Skip to main content

Participarea tinerilor la activități de solidaritate

Programul Corpul European de Solidaritate

Loading

Apeluri

Echipe de voluntariat în zone cu prioritate înaltă Sănătate (VTHPA)

Program de finanţare

Programul Corpul European de Solidaritate

Participarea tinerilor la activități de solidaritate

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ESC Solidarity Volunteering Unit Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

07 decembrie 2023

Data limită

08 februarie 2024 17:00 CET

Voluntariat în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar

Program de finanţare

Programul Corpul European de Solidaritate

Participarea tinerilor la activități de solidaritate

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

ESC Humanitarian Aid Voluntering Unit Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

07 decembrie 2023

Data limită

16 aprilie 2024 17:00 CET

Eticheta de calitate Ajutor umanitar – Procedura completă

Program de finanţare

Participarea tinerilor la activități de solidaritate pentru ajutor umanitar

Participarea tinerilor la activități de solidaritate

Programul Corpul European de Solidaritate

FORMARE JUDICIARĂ

Status

Activ

Tipul de acţiune

ESC Quality Label

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

10 iunie 2021

Data limită

24 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Punctul Național de Contact

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Corpul European de Solidaritate (anpcdefp.ro)

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al acțiunilor puse în aplicare în cadrul categoriei „Participarea tinerilor la activități de solidaritate” este consolidarea coeziunii, a solidarității, a cetățeniei active și a democrației în Uniune și în afara acesteia, oferind, în același timp, un răspuns la provocările cu care se confruntă societatea și având un accent deosebit asupra promovării incluziunii sociale și a egalității de șanse.

Obiective specifice

 • Oferirea unor oportunități destinate tinerilor, de implicare în activități de solidaritate în Europa, precum și în state din afara acesteia, îmbunătățind și validând în mod corespunzător competențele acestora, facilitându-le capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii.
 • Creșterea nivelului de implicare al tinerilor și al organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, contribuind astfel la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației atât în cadrul Uniunii Europene cât și în afara acesteia, oferind un răspuns la provocările societale, cu accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Voluntariatul în activități de solidaritate
 • Stagii și locuri de muncă în domeniul solidarității
 • Proiecte de solidaritate
 • Activități de networking pentru persoanele și organizațiile care participă la această categorie de acțiuni, care au drept scop:
  • Consolidarea capacităților organizațiilor participante de a oferi proiecte de bună calitate unui număr tot mai mare de participanți
  • Atragerea noilor participanți și noi organizații participante
  • Oferirea posibilităților de a transmite feedback cu privire la activitățile de solidaritate, precum și de a promova programul
  • Să contribuie la schimbul de experiențe și la întărirea sentimentului de apartenență în rândul participanților și al organizațiilor participante, consolidând astfel impactul pozitiv extins al programului, inclusiv prin activități precum schimbul de bune practici și crearea de rețele.
 • Măsuri de asigurare a calității și de sprijin
 • Măsuri adecvate de stabilire a cerințelor pentru autorizarea participanților, în conformitate cu dreptul intern aplicabil
 • Măsuri luate înaintea, în timpul sau după încheierea activităților de solidaritate care urmăresc să asigure calitatea și accesibilitatea acestor activități, inclusiv formare online și offline adaptată, după caz, la activitățile de solidaritate în cauză și la specificul acestora, asistență lingvistică, polițe de asigurare, inclusiv asigurare de accident și de sănătate, utilizarea pe o scară mai largă a certificatului Youthpass care identifică și atestă competențele dobândite de participanți în cursul activităților de solidaritate, dezvoltarea capacităților și asistență administrativă pentru organizațiile participante
 • Dezvoltarea și menținerea unei etichete de calitate
 • Activități întreprinse de Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate cu scopul de a sprijini și a îmbunătăți calitatea punerii în aplicare a acțiunilor programului și de a îmbunătăți validarea rezultatelor acțiunilor respective
 • Crearea, întreținerea și actualizarea unui portal accesibil al Corpului european de solidaritate și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor de asistență TI și a instrumentelor online necesare.

Rata de cofinanțare

Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice.

Rezultatele programului

Programul va permite tinerilor din UE și din țările partenere să se implice în activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocările societale, cum ar fi ajutarea copiilor și a persoanelor vârstnice, acordarea de asistență în centrele pentru solicitanții de azil, acestea contribuind la dezvoltarea personală a tinerilor, îmbunătățirea competențelor sociale, educaționale, civice și profesionale ale participanților, dezvoltarea abilităților, competențelor și  cunoștințelor care constituie rezultate ale învățării informale și non-formale.

Un alt rezultat este reprezentat de valoarea adăugată europeană a acțiunilor, de exemplu prin: caracterul lor transnațional, îndeosebi în ceea ce privește mobilitatea de studiu și cooperarea în scop educațional; capacitatea lor de a completa alte programe și politici la nivel local, regional, național, internațional și la nivelul Uniunii; dimensiunea lor europeană în ceea ce privește temele, obiectivele, abordările, rezultatele scontate ale acestor activități de solidaritate; punerea în aplicare a unei abordări care să vizeze implicarea tinerilor din medii diferite; contribuția lor la utilizarea eficace a instrumentelor de transparență și recunoaștere ale Uniuni.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Erasmus+: educație și formare  pentru tineri, care vizează îmbunătățirea capacității de inserție profesională și facilitează tranziția către piața muncii.
 • Creative Europe: promovează diversitatea culturală și lingvistică, schimburile interculturale.
 • Digital Europe: promovarea activităților de comunicare în rețea, utilizarea platformelor online.
 • Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori: activități care vizează incluziunea și cooperarea, ajutorarea grupurilor dezavantajate, promovarea participării civice și a democrației.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea dialogului social și a cooperării, facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: îmbunătățirea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă.
 • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile (spre exemplu, persoanele vârstnice, cele aflate la risc de sărăcie și excluziune socială), promovarea incluziunii și a egalității de șanse.
 • PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență: complementarități cu Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/888 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2021 de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.202.01.0032.01.ENG

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent