platforme digitale, echipamente și infrastructură, baze de date, soft).

5.5.  Beneficiari eligibili:

 • Instituții ale administrației publice;
 • Ministerul Culturii,
 • IMM-uri din sectorul IT&C și IMM-uri cu nevoi de digitalizare;
 • Huburi de Inovare Digitală Europene (EDIH).

 

C).  Prioritatea 3 – Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural

5.1.  Buget defalcat pe surse de finanțare: 29.353.177 euro din care: 22.000.000 euro FEDR și 7.353.177 euro cofinanțare de la bugetul de stat 

5.2.  Rata de cofinanțare: 40% pentru regiuni mai dezvoltate și 85% pentru regiuni mai puțin dezvoltate

5.3.  Obiective specifice:

 • Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

5.4.  Tipuri de activități eligibile:

 • Dezvoltarea uni punct unic de acces pentru patrimoniul cultural;
 • Digitalizarea sistemului de distribuție a cărților;
 • Digitalizarea patrimoniului cultural al României, conservarea operelor culturale și crearea de noi servicii publice pentru cetățeni.

5.5.  Beneficiari eligibili:

 • Operatori culturali organizați ca ONG-uri sau SC-uri;
 • Instituții publice din sectorul cultural;
 • Instituții de cultură organizate conform Legii 486/2006.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internaţional
 • Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare
 • Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior
 • Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor
 • Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari
 • Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic
 • Digitalizarea în educație
 • Digitalizarea în cultură
 • Digitalizarea în administrația publică centrală
 • Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare

Rata de cofinanțare

Rata medie de cofinanțare la nivel de Program:

70% FEDR+30%BS

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Programul Național de Redresare și Reziliență – mentorat si centre competențe misiuni HE, atragere RU înalt specializate, sprijin câștigători MSCA; microelectronica C9/I4-10; IF sector privat – garanții/crearea de fonduri în corelare cu InvestEU (Componenta 9/I2); IF de tip equity (M3); sprijin întreprinderile mari, entităților publice și vehiculelor cu scop special (M4); transformarea digitală IMM – sporirea competențelor digitale ale angajaților, cu accent pe tehnologiile emergente (Componenta 7/I19);
 • Programele Regionale – domenii SI regionale, impact regional, consolidarea ecosistemelor regionale CDI/ dezvoltarea mecanismelor care stimulează activitățile inovative ale întreprinderilor; crearea și maturizarea start-up/spin-off în domenii de specializare inteligentă regionale, dezvoltare structuri de sprijin, sprijin pentru IMM/start-up corelat cu activitățile structurii de sprijin (parcuri industriale/parcuri de specialziare inteligentă/clustere); sprijină dezvoltarea intersectorială între membrii ecosistemului regional de inovare bazate pe cooperare, transfer de cunoștințe și creșterea competențelor, concentrându-se pe promovarea inovării și pe domeniul tehnologiilor emergente;
 • Programul Sănătate – CDI domeniu sănătate;
 • Programul Educație și Ocupare – adaptare ofertă educație/formare profesională și dezvoltare programe studii terțiare corelate cu cerințele pieței muncii; dezvoltarea antreprenoriatului social granturi si garantie combinată cu grant; dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, la solicitarea agenților economici, organizațiilor de CDI, pentru adaptarea ofertei universităților la solicitările pieței muncii;
 • Programul Tranziție Justă – PTTJ identifică investiții productive IMM legate de RIS3;
 • POCIDIF este în sinergie cu Programul Orizont Europa care vizeză consolidarea științei și tehnologiei în UE prin investiții sporite în oameni cu înaltă calificare și cercetare de ultimă oră, promovarea competitivității industriale a UE și a performanței sale în materie de inovare, precum si realizarea priorităților strategice ale UE. De asemenea, în sinergie cu Orizont Europa se vor susține intervențiile care vor avea expunere europeană.
 • Huburile de Inovare Digitală Europene (EDIH) vor fi sprijinite în sinergie cu Programul Europa Digitală;
 • În cadrul PCIDIF intervențiile din Acțiunea 1.1, P1 sunt complementare cu intervențiile din Acțiunea 2.1, P2.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Instrucțiuni

Instrucțiunea nr. 1 privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cazul achizițiilor directe din cadrul proiectelor finanțate. [5 septembrie 2023]

Instrucțiunea nr. 2 privind reconstituirea apelului aferent Acțiunii 2.4 – Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH), POCIDIF/1147/2/1, Prioritatea 2 – Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri – Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. [10 aprilie 2024]

Instrucțiunea nr. 3 privind categoriile și plafoanele de cheltuieli din Ghidul Solicitantului – Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene, Acțiunea 1.3 – Integrarea ecosistemului național CDI în spațiul de Cercetare European și internațional, Măsura 1.3.1 – Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile HE și alte programe europene. [18 aprilie 2024]

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 9445/9.12.2022

https://mfe.gov.ro/pcidif-21-27/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent