Skip to main content

Participarea tinerilor la activități de solidaritate pentru ajutor umanitar

Programul Corpul European de Solidaritate

Loading

Apeluri

Eticheta de calitate Ajutor umanitar – Procedura completă

Program de finanţare

Participarea tinerilor la activități de solidaritate pentru ajutor umanitar

Participarea tinerilor la activități de solidaritate

Programul Corpul European de Solidaritate

FORMARE JUDICIARĂ

Status

Activ

Tipul de acţiune

ESC Quality Label

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

10 iunie 2021

Data limită

24 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Instituția finanțatoare

Comisia Europeana

Punctul Național de Contact

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Corpul European de Solidaritate (anpcdefp.ro)

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al acțiunilor puse în aplicare în cadrul componentei „Corpul voluntar european de ajutor umanitar” contribuie, în special, la oferirea de asistență umanitară bazată pe nevoi și care are drept obiectiv protejarea de vieți omenești, prevenirea și diminuarea suferinței umane și apărarea demnității umane, precum și consolidarea capacității și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de dezastre.

Obiective specifice

Oferirea unor oportunități destinate tinerilor, de implicare în activități de solidaritate legate de furnizarea de ajutor umanitar în Europa, precum și în state din afara acesteia, îmbunătățind și validând în mod corespunzător competențele acestora prin implicarea în activități de voluntariat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Voluntariatul în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar
 • Activități de networking pentru persoanele și organizațiile care participă la această categorie de acțiuni, care au drept scop:
  • Consolidarea capacităților organizațiilor participante de a oferi proiecte de bună calitate unui număr tot mai mare de participanți
  • Atragerea noilor participanți și noi organizații participante
  • Oferirea posibilităților de a transmite feedback cu privire la activitățile de solidaritate, precum și de a promova programul
 • Să contribuie la schimbul de experiențe și la întărirea sentimentului de apartenență în rândul participanților și al organizațiilor participante, consolidând astfel impactul pozitiv extins al programului, inclusiv prin activități precum schimbul de bune practici și crearea de rețele.
 • Măsuri de asigurare a calității și de sprijin
 • Măsuri adecvate de stabilire a cerințelor pentru autorizarea participanților, în conformitate cu dreptul intern aplicabil
 • Măsuri luate înaintea, în timpul sau după încheierea activităților de solidaritate care urmăresc să asigure calitatea și accesibilitatea acestor activități, inclusiv formare online și offline adaptată, după caz, la activitățile de solidaritate în cauză și la specificul acestora, asistență lingvistică, polițe de asigurare, inclusiv asigurare de accident și de sănătate, utilizarea pe o scară mai largă a certificatului Youthpass care identifică și atestă competențele dobândite de participanți în cursul activităților de solidaritate, dezvoltarea capacităților și asistență administrativă pentru organizațiile participante
 • Dezvoltarea și menținerea unei etichete de calitate
 • Activități întreprinse de Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate cu scopul de a sprijini și a îmbunătăți calitatea punerii în aplicare a acțiunilor programului și de a îmbunătăți validarea rezultatelor acțiunilor respective
 • Crearea, întreținerea și actualizarea unui portal accesibil al Corpului european de solidaritate și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor de asistență TI și a instrumentelor online necesare.

Rata de cofinanțare

Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice.

Rezultatele programului

Programul va permite tinerilor din UE și din țările partenere să se implice în activități de solidaritate legate de furnizarea de ajutor umanitar.

Acțiunile întreprinse în cadrul componentei „Corpul voluntar european de ajutor umanitar” se desfășoară în conformitate cu principiile ajutorului umanitar, și anume umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența, contribuind astfel la creșterea nivelului de implicare al tinerilor în activități de voluntariat.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Erasmus+: educație și formare  pentru tineri.
 • Creative Europe: promovează diversitatea culturală și lingvistică, schimburile interculturale.
 • Digital Europe: promovarea activităților de comunicare în rețea, utilizarea platformelor online.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: creșterea participării la educație și prevenirea abandonului școlar pentru grupurile dezavantajate.
 • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: ajutorarea grupurilor de persoane vulnerabile (spre exemplu, persoanele vârstnice, cele aflate la risc de sărăcie și excluziune socială).

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/888 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2021 de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.202.01.0032.01.ENG

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent